Cardiff, Cardiff
£23,000 per year
Permanent, Full-time
Job description

 

We are currently looking for a Wales Office Manager to provide a full business management service to the office of Carers Trust Wales and support the work of the Director of Wales.

The successful candidate will have a range of responsibilities including diary management and supporting governance processes. The successful candidate will also be responsible for ensuring the quality of processes and systems to facilitate the effective running of Carers Trust Wales’ office in line with annual plans and funding requirements. 

The post will sit within the Carers Trust Wales team and be managed by the Director of Wales.

The successful candidate will have excellent communication skills, the ability to read and draft relevant information at pace along with event management experience.

This is a great opportunity for someone interested in joining a vibrant organisation and very successful team to make a difference to the lives of unpaid carers across Wales.

To apply please complete an application form.

Applications close at 12 midnight Sunday 28 February 2021.

Carers Trust Wales provides information, advice and support to Wales’ 370,000 unpaid carers and to professionals who work with carers. Together with our Network Partners, a network of local carer focused charities, we provide support, information, advice and services for children, young people and adults caring, unpaid, for a family member or friend.  The number of carers is growing, with 3 in 5 of us likely to become a carer at some point in our lifetime. Unpaid carers save the Welsh economy over £8.1bn every year and act as a crucial support to our stretched health and social care systems.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’r 370,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru ac i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda gofalwyr. Gyda’n Partneriaid Rhwydwaith, rhwydwaith o elusennau lleol sy’n darparu ar gyfer gofalwyr, rydym yn darparu cefnogaeth, gwybodaeth a gwasanaethau i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n gofalu, yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu gyfaill.  Mae nifer y gofalwyr yn tyfu, ac mae 3 o bob 5 ohonom yn debygol o fod yn ofalydd ar ryw adeg yn ein bywydau. Mae gofalwyr di-dâl yn arbed dros £8.1bn i economi Cymru bob blwyddyn ac maent yn rhoi cefnogaeth allweddol i’n systemau iechyd a gofal cymdeithasol sydd o dan bwysau dybryd.

Rydym yn chwilio am Reolydd Swyddfa Cymru i ddarparu gwasanaeth rheoli busnes llawn i swyddfa Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a chefnogi gwaith Cyfarwyddwr Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus nifer o gyfrifoldebau gwahanol gan gynnwys rheoli dyddiaduron a chefnogi prosesau llywodraethiant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfrifol am sicrhau ansawdd prosesau a systemau fel bod swyddfa Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn rhedeg yn ddi-drafferth yn unol â chynlluniau blynyddol a gofynion ariannu.

Bydd y swydd yn rhan o dîm Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac yn cael ei rheoli gan Gyfarwyddwr Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu rhagorol, y gallu i ddarllen a llunio gwybodaeth berthnasol yn ddioed ynghyd â phrofiad o reoli digwyddiadau.

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sy’n awyddus i ymuno â mudiad bywiog a thîm llwyddiannus iawn er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau gofalwyr di-dâl ledled Cymru.

Trefnwyd cyfweliadau ar hyn o bryd ar gyfer yr wythnos yn cychwyn ar 22 Chwefror yng Nghaerdydd.

I wneud cais dylech lenwi ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 ganol nos dydd Sul 28 Chwefror 2021.

More about Carers Trust
About
Carers Trust

Carers Trust is a major charity for, with and about carers. We work to improve support, services and recognition for anyone living with the cha... Read more

Refreshed on: 18 February 2021
Closed date: 28 February 2021
Tags: Admin, Management