Cardiff, Cardiff
£27,228 - £30,094 per year
Contract, Part-time
Job description

School costs can put pressure on low-income families and put children at risk of missing out on opportunities and feeling different, excluded and unhappy. The Cost of the School Day project involves children and young people, parents/carers and school staff in identifying financial barriers and taking action to remove them.

CPAG has been funded by The National Lottery Community Fund to roll out our Cost of the School Day project in Wales and England, and to expand the work to a new local authority area in Scotland. In Wales, we are working with partner local authorities Neath Port Talbot and Rhondda Cynon Taff. We are recruiting a Cost of the School Day Practitioner to join our team and work alongside our existing Wales Practitioner.

CPAG believes that every child from a low income household must be able to make the most of the school day. Expanding on our work in Scotland, the Cost of the School Day project has now been established in Wales and much of the groundwork has taken place over the past six months. The project has been set up to ensure that disadvantaged children have greater access to educational opportunity, by identifying and supporting changes to policies and practices both within individual schools and across local authority areas to reduce cost pressures on low income families.

Given that many more families with school-age children will now be experiencing poverty and financial shock due to Covid-19, there is an even greater need to raise awareness of poverty across the Welsh education system and support schools to develop poverty sensitive policies and practices.

Putting children in the lead, CPAG are working with official project partners, Children North East, to poverty proof schools across the UK. Drawing on the outcomes from these individual schools the project will build an evidence base for shaping school level action and local authority-wide system change resulting in a UK-wide cultural shift towards fairer education systems for children living in poverty in Wales, Scotland and England.

Please note that speaking Welsh is an essential requirement for this role. You are welcome to submit your application in either Welsh or English, and your application will not be treated less favourably whichever language you choose. As some of the panel will not be Welsh speakers, we will arrange for your application and any written assessments to be translated into English on your behalf. If you wish to be interviewed through the medium of Welsh we will arrange for simultaneous translation.

See our website for further details.

 

Gall costau ysgol roi pwysau ar deuluoedd incwm isel a rhoi plant mewn perygl o golli cyfleoedd a theimlo’n wahanol, wedi eu heithrio ac yn anhapus. Mae prosiect Cost y Diwrnod Ysgol yn cynnwys plant a phobl ifanc, rhieni/gofalwyr a staff ysgolion o ran nodi rhwystrau ariannol a chymryd camau i’w dileu.

Mae CPAG UK wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno’r prosiect Cost y Diwrnod Ysgol yng Nghymru a Lloegr, ac i estyn y gwaith i ardal awdurdod lleol newydd yn yr Alban. Yng Nghymru, byddwn yn dechrau ar ein gwaith yng Nghastell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf. Rydym yn chwilio am Ymarferwr Cost y Dwirnod Ysgol i ymuno â’n tîm a gweithio ochr yn ochr ag Ymarferwr presennol Cymru.

Cred CPAG fod angen i bob plentyn o aelwyd incwm isel allu manteisio i’r eithaf ar y diwrnod ysgol. Gan ehangu ein gwaith yn yr Alban, mae prosiect Cost y Diwrnod Ysgol wedi’i sefydlu yng Nghymru erbyn hyn ac mae llawer o’r gwaith paratoi wedi’i wneud yn ystod y chwe mis diwethaf. Sefydlwyd y prosiect i sicrhau bod gan blant sydd dan anfantais fwy o fynediad i gyfle addysgol, drwy nodi a chefnogi newidiadau i bolisïau ac arferion o fewn ysgolion unigol ac ar draws ardaloedd awdurdod lelol i leihau’r pwysau cost ar deuluoedd incwm isel.

Gan y bydd llawer mwy o deuluoedd â phlant oedran ysgol yn dioddef tlodi a sioc ariannol bellach o ganlyniad i Covid-19, mae hyd yn oed mwy o angen i godi ymwybyddiaeth o dlodi ledled system addysg Cymru a chefnogi ysgolion i ddatblygu polisïau ac arferion sy’n sensitif i dlodi.

Gan roi plant ar y blaen, mae CPAG yn gweithio gyda pharnetiaid prosiect swyddogol, Children North East, i ddiogelu yn erbyn tlodi yn ysgolion ledled y DU. Ar sail canlyniadau’r ysgolion unigol hyn, bydd y prosiect yn adeiladu ar sylfaen dystiolaeth i lywio gweithredu ar elfel ysgolion a newid systemau ar draws awdurdodau lleol i arwain at newid diwylliannol ledled y DU tuag at systemau addysg tecach ar gyfer plant sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.

Sylwch fod siarad Cymraeg yn un o ofynion hanfodol y swydd hon. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol ni waeth pa iaith a ddewiswch. Gan y bydd rhai o aelodau’r panel yn ddi-Gymraeg, byddwn yn trefnu i’ch cais ac unrhyw asesiadau ysgrifenedig gael eu cyfieithu i Saesneg ar eich rhan. Os hoffech gael cyfweliad trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwn yn trefnu cyfieithu ar y pryd.

Gweler y pecynnau swydd ar ein gwefan i gael rhagor o fanylion.

More about Child Poverty Action Group
About
Child Poverty Action Group

Child Poverty Action Group works on behalf of the one in four children in the UK growing up in poverty. It doesn’t have to be... Read more

Refreshed on: 23 September 2020
Closed date: 05 October 2020
Tags: Advice, Information, Practitioner

The client requests no contact from agencies or media sales.