Cardiff, Cardiff
£30,328 per year
Contract, Temporary, 17 months, Full-time
Job description

What are we looking for?

The role will suit someone who is organised, has a strong background in policy and research and the ability to connect with a wide network of external stakeholders. You will need to be enthusiastic in your approach to work, flexible and people orientated.

To be successful as a Policy, Research and Engagement Manager at Carers Trust, you will have: (the following skills and experience will be assessed at interview)

 • Strong written communication skills with the ability to produce a range of documents including policy statements, recommendations and think pieces based on evidence and carer voice
 • Experience of managing a range of external stakeholder relationships and facilitating reference and advisory groups
 • A working knowledge of the policy context, devolved systems and structures in Wales particularly relating to health, social care and education
 • Experience of planning and delivering qualitative and quantitative research
 • Excellent verbal communication skills with the ability to analyse and communicate complex information in an accessible way for a range of audiences
 • The ability to arrange events and facilitate engaging focus groups, workshops or training sessions
 • Confidence in managing a programme of work and shaping and growing projects
 • Strong organisational skills and the ability to plan and prioritise own workload as part of a collaborative team
 • A professional approach to work with a willingness to speak honestly, and to be accountable
 • The ability to speak, read and write in Welsh is desirable for this role

What difference will you make for Carers in Wales?

This is an opportunity for you to make a real difference to the lives of carers in Wales. As the Policy, Research and Engagement lead for Carers Trust in Wales you will develop and deliver a dynamic programme of work that will improve the experiences and outcomes of unpaid carers. You will create opportunities for carers to inform and shape policy and professional practice and develop strategic relationships to ensure that there is a robust evidence base to create a wider case for change.

You will take a proactive approach, working collaboratively with colleagues across Carers Trust to deliver against a wide range of policy, research and engagement activities ensuring that carers and other key stakeholders are able to inform, shape and support the wider work of Carers Trust Wales.

We reserve the right to close applications at any time, once we have received sufficient applications.  We advise you to submit your application as early as possible to prevent disappointment.

Beth rydym yn chwilio amdano?

Bydd y rôl yn gweddu i rywun sy’n drefnus, sydd â chefndir cryf mewn polisi ac ymchwil a’r gallu i gysylltu â rhwydwaith eang o fudd-ddeiliaid allanol. Bydd angen ichi fod yn frwdfrydig yn eich agwedd at eich gwaith, yn hyblyg ac yn mwynhau gweithio gyda phobl.

I fod yn Rheolydd Polisi, Ymchwil ac Ymgysylltu llwyddiannus yn yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, bydd gennych: (caiff y sgiliau a’r profiad canlynol eu hasesu yn y cyfweliad)

 • Sgiliau cyfathrebu cryf a’r gallu i gynhyrchu nifer o ddogfennau gwahanol gan gynnwys datganiadau polisi, argymhellion a darnau meddwl yn seiliedig ar dystiolaeth a lleisiau gofalwyr
 • Profiad o reoli ystod o berthnasoedd â budd-ddeiliaid allanol a hwyluso grwpiau cyfeiriol ac ymgynghorol
 • Gwybodaeth weithiol o'r cyd-destun polisi, systemau a strwythurau datganoledig yng Nghymru, yn enwedig felly ym meysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg”
 • Profiad o gynllunio a chyflwyno ymchwil ansoddol a meintiol
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog a’r gallu i ddadansoddi a chyfathrebu gwybodaeth gymhleth mewn ffordd ddealladwy ar gyfer nifer o gynulleidfaoedd gwahanol
 • Y gallu i drefnu digwyddiadau a hwyluso grwpiau ffocws, gweithdai neu sesiynau hyfforddiant diddorol
 • Hyder i reoli rhaglen waith a llunio a thyfu prosiectau
 • Sgiliau trefnu cryf a’r gallu i gynllunio a blaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun fel rhan o dîm cydweithredol
 • Agwedd broffesiynol at waith a pharodrwydd i siarad yn onest ac i fod yn atebol
 • Mae’r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon

Pa wahaniaeth fyddwch chi’n ei wneud i Ofalwyr yng Nghymru?

Mae hwn yn gyfle ichi wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau gofalwyr yng Nghymru. Fel yr arweinydd Polisi, Ymchwil ac Ymgysylltu ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yng Nghymru byddwch yn datblygu a chyflwyno rhaglen waith ddeinamig fydd yn gwella profiadau a deilliannau gofalwyr di-dâl. Byddwch yn creu cyfleoedd i ofalwyr gyfrannu at a llywio polisi ac arfer proffesiynol a datblygu perthnasoedd strategol i sicrhau bod gennym gorff cadarn o dystiolaeth i greu dadl ehangach o blaid newid.

Bydd gennych agwedd ragweithiol at gefnogi prosiectau, gan weithio gyda chydweithwyr ar draws yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr i gyflawni ystod eang o weithgareddau polisi, ymchwil ac ymgysylltu a sicrhau bod gofalwyr a budd-ddeiliaid allweddol eraill yn gallu cyfrannu at, llywio a chefnogi gwaith ehangach Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

More about Carers Trust
About
Carers Trust

Carers Trust is a major charity for, with and about carers. We work to improve support, services and recognition for anyone living with the cha... Read more

Refreshed on: 07 May 2021
Closed date: 17 May 2021
Tags: Policy/Research, Practitioner