5 Customer service and programme assistant jobs near Cardiff, Wales

Job Alerts On

No alerts left

Get job alerts sent straight to your inbox.

*{{alertCtrl.errorMsg}}

You haven't selected any filters. To create a tailored job alert, select your filters first.

Oh no!

{{ alertCtrl.errorMsg }}

By clicking 'Create alert' you agree to the Terms and Conditions applicable to our service and acknowledge that your personal data will be used in accordance with our Privacy and Cookie Policy and you will receive emails and communications about jobs and career related topics.

You will now get the latest from this search sent to your inbox.

Verify your email address and start receiving the latest job recommendations. Sign in or create an account to start managing your alerts.

{{ alertCtrl.errorMsg }}

A job alert for this search or a similar search term already exists. You can manage your job alerts by clicking here:

What’s my CV Worth?

How much could you earn in the charity sector? Use our CV checker to find out.

Check Now
Closing soon
NoFit State Circus, Cardiff, Cardiff
£28,000 - £30,000 per year
NoFit State Circus are looking for a motivated, ambitious and organised Development Manager with genuine passion for the arts and work we do
Posted 6 days ago Quick Apply
Closing soon
MS Society, Cardiff, Cardiff
£25,061 - £27,898 per year
Posted 1 week ago
NFP People on behalf of Music in Hospitals & Care, Cardiff, Cardiff
£23,000 - £25,000 per year
Posted 1 week ago
Page 1 of 1
Into Film
Cardiff
£24,000 - £28,000 per annum
Contract, Until 31st March 2023, Full-time
Job description

Programme Delivery Officer - Wales
Full time (35hrs/week) 
Cardiff 
Fixed Term contact until 31st March 2023
Salary: £24,000 - £28,000 per annum
Deadline: 10am, 31st January 2022

Swyddogion Gweithredu Rhaglenni - Cymru
Llawn Amser (35 awr yr wythnos), 
Caerdydd 
Swydd llawn amser am gyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2023
Cyflog: £24,000 - £28,000 y flwyddyn
Dyddiad cau: 10am, 31 Ionawr 2022

A new opportunity has opened up at Into Film in our Programme Delivery and Learning Department. Into Film is an education charity that puts film at the heart of children and young people’s educational, cultural and personal development. We are proud to say that over half of UK schools engage with our exciting programme of film clubs, cinema screenings, resources and training.

Reporting to a Programme Delivery Manager and working closely with a Programme Delivery Coordinator, the Account Support team and with the Learning team, Programme Delivery Officers play a key role in engaging schools and youth organisations, supporting them to deliver the best possible service of learning through and with film, to children and young people.  They work alongside the Marketing and Communications and Accounts Support teams on the full Into Film programme, from recruitment to advocacy and deliver an excellent level of customer service. Programme Delivery Officers also work closely with their assigned Programme Delivery Coordinator to develop and plug into a strong national network of organisations including the BFI, FAN and other arts & education bodies.

The successful candidate will have excellent customer services skills; a good understanding of the education market and how teachers can use film to meet their teaching and learning objectives; a good working knowledge of CRM systems; a good understanding of the BFI, the FAN network and other regional film and/or arts organisations, and experience of interpreting and reporting on data. Excellent communication skills, verbal and written, in both English and Welsh is an essential requirement for this role.

Mae cyfle newydd wedi codi yn Into Film yn ein Hadran Gweithredu Rhaglenni a Dysgu. Elusen addysg yw Into Film sy’n rhoi lle creiddiol i ffilm yn natblygiad addysgol, diwylliannol a phersonol plant a phobl ifanc. Rydym yn falch o gael dweud bod dros hanner ysgolion y Deyrnas Unedig yn ymwneud â’n rhaglen gyffrous o glybiau ffilm, dangosiadau sinema, adnoddau a hyfforddiant.

Gan adrodd i Reolwr Gweithredu Rhaglenni a chydweithio’n agos â Chydlynydd Gweithredu Rhaglenni, y tîm Cymorth Cyfrifon a’r tîm Dysgu, mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni’n chwarae rôl allweddol wrth gynnal cyswllt ag ysgolion a sefydliadau ieuenctid, a’u cynorthwyo i gyflawni’r gwasanaeth gorau posibl o ddysgu drwy ffilm a chyda ffilm i blant a phobl ifanc.  Maent yn gweithio ochr yn ochr â thimau Marchnata a Chyfathrebu a Chymorth Cyfrifon ar raglen lawn Into Film, o recriwtio i eiriolaeth, ac yn cyflawni lefel ragorol o wasanaeth cwsmeriaid. Mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni hefyd yn cydweithio’n agos â’u Cydlynydd Gweithredu Rhaglenni dynodedig i ddatblygu a chysylltu i mewn i rwydwaith cenedlaethol cryf o sefydliadau gan gynnwys y BFI, FAN a chyrff eraill ym maes y celfyddydau ac addysg.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol; dealltwriaeth dda o’r farchnad addysg a sut gall athrawon ddefnyddio ffilm i gyflawni’u hamcanion dysgu ac addysgu; gwybodaeth weithio dda o systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid; dealltwriaeth dda o’r BFI, rhwydwaith FAN a sefydliadau rhanbarthol eraill ym maes ffilm a/neu’r celfyddydau, a phrofiad o ddehongli data ac adrodd arno. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn Gymraeg a Saesneg, yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

The closing date for applications is 10am 31st January 2022.

Dyddiad cau cyflwyno cais yw 10am, 31 Ionawr 2022.

To Apply and for More Information:

If you would like to find out more about this position, please click the apply button to be directed to our website. 

The successful applicant will must successfully undertake an enhanced DBS check, which will be arranged by Into Film.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd yn llwyddiannus â gwiriad DBS, a gaiff ei drefnu gan Into Film.

APPLICATION FORMS ONLY - NO CVs OR AGENCIES PLEASE

FFURFLENNI CAIS YN UNIG – DIM CV NAC ASIANTAETHAU OS GWELWCH YN DDA

Posted on: 14 January 2022
Closing date: 31 January 2022
Job ref: 159678_IF
Tags: Training,Marketing