Cardiff, Cardiff
£26,789 per year
Contract, Temporary, Full-time
Job description

Project Officer

£26,789 per annum

Full time role

Fixed Term Contract of 2 years (with the hope of extension)

Cardiff (Office based)

 

Carers Trust Wales is part of Carers Trust, a major charity for, with and about carers. We work to improve support, services and recognition for anyone living with the challenges of caring, unpaid, for a family member or friend who is ill, frail, disabled or has mental health or addiction problems.

 

With locally based Network Partners we are able to support carers in their homes through the provision of replacement care, and in the community with information, advice, emotional support, hands on practical help and access to much needed breaks.

 

We are currently looking for a Project Officer to support the Carers Trust Wales team to deliver against 3 key projects:

 

  • Supporting health and social care professionals to be better able to identify and support carers

  • Working to improve awareness of and support for older carers

  • Supporting the development and roll out of a National Young Carers ID Card Scheme.

 

As part of a 2-year, Welsh Government—funded post, this role will be responsible for working with a range of stakeholders to ensure the successful delivery of these projects.

 

This is a great opportunity for an organised and creative person interested in joining a vibrant organisation and very successful team.

 

An application form should be completed and sent to the email address below. CVs will only be accepted with a supporting statement.

 

Closing date for applications is 12pm on 1st April 2020 with interviews 7th April 2020 in Cardiff.

Carers Trust is committed to valuing diversity. 

Carers Trust has a number of measures in place to support the carers in its employment including carers leave.

------------------------------------------------------------

Swyddog Prosiect

£26,789

Contract Cyfnod Penodol o 2 flynedd (gyda’r gobaith o estyniad)

Caerdydd (mewn swyddfa)

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn rhan o’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr, sef elusen bwysig i ofalwyr, gyda gofalwyr ac ynglŷn â gofalwyr. Rydyn ni’n gweithio i wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw â heriau gofalu, yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n sâl, yn eiddil, yn anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu sy’n gaeth i sylwedd o ryw fath.

Gyda Phartneriaid Rhwydwaith lleol, rydyn ni’n gallu cefnogi gofalwyr yn eu cartrefi trwy ddarparu gofal amgen, ac yn y gymuned trwy gynnig gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth emosiynol, help ymarferol a chyfle i gael seibiannau y mae cryn angen amdanyn nhw.

 

Rydyn ni wrthi’n chwilio am Swyddog Prosiect i gefnogi tîm Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i gyflawni nodau 3 phrosiect allweddol:

 

  • Cefnogi gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol i allu nodi a chefnogi gofalwyr yn well

  • Gweithio i wella ymwybyddiaeth o ofalwyr hŷn a gwella’r gefnogaeth y maen nhw’n ei chael

  • Cefnogi gwaith datblygu a chyflwyno Cynllun Cenedlaethol Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc.

Fel rhan o swydd 2 flynedd y mae Llywodraeth Cymru’n ei hariannu, bydd y rôl hon yn gyfrifol am weithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid i sicrhau bod y prosiectau hyn yn cael eu cyflawni’n llwyddiannus.

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun trefnus a chreadigol sydd â diddordeb mewn ymuno â mudiad bywiog a thîm llwyddiannus iawn.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ar 1 Ebrill 2020 gyda chyfweliadau ar 7 Ebrill 2020 yng Nghaerdydd.

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi ymrwymo i werthfawrogi amrywiaeth. 

 

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr nifer o drefniadau ar waith i gefnogi’r gofalwyr sy’n gweithio iddi, gan gynnwys trefniadau absenoldeb gofalwyr.

 

 

 

 

 

More about Carers Trust
About
Carers Trust

Carers Trust is a major new charity for, with and about carers. We work to improve support, services and recognition for anyone living with the... Read more

Refreshed on: 21 March 2020
Closed date: 31 March 2020
Tags: Admin, Project Management