Over 1789 jobs live right now. Start searching to find your next job today.

Research Co-ordinator

Carmarthen, Carmarthenshire, United Kingdom (On-site)
£25026.00-£27988.00 per year
Permanent
Job description

Cydlynydd Ymchwil
*English Below*
Parhaol, Rhan amser, 24.4 awr yr wythnos
Gradd B: £16,503 - £18,456 yn dibynnol ar brofiad

(yn gyfatebol i £25,026 - £27,988 y flwyddyn yn llawn amser)
Lleoliad: Gellir lleoli’r rôl hon yn unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn). Ar hyn o bryd rydym yn gweithio mewn ffordd hybrid.

Mae ein buddion yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau blynyddol, 2.5 diwrnod braint, oriau/patrwm gweithio hyblyg, , cynllun beicio i'r gwaith a phensiwn cyflog terfynol (6%).

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymchwil i gynorthwyo gyda chasglu, crynhoi, dadansoddi a chyflwyno data. Bydd y Cydlynydd Ymchwil yn gallu rhoi cymorth i ddarparu gwybodaeth a data a fydd yn ein helpu i asesu pa mor effeithiol rydym o ran cyflawni ein hamcanion.  Gellir defnyddio'r wybodaeth hon hefyd i ddarparu dealltwriaeth ehangach o effaith arian Cyngor y Celfyddydau a'r gweithgareddau y mae’n eu cefnogi.

Fel corff cyhoeddus, mae Cyngor y Celfyddydau yn ceisio rheoli ei faterion i'r safon uchaf o ran effeithiolrwydd ac atebolrwydd. Mae’r Cydlynydd Ymchwil yn cyfrannu at waith y tîm Ymchwilio a Gwerthuso i gyrraedd y nod hwnnw.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd mewn disgyblaeth berthnasol sy’n cynnwys hyfforddiant ffurfiol mewn damcaniaeth ystadegol a dulliau ymchwilio, a/neu brofiad sylweddol ynghyd â gallu profadwy mewn maes cysylltiedig ag ystadegau.

Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyflogwr Hyderus o ran Anabledd, sy'n ymroddedig i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r holl feini prawf hanfodol a nodir yn y fanyleb person.

Dyddiad cau: 12:00yp (canol dydd) Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023

Cyfweliadau: Dydd Llun 18 Rhagfyr

Gweithio hyblyg

Mae’r rôl hon yn rôl rhan amser, ond wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol byddwn hefyd yn ystyried cynigion ar gyfer trefniadau gweithio hyblyg neu rannu swydd. Gellir gweithio oriau'r rôl hon dros 3,4, neu 5 diwrnod.

 

Research Co-ordinator

Permanent, Part time, 24.4 hours per week
Grade B: £16,503 - £18,456 depending on experience.

(£25,026 - £27,988 per annum full time equivalent)
Location: This role can be based at any one of the Arts Council of Wales offices in Cardiff, Colwyn Bay or Carmarthen.  We are currently working in a hybrid way.

Our benefits include 30 days annual leave, 2.5 privilege days, flexible working hours/pattern, cycle to work scheme and a final salary pension (6%).

We are looking for a Research Co-ordinator to assist with the collection, compilation, analysis and presentation of data.  The Research Co-ordinator will be able to aid in the provision of information and data that helps us to assess how effective we are being in meeting our objectives.  This information can also be used to provide a wider understanding of the impact of the Arts Council’s funding, and of the activities that it supports.

As a public body, the Arts Council strives to manage its affairs to the highest standards of effectiveness and accountability. The Research Co-ordinator contributes to the Research & Evaluation team in achieving that goal.

The successful candidate will hold a qualification in a relevant discipline containing formal training in statistical theory and research methods, and/or have significant experience with demonstrable ability in a statistics related field.

The ability to work on own initiative and prioritise, working effectively under pressure is essential along with good communication skills and a commitment to high standards of customer care.

Disability confident Scheme

The Arts Council of Wales is a Disability Confident employer, committed to interviewing all disabled applicants who meet all the essential criteria set out in the person specification.

Closing date: 12:00pm (midday) Friday 8 December 2023

Interviews: Monday 18 December 2023

Flexible working

This role is a part-time role, but in supporting our employees to achieve a balance between their work and their personal lives we will also consider proposals for flexible working or job share arrangements.

Posted on: 21 November 2023
Closed date: 08 December 2023 at 23:59
Job ref: NBCarRC2011
Tags: Operations