Action for Children
Barry, Vale of Glamorgan
£23,000 per year per annum, pro rata which equates to £17,405
Permanent, Full-time
Job description

Giving children and young people the foundations they need to thrive. 

The role 

Our Vale of Glamorgan Short Breaks Project in Ty Robin Goch provides residential short breaks; community outreach services and Domiciliary Care for the most vulnerable disabled children and young people aged from 6 to 18 years in the Vale of Glamorgan.

As a Residential Worker, you'll join the team to provide all elements of the service in a safe, stimulating, fun and caring environment, supporting the children to develop essential life skills and grow in confidence; working on a 24/7 rota basis (including nights; weekends and sleep-ins). 

You will make a difference by: 

 - Being a link Worker for up to 6 young people which includes maintaining all the relevant paperwork for the identified young people; participating in the referral process and participating in review meetings where appropriate. 

 - Undertaking supervisions of staff.  

 - Leading shifts. 

 - Undertaking sessional work with young people out in the community (leisure activities, park visits, shopping trips etc.) and transporting them to these locations. 

 - Travelling to families' homes to take the young people on community trips. 

 - Supporting into the service for overnight stays. 

 - Supporting young people and families in their home environment.  

 - Taking responsibility for the personal care and routines of the young people. 

 - Supporting young people to achieve positive outcomes. 

 - Being responsible for the safeguarding of young people. 

You will need: 

 - Experience of working with children or young people (experience working with children with disabilities would be an advantage). 

 - Level 3 QCF Working with Children and Young People (or equivalent) or working towards its completion. 

 - You'll need to be a driver and have access to your own car. The role requires the ability to travel according to the needs of the job, with reasonable adjustments, if required, according to the Equality Act. 

 - A positive and confident approach to engaging with children and young people. 

 - The ability to work effectively as part of a team.

 - Being able to work independently and to deadlines. 

 - A flexible approach to working hours (our service is open seven days a week). 

 - A good standard of written English and the ability to make accurate notes for record-keeping purposes. 

 - Registration or willingness to register with Social Care Wales. 

The way we work

We work to make sure every child and young person has the love, support and opportunity they need to reach their potential. If you share the same vision, we want you to join our team. Have a look at our behaviours and values to understand more about the way we work here.

Rewards

We want our employees to feel valued and rewarded for the vital work they do. When you work with us, we'll recognise your efforts with generous annual leave, a comprehensive employer-matched pension scheme and a range of deals and discounts on our dedicated benefits portal. Find out more about our exclusive Action for Children benefits here.

For safe and happy childhoods

At Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 387,000 children and families across the UK.

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.

Action for Children is passionate about promoting equality, valuing diversity and working inclusively. We welcome applications from all suitably qualified persons particularly people with Disabilities and Black, Asian and Minority Ethnic applicants, as these groups are currently under-represented in our workforce.

Y Barri, Bro Morgannwg 

Oddeutu £23,000 y flwyddyn pro rata, sef £17,405 y flwyddyn 

Parhaol, rhan-amser (28 awr yr wythnos) ar sail patrwm sifft 24/7  

Gosod y sylfeini i blant a phobl ifanc ffynnu. 

Y rôl 

Mae Prosiect Seibiannau Byr Tŷ Robin Goch ym Mro Morgannwg yn darparu seibiannau preswyl byr, gwasanaethau allymestyn cymunedol, a Gofal yn y Cartref i'r plant a phobl ifanc mwyaf agored i niwed rhwng 6 a 18 oed ym Mro Morgannwg.

Yn Weithiwr Preswyl, byddwch yn ymuno â'r tîm i ddarparu holl elfennau'r gwasanaeth mewn awyrgylch diogel, ysgogol, hwyliog a gofalgar, gan gynorthwyo'r plant i ddatblygu sgiliau byw hanfodol a magu eu hyder, a chan weithio ar rota 24/7 (gan gynnwys dros nos, penwythnosau, a dyletswyddau cysgu ar y safle). 

Byddwch yn gwneud gwahaniaeth trwy: 

 - Bod yn Weithiwr Cyswllt am hyd at 6 pherson ifanc, gan gynnwys rheoli'r holl waith papur perthnasol, cymryd rhan yn y broses atgyfeirio, a mynychu cyfarfodydd adolygu lle bo'n addas. 

 - Cynnal sesiynau goruchwylio gyda staff.  

 - Arwain sifftiau. 

 - Gwaith sesiynol gyda phobl ifanc yn y gymuned (gweithgareddau hamdden, ymweliadau â'r parc, teithiau siopa ac ati) a'u cludo yno ac yn ôl. 

 - Ymweld â chartrefi'r teuluoedd i fynd â'r plant allan i'r gymuned. 

 - Cefnogi'r broses dderbyn ar gyfer y rhai sy'n aros dros nos. 

 - Cefnogi'r bobl ifanc a'u teuluoedd yn eu cartrefi.  

 - Derbyn cyfrifoldeb am ofal personol ac arferion beunyddiol y bobl ifanc. 

 - Cefnogi pobl ifanc i gael canlyniadau cadarnhaol. 

 - Bod yn gyfrifol am Ddiogelu'r bobl ifanc. 

Bydd angen arnoch chi: 

 - Profiad o weithio gyda phlant neu bobl ifanc (byddai profiad o weithio gyda phlant ag anabledd yn fanteisiol). 

 - Fframwaith Cymwysterau a Chredydau Lefel 3 mewn Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc (neu gymhwyster cyfwerth), neu'n gweithio tuag at y cymhwyster. 

 - Bydd angen i chi allu gyrru a bod â cherbyd sydd ar gael i chi ei ddefnyddio. Mae'r swydd yn galw am allu teithio yn ôl anghenion y swydd, gydag addasiadau rhesymol lle bo angen yn unol â'r Ddeddf Cydraddoldeb. 

 - Ymagwedd gadarnhaol a hyderus tuag at ymwneud â phlant a phobl ifanc. 

 - Y gallu i weithio'n effeithiol yn rhan o dîm.

 - Yn medru gweithio'n annibynnol ac o fewn amserlen a nodwyd. 

 - Ymagwedd hyblyg tuag at oriau gwaith (mae'r gwasanaeth ar gael saith diwrnod yr wythnos). 

 - Saesneg ysgrifenedig i safon da a'r gallu i wneud nodiadau cywir ar y cofnodion. 

 - Bod wedi cofrestru, neu'n barod i gofrestru, gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Sut yr ydym yn gweithio

Rydym yn gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn derbyn y cariad, cymorth a chyfle sydd eu hangen er mwyn iddo gyrraedd ei botensial. Os ydych yn rhannu'r un weledigaeth, rydym am i chi ymuno â'r tîm. Cewch ddarllen rhagor yma am ein gwerthoedd a'n dulliau gwaith.

Y Gwobrwyon

Rydym am i'n staff deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am y gwaith hanfodol a wnânt. Pan fyddwch yn gweithio gyda ni, byddwn yn cydnabod eich ymdrechion gyda gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn cynhwysfawr lle mae'r cyflogwr yn cyfrannu'r un faint â chi, ac ystod o fargeinion a disgowntiau trwy ein porth buddion. Cewch ragor o wybodaeth am fuddion Gweithredu dros Blant yma.

Sicrhau plentyndod diogel a hapus

Mae Gweithredu dros Blant yn diogelu a chefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal emosiynol a chymorth, gan sicrhau gwrando arnynt, a chan ymgyrchu dros welliannau hir-dymor yn eu bywydau. Y llynedd, bu i ni helpu dros 387,000 o blant a theuluoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Rydym wedi ymrwymo i ymarfer recriwtio diogelach i ddiogelu defnyddwyr ein gwasanaethau. Disgwylir, felly, y bydd pob ymgeisydd yn deall ac yn ymrwymo i arfer gorau o ran diogelu. 

Mae Gweithredu dros Blant yn angerddol dros hyrwyddo cyfartaledd, gwerthfawrogi amrywiaeth a gweithio mewn modd cynhwysol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb sydd â'r cymwysterau perthnasol, yn arbennig pobl ag anabledd a phobl o gefndir Du, Asiaidd, ac o Gefndiroedd Ethnig Lleiafrifol, gan fod y grwpiau hyn wedi'u tangynrychioli yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Refreshed on: 29 July 2021
Closed date: 13 August 2021
Job ref: 4968
Tags: Support Worker, Social Work