Cardiff

Up to £20655 per annum

Full-time

REQ0000021RY

About the organisation

The British Red Cross is one of the most recognised brands across the globe. We help millions of people in the UK and around the world to prepa... Read more

Job Description

Project Coordinator - Family Reunion Integration Service
Location: Cardiff
35 Hours per week
Contract type: Fixed Term (until September 2020)
£20,655 (including £1,850 market premium) pro rata

We have an opening


Could you work on a project which specifically supports reunited refugee families in the area?

We have a great opportunity for Project coordinators to join our Refugee Support and Restoring Family Links team.

As part of the Refugee Support and Restoring Family Links team, the Project Coordinator will be responsible for developing, coordinating and delivering the Family Reunion Integration Service (FRIS) project for refugee families in the area and will undertake a range of duties designed to develop, maintain and promote the service.

As one of eight areas delivering the Family Reunion Integration Service, there is a responsibility to link, collaborate and share with peers, particularly in "twinned" areas working on the same connectedness lens.


About the Project

Family Reunion is a key legal route through which refugees obtain protection in the UK.

This project is the UK's first national programme of integration support for reunited families. The British Red Cross will lead a partnership with Barnardo's and Queen Margaret University to provide holistic integration support to 3,000 people arriving through Family Reunion in eight locations in England, Wales, Scotland and Northern Ireland. This will be complemented by a Research, Learning and Capacity Building work stream to explore research points, improve practice, and influence policy.

This project has been part-funded by the European Union Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Closing date for applications is (23:59), Monday, 10th of December 2018.


Interviews will take place on Monday 17th or Thursday 20th of December 2018 at our Cardiff office.


Please note, we are not able to accept CV's for these vacancies, please complete an online application.


Cydlynydd Prosiect - Gwasanaeth Integreiddio Aduniad Teuluol
Lleoliad: Caerdydd
35 Awr yr wythnos
Math o gontract: Tymor Penodol (tan fis Medi 2020)
GBP 20,655 (gan gynnwys GBP 1,850 premiwm y farchnad) pro rata

Mae gennym swydd ar gynnig

A allech chi weithio ar brosiect sy'n darparu cymorth penodol i deuluoedd ffoaduriaid sydd wedi'u haduno yn yr ardal?

Mae gennym gyfle gwych i Gydlynwyr Prosiectau ymuno a'n tim Cymorth i Ffoaduriaid ac Adfer Cysylltiadau Teuluol.

Fel rhan o'r tim Cymorth i Ffoaduriaid ac Adfer Cysylltiadau Teuluol, bydd y Cydlynydd Prosiect yn gyfrifol am ddatblygu, cydlynu a chyflawni'r prosiect Gwasanaeth Integreiddio Aduniad Teuluol (FRIS) ar gyfer teuluoedd ffoaduriaid yn yr ardal a bydd yn ymgymryd ag amrywiaeth o ddyletswyddau a luniwyd i ddatblygu, cynnal a hyrwyddo'r gwasanaeth.

Yn un o wyth o ardaloedd sy'n darparu'r Gwasanaeth Integreiddio Aduniad Teuluol, mae cyfrifoldeb i gysylltu, cydweithredu a rhannu gyda chydweithwyr, yn enwedig mewn ardaloedd sydd wedi'u "gefeillio" ac sy'n gweithio yn yr un modd cydgysylltiedig.

Gallai'r swydd hon fod yn ddelfrydol i chi os oes gennych...

Ddealltwriaeth a gallu i eiriol yn effeithlon ar ran cleientiaid ynghylch materion sy'n ymwneud a ffoaduriaid ac ymfudwyr bregus (gan gynnwys hawliau) ynghyd a phrofiad o roi cymorth i ffoaduriaid integreiddio yn y DU, gan ddarparu cefnogaeth sensitif, ddiogel a grymusol i bobl ofidus mewn sefyllfaoedd lle y maent yn agored i niwed.

Rydych chi'n gweithio'n dda mewn tim; yn gallu gweithio fel aelod o dim o fewn amgylchedd lle mae llawer o bwysau. Bydd gennych allu i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso sesiynau a gweithgareddau cymdeithasol a'u haddasu i anghenion amrywiol gr?p o bobl o wahanol ddiwylliannau, ieithoedd a chefndiroedd.

Rydych chi'n berson trefnus; yn gallu rheoli'ch amser yn rhagorol, gan gynllunio, blaenoriaethu a monitro eich gwaith eich hun ynghyd a chynorthwyo, rheoli a datblygu gwirfoddolwyr. Bydd gennych brofiad o gyflawni gwaith achos gyda chleientiaid bregus.

Rydych chi'n gyfathrebwr gwych gyda'r gallu i addasu eich cyfathrebu ar sail y gynulleidfa. Bydd gennych ddealltwriaeth o TG, gyda'r gallu i ddefnyddio e-bost, prosesu geiriau, taenlenni a phecynnau cronfeydd data.

Dyddiad cau am geisiadau (23:59), dydd Llun 10fed o Ragfyr 2018.
Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Llun 17fed neu ddydd Iau 20fed o Ragfyr 2018 yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.Nodwch, os gwelwch yn dda, na allwn dderbyn CV ar gyfer y swyddi gwag hyn; llenwch ffurflen gais ar-lein.

Job title / Keyword

Location