Llanelli, Dyfed
Up to £19276 per annum
Permanent, Full-time
Job description

Coordinator - Mobility Aids Service
Location: Llanelli, South Wales
Contract type: Fixed Term (until 31/03/21)  
35 hours per week
Salary: GBP 19,276 per annum

Could you train, support and coordinate a team of volunteers within South Wales?

We have a new vacancy for a Co-ordinator to join our Mobility Aids team. In this role, you will manage the daily operations of the local spoke offices in South Wales, as well as overseeing the recruitment, training, and guidance of a group of volunteers.

You will also maintain volunteer records and sufficient volunteer numbers to ensure that service users receive the highest levels of customer care.

This role is based from our Llanelli spoke, but will also cover the surrounding area including Cardigan and Newport where other spoke offices are located. You will line manage staff within these areas on a regular basis and support the service manager with developing more locations to local communities.


About the team

The Mobility Aids Service (MAS) supports people who need short-term hire of wheelchairs and other equipment to remain living independently.

The MAS works on a hub and spoke logistics basis with hubs undertaking cleaning, maintenance and administration and spokes maintaining a high standard of service user interaction and support.


This role might be for you if...

 • You've got experience of working in a busy office, you can prioritise and manage your workload along with that of your team who will often be based remotely
 • You're able to lead a team through a period of change and can deal with sometimes difficult issues in a sensitive manner
 • You're comfortable within a warehouse environment, manual handling equipment when supporting customers with their pickup of equipment
 • You're a 'people person' - you'll have experience leading, motivating, training and supporting a team
 • You're a confident driver, preferably with knowledge of Llanelli and surrounding areas

 

Closing date for applications is 23:59 on, Sunday 28th of July 2019.
Interviews will be held week commencing 5th of August 2019.


We offer a wide range of staff benefits, these include:

 • 36 days holiday (including Bank Holidays)
 • Option to buy an extra 5 days annual leave
 • Up to 6% contributory pension
 • Flexible working policy

 

A little bit more about us

The British Red Cross help anyone, anywhere in the UK; get the support they need if crisis strikes. From hiring a wheelchair or dealing with loneliness, to adjusting to life in a new country - we're there when you need us.

Our organisation was born out of a desire to bring help without discrimination. Impartiality and neutrality have been central values for the Red Cross since we started.

At the British Red Cross, we are looking for the best people to help us provide support to millions of people affected by crisis in the UK.

We want our team to reflect the diversity of the communities we serve, offering equal opportunities to everyone, regardless of; age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex, or sexual orientation.

Diversity is something we celebrate and we want you to be able to bring your authentic-self to the Red Cross. We want you to feel that you are in an inclusive environment, and a great position to help us spread the power of kindness.

In the British Red Cross we will not tolerate any form of misconduct, including sexual harassment, exploitation and abuse.

We have a code of conduct in place, and are committed to creating a culture of integrity in the organisation where misconduct is not tolerated, situations of abuse are quickly investigated and perpetrators are dealt with effectively.

If you are appointed to a role within BRC you will be subject to the organisation's Code of Conduct, a copy of which you can find on our website.

The British Red Cross, incorporated by Royal Charter 1908, is a charity registered in England and Wales (220949) and Scotland (SC037738).

Follow us on Twitter @RedCrossJobsUK and on Linked in - British Red Cross, to hear about our latest job vacancies.

Connecting human kindness with human crisis

 

 

Cydlynydd - Gwasanaeth Cymhorthion Symudedd: Llanelli, De Cymru
Math o Gontract: Cyfnod Penodol (tan 31/03/21)  
35 awr yr wythnos
Cyflog: GBP 19,276 y flwyddyn

A allwch chi hyfforddi, cynorthwyo a chydlynu tim o wirfoddolwyr yn Ne Cymru?

Mae gennym swydd wag ar gyfer Cydlynydd Gwirfoddolwyr i ymuno a'n tim Cymhorthion Symudedd. Yn y rol hon, byddech yn rheoli gweithrediadau dyddiol y swyddfeydd lloeren lleol yn Ne Cymru, yn ogystal a goruchwylio'r gwaith o recriwtio, hyfforddi a rhoi arweiniad i gr?p o wirfoddolwyr.

Byddwch hefyd yn cadw cofnodion gwirfoddolwyr a nifer digonol o wirfoddolwyr i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael y lefel uchaf o ofal cwsmer.

Mae'r rol hon wedi'i lleoli yn ein lloeren yn Llanelli, ond byddwch yn gyfrifol hefyd am yr ardal gyfagos gan gynnwys Aberteifi a Chasnewydd lle mae'r swyddfeydd lloeren eraill wedi'u lleoli. Byddwch yn gweithredu fel rheolwr llinell i staff yn yr ardaloedd hyn yn rheolaidd ac yn helpu'r rheolwr gwasanaeth i ddatblygu mwy o leoliadau i gymunedau lleol.


Yngl?n a'r tim

Mae'r Gwasanaeth Cymhorthion Symudedd (MAS) yn helpu pobl sydd angen benthyca cadeiriau olwyn a chyfarpar arall am gyfnodau byr i barhau i fyw'n annibynnol.

Mae'r MAS yn gweithio ar delerau logisteg prif ganolfan a lloerennau gyda phrif ganolfannau'n gwneud y gwaith glanhau, cynnal a chadw a gweinyddol gyda'r lloerennau'n cynnal safon uchel o ryngweithio a help i ddefnyddwyr gwasanaeth.


Gallai hon fod yn rol i chi os...

 • Oes gennych brofiad o weithio mewn swyddfa brysur, eich bod yn gallu blaenoriaethu a rheoli eich llwyth gwaith eich hun a'ch tim a fydd yn aml yn gweithio o bell
 • Ydych chi'n gallu arwain tim drwy gyfnod o newid ac yn gallu a delio a materion anodd ar brydiau mewn modd sensitif
 • Byddwch yn gyfforddus mewn amgylchedd warws, yn trin a thrafod cyfarpar pan fyddwch yn helpu cwsmeriaid sy'n dod i gasglu eu cyfarpar
 • Rydych yn 'berson pobl' - bydd gennych brofiad o arwain, cymell, hyfforddi a helpu tim
 • Rydych yn yrrwr hyderus, a byddai gwybodaeth am Lanelli a'r cyffiniau'n ddefnyddiol


Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59, ddydd Sul 28 Gorffennaf 2019.
Cynhelir cyfweliadau yn yr wythnos yn cychwyn 5 Awst 2019.


Rydym yn cynnig ystod o fuddiannau i staff, gan gynnwys:

 • 36 diwrnod o wyliau (yn cynnwys Gwyliau Banc)
 • Opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol o wyliau
 • Hyd at 6% cynllun pensiwn cyfrannol
 • Polisi gweithio hyblyg


Ychydig mwy amdanom

Mae'r Groes Goch yn barod i helpu unrhyw un, yn unrhyw le yn y DU, i gael yr help sydd ei angen arnynt os byddant mewn argyfwng. O logi cadair olwyn neu ddelio ag unigrwydd, i addasu i fywyd mewn gwlad newydd - rydym yno pan fydd ein hangen arnoch.

Mae ein sefydliad yn deillio o awydd i helpu heb wahaniaethu. Mae bod yn amhleidiol a niwtral wedi bod yn werthoedd canolog i'r Groes Goch ers ein sefydlu.

Yn y Groes Goch Brydeinig, rydym yn chwilio am y bobl orau i'n helpu i ddarparu cymorth i filiynau o bobl yn y DU sy'n cael eu heffeithio gan argyfwng.

Rydym am i'n tim adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau sy'n cael eu gwasanaethu gennym, gan gynnig cyfle cyfartal i bawb, beth bynnag yw ei hoed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, neu gyfeiriadedd rhywiol.

Mae amrywiaeth yn rhywbeth rydym yn ei ddathlu ac rydym am i chi allu dod a'ch hun fel yr ydych i'r Groes Goch. Rydym am i chi deimlo eich bod mewn amgylchedd cynhwysol ac mewn sefyllfa wych i'n helpu i ledaenu grym caredigrwydd.

Yn y Groes Goch Brydeinig ni fyddwn yn goddef unrhyw fath o gamymddwyn, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, camfanteisio a cham-drin.

Mae gennym god ymddygiad, ac rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o onestrwydd yn y sefydliad lle nad yw camymddygiad yn cael ei oddef, sefyllfaoedd lle'r ymchwilir ar unwaith i sefyllfaoedd lle mae cam-drin yn digwydd a byddwn yn delio'n effeithiol a'r cyflawnwyr.

Os cewch eich penodi i rol gyda'r Groes Goch Brydeinig bydd yn rhaid i chi gydymffurfio a Chod Ymddygiad y sefydliad. Mae copi ohono i'w weld ar ein gwefan.

Mae'r Groes Goch Brydeinig, sy'n gorfforedig drwy Siarter Brenhinol 1908, yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (220949) a'r Alban (SC037738).

Dilynwch ni ar Twitter @RedCrossJobsUK ac ar Linked in - British Red Cross, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.

Cysylltu caredigrwydd pobl gydag argyfyngau pobl

More about British Red Cross
About
British Red Cross

The British Red Cross is one of the most recognised brands across the globe. We help millions of people in the UK and around the world to prepa... Read more

Posted on: 01 July 2019
Closed date: 29 July 2019
Job ref: REQ0000026AE
Tags: Volunteer Management, Social Work