Cardiff

£14,145 - £15,231 per annum

Permanent

SUS577

About the organisation

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Job Description

Sustrans, the charity that’s enabling people to travel by foot, bike or public transport for more of the journeys we make every day, is seeking an excellent communicator to join our team in Wales:

Office Receptionist (Ref SUS577)
£14,145 - £15,231 per annum  (depending on relevant skills and experience)
Welsh speaker – 37.5 hours per week – based in Cardiff

As an integral part of the administration team, your duties will include reception, telephone and general routine office admin tasks which assist in the daily smooth operation of the Sustrans Cymru team. With a good standard of education and customer care awareness/training, you will have previous experience of reception/switchboard and office routines with an excellent telephone manner. Fluency in written and spoken Welsh is essential to assist in routine communications.

Please quote reference number. Closing date for the receipt of completed applications is Tuesday 17 April 2012.

Working Towards Equal Opportunities
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Sustrans, yr elusen sy'n galluogi pobl i deithio ar droed, ar feic neu drafnidiaeth gyhoeddus am ragor o'r siwrneiau a wneir gennym bob dydd, yn chwilio am gyfathrebwr rhagorol i ymuno â'n tîm yng Nghymru:

Derbynnydd Swyddfa  (Cyf SUS577)
£14,145 - £15,231 y flwyddyn  (yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol)
Siaradwr Cymraeg - 37.5 awr yr wythnos – lleolir yng Nghaerdydd

Fel rhan annatod o’r tîm gweinyddu, bydd eich dyletswyddau yn cynnwys gwaith derbynfa, teleffon a thasgau gweinyddol cyffredinol swyddfa a fydd yn cynorthwyo i sicrhau gweithrediad llyfn tîm Sustrans Cymru. Gyda safon dda o addysg a hyfforddiant/ymwybyddiaeth gofal cwsmeriaid, bydd gennych brofiad blaenorol o drefnau derbynfa/switsfwrdd a swyddfa a dull ardderchog o gyfathrebu dros y ffôn. Mae rhuglder mewn Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn hanfodol er mwyn cynorthwyo gyda chyfathrebu o ddydd i ddydd.

Dyfynnwch y rhif cyfeirnod. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi'u llenwi yw Dydd Mawrth 17 Ebrill 2012.

Gweithio tuag at Gyfleoedd Cyfartal

Job title / Keyword

Location