Cardiff
Up to £26172 per annum
Contract
Job description

Can you help Wales to be a better place to grow older? We are recruiting for a Health and Social Care Campaigns and Policy Officer to join the Age Cymru team and support the influencing work of Age Cymru. This post will support the effective delivery of Age Cymru winter health campaigns, enabling Age Cymru to better support the health and wellbeing of older people across Wales.

Allwch chi helpu Cymru i fod yn lle gwell i heneiddio? Rydym yn recriwtio am Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ymuno â'r tîm Age Cymru a chefnogi gwaith dylanwadol Age Cymru. Bydd y swydd hon yn cefnogi darpariaeth effeithiol ymgyrchoedd iechyd Age Cymru dros y gaeaf, gan alluogi Age Cymru i ddarparu gwell cefnogaeth ar gyfer iechyd a lles yr henoed ledled Cymru.

If successful you will

* Implement Age Cymru health campaign plans ensuring they are promoted widely to a diverse audience across Wales.
* Develop and maintain relationships with external partners and organisations for the effective delivery of the Age Cymru health and social care campaigns.
* Support the influencing work of Age Cymru inclusive of health and care policy development, campaign research and public affairs support.
* Develop and maintain a resource of accurate, up to date information on issues affecting older people and support the development of any campaign publications or reports.

* Gweithredu cynlluniau ymgyrch iechyd Age Cymru a sicrhau eu bod nhw'n cael eu hyrwyddo'n eang i gynulleidfa amrywiol ledled Cymru.
* Datblygu a chynnal cysylltiadau gyda phartneriaid a sefydliadau allanol ar gyfer darparu ymgyrchoedd iechyd a gofal Age Cymru'n effeithiol
* I gefnogi gwaith dylanwadol Age Cymru, yn cynnwys datblygiad polisi iechyd a gofal, cefnogi ymchwil a chymorth materion cyhoeddus.
* Datblygu a chynnal adnoddau gan ddarparu gwybodaeth gywir a chyfoes ar faterion sy'n effeithio ar bobl hyn a chefnogi datblygiad unrhyw gyhoeddiadau neu adroddiadau ymgyrchoedd.

About you

You will have experience delivering public campaigns and engaging with diverse audiences.
You will need excellent influencing skills and the ability to work in partnership with other agencies including statutory and voluntary organisations.
You should have good knowledge of the Health and Social Care agenda in Wales, coupled with knowledge of issues affecting older people.
You'll have the ability to absorb and analyse complex material and apply it practically, along with the ability to exercise your own initiative, and prioritise and manage your own workload.
The ability to speak fluent Welsh would be beneficial but is not essential.
As part of your application please include a full covering letter detailing how you meet the criteria set out in the person specification.

* Bydd gennych brofiad o gyflwyno ymgyrchoedd cyhoeddus ac ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd amrywiol.
* Byddwch angen sgiliau dylanwadu rhagorol a'r gallu i weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill gan gynnwys sefydliadau statudol a gwirfoddol.
* Dylech fod â gwybodaeth dda am yr agenda iechyd a gofal cymdeithasol bresennol yng Nghymru, ynghyd â gwybodaeth ynghylch materion sy'n effeithio ar bobl hyn.
* Bydd gennych y gallu i amsugno a dadansoddi deunydd cymhleth a'i gymhwyso'n ymarferol, ynghyd â'r gallu i ddefnyddio eich greddf eich hun, a blaenoriaethu a rheoli eich llwyth gwaith.
* Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol ond nid yw'n hanfodol.

Fel rhan o'ch cais cynhwyswch lythyr eglurhaol llawn yn manylu ar sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf a amlinellir yn y fanyleb person os gwelwch yn dda

What we can offer

In return we can offer a generous holiday allowance 27 days made up of 24 choice days and 3 days to be used between Christmas & New Year - Including carry forward, Flexible Hours Working Scheme, Competitive Employer pension, Life assurance up to 4 times your annual salary, Healthcare cashback plan.


Yn gyfnewid, gallwn gynnig gwyliau hael o 27 diwrnod, yn cynnwys 24 diwrnod y gellir eu defnyddio at eich dibenion personol a 3 diwrnod y mae'n rhaid eu defnyddio rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd - yn cynnwys cario gwyliau ymlaen, Cynllun Oriau Gwaith Hyblyg, Pensiwn Cyflogwr Cystadleuol, Yswiriant bywyd hyd at 4 gwaith eich cyflog blynyddol, cynllun arian yn ôl Gofal Iechyd.

Additional Information

For a full list of benefits please click here
Age UK and Age Cymru is an Equal Opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates, regardless of age, sex, race, disability, sexual orientation, gender reassignment, religion or belief, marital/civil partnership status, or pregnancy and maternity. We guarantee an interview to disabled candidates who meet the essential criteria. We welcome requests for flexible working.

Age UK is committed to safeguarding adults at risk, and children, from abuse and neglect. We expect everyone who works with us to share this commitment.
Early application is encouraged as we will review applications throughout the advertising period and reserve the right to close the advert at any time.

Age UK politely requests no contact from recruitment agencies or media sales. We do not accept speculative CVs from recruitment agencies nor accept the fees associated with them.

More about Age UK
About
Age UK

Who we are

Age UK is the country's largest charity dedicated to helping everyone make the most of later life. Read more

Refreshed on: 02 November 2020
Closed date: 09 November 2020
Job ref: Grp00514
Tags: Campaigning