Action on Hearing Loss
Cardiff
£12,600 per year (£21,000 FTE)
Permanent, Part-time
Job description

Mae Byw’n Dda â Cholled Clyw yn brosiect tair blynedd a ariannir gan Lywodraeth Cymru o dan Grant ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy.  Mae gan y prosiect dair cainc lle mae recriwtio, hyfforddi a chynorthwyo gwirfoddolwyr yn elfen hanfodol.

Drwy’r Gwasanaeth Cyfeillio dan Arweiniad Gwirfoddolwyr, fe fyddwn yn cynnig cymorth i bobl â B/byddardod a cholled clyw sy’n ymdopi â theimladau o arwahanrwydd, unigrwydd, a’u grymuso i wella’u lles ac i gael at wasanaethau yn eu cymuned leol.  Caiff hyn ei gyflenwi mewn dwy ffordd:

  • ‘Amser i Mi’ – gwasanaeth cyfeillio gartref dan arweiniad gwirfoddolwyr.  1 awr yr wythnos am 10 sesiwn i fod yn gydymaith i’r rheiny sy’n byw â cholled clyw, tinitws neu F/fyddardod sy’n chwilio am rywun i’w gyfarfod.
  • ‘Yma ac Acw’ – gwasanaeth cyfeillio dan arweiniad gwirfoddolwyr i gynorthwyo’r rheiny sydd â cholled clyw, tinitws neu F/fyddardod i ddod yn fwy annibynnol a gweithgar.  Cymorth gan wirfoddolwyr am 1 awr yr wythnos am 10 sesiwn i gynorthwyo annibyniaeth wrth ddefnyddio grwpiau cymdeithasol. 

Dyddiad y cyfweliad: 29ain o Fehefin, 2020

Mae’r swydd hon hefyd yn amodol ar ddatgeliad uwch boddhaol gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Refreshed on: 05 June 2020
Closed date: 19 June 2020
Job ref: S1421
Tags: Social Care/Development, Support Worker