Job description
Fluency in Welsh or the ability to speak, write and understand Welsh to an advanced level is an essential requirement for this role.

Amdanom ni

Mae Cymorth Cristnogol yn angerddol dros herio strwythurau grym sy'n creu tlodi yn ein byd. Credwn mewn byd sydd angen ei newid, ac y gellid ei newid, fel bod cydraddoldeb, urddas a rhyddid i bawb. Mae'r swydd hon yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm fydd yn creu'r newid hwn.

Am y swydd

Mae rôl Cydlynydd Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru yn swydd allweddol oddi fewn i dîm Cymru. Bydd deilydd yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer nifer o unigolion, eglwysi a chymunedau sy'n cefnogi Cymorth Cristnogol yng Nghymru, wrth i Cymorth Cristnogol adeiladu mudiad i fynd i'r afael â thlodi a'i achosion. Byddwch yn cefnogi ac ysbrydoli ein cefnogwyr o amgylch Cymru i roi, gweithredu a gweddïo dros ein gwaith, yn ogystal â'n helpu i dyfu ein sylfaen o gefnogwyr, amrwyio sut mae cefnogwyr yn cystlltu gyda ni a dylanwadu prosesau Cymorth Cristnogol er mwyn gwella gofal cefnogwyr.

Amdanoch chi

Fel Cydlynydd Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru, byddwch yn angerddol dros ysgogi ac ysbrydoli eraill i gadw ac adeiladu eu hymwenud gyda'r mudiad. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog - yn llafar ac yn ysgrifenedig - yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddwch yn berson hynod o drefnus, gyda'r gallu i reoli galwadau amrtywiol wrth gyrraedd terfynau amser.

Wedi eich lleoli yn y swyddfa yng Nghaerdydd, bydd gennych ddealltwriaeth o systemau bas data ac yn alluog mewn cofnodi incwm ac ymrwymiad.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae'r swydd hon angen ymgeiswyr sydd â'r hawl i weithio yn y wlad lle lleolir hi.

O 1 Gorffennaf 2020, mae'r broses o wirio hawl i weithio wedi newid ac ni allwn dderbyn pasborts UE na chardiau adnabod fel prawf cywir ar gyfer hawl i weithio, ar wahan i ddinasyddion Iwerddon.

Mae dau fath o wiriadau hawl i weithio nawr: gwiriad â llaw a gwiriad ar lein. Gellir cwblhau gwiriad â llaw gyda dogfennau a amlinellir gan y Swyddfa Gartref. Gellir cwblhau gwiriad ar lein os oes gennych brawf digidol o'ch statws mewnfudo. Byddwn angen eich côd rhannu a dyddiad geni i gwblhau'r gwiriad hwn. Ewch i wefan y Llywodraeth am fwy o wybodaeth am ddogfennau derbyniol os gwelwch yn dda.Bydd rhaid i bob ymgeisydd llwyddiannus angen un ai tystysgrif Gwasanaeth Datgelu Eithriad Sylfaenol neu Fanwl (DBS) a chaiff gwiriad Sancsiwn Gwrth Derfysgaeth ei wneud fel rhan o'ch cliriad ar gyfer cychwyn eich swydd gyda ni. Bydd y wybodaeth yn cael eu hanfon atoch gan ein tîm AD gyda'ch cynnig.Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn awyddus i adlewyrchu hyn yn ein gweithlu. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob sector o gymdeithas, dim ots eu hil, lliw, rhyw, oed, gogwydd rhyw, crefydd neu gred. Rydym yn enwedig yn annog ceisiadau gan bobl Ddu, Asiaidd, a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME).Mae Cymorth Cristnogol wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd diogel ar gyfer pob person sy'n gysylltiedig â'r gwaith a wnawn; ac i atal unrhyw fath o ymddygiad di ofyn amdano yn cynnwys aflonyddu rhywiol ac ecsbloetio, cam-drin, a chamymddwyn ariannol. Bydd angen i bob ymgeisydd a gynigir swydd iddynt rannu a dangos ein gwerthoedd a chadw at bolisi Gwarchod Cymorth Cristnogol ac arwydd Côd Ymddygiad Cymorth Cristnogol.

Gallwch ddisgwyl ystod eang o wobrau a buddiannau, yn cynnwys lwfans gwyliau hael, benthyciad tocyn tymor a hyblygrwydd fydd yn golygu y byddwch yn mwynhau cydbwysedd bywyd/gwaith da. Er mai wedi ei lleoli yn y swyddfa yng Nghaerdydd y mae'r swydd hon, rydym yn agored i drafod gweithio hybrid gyda rhai dyddiau yn gweithio o adref pan na fydd angen bod yn y swyddfa. Rydym yn gweithio o dan y model hybrid hwn ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid. Rydym hefyd yn fodlon ystyried ceisiadau rhan amser.Am sgwrs anffurfiol neu i ganfod mwy am y swydd, cysylltwch â Helen Roach, Swyddog Ysgogi Cefnogwyr Canolog Cymru ar [email protected] neu 029 2084 4646 os gwelwch yn dda.About us

Christian Aid Cymru is passionate about challenging the power structures that create poverty in our world. We believe the world can and must be changed so that there is equality, dignity and freedom for all. This is an exciting opportunity to be part of our team and to make this change happen.

About the role

The Wales Central Supporter Engagement Coordinator role is a crucial role within the Wales team. The post holder will be a first point of contact for many of the individuals, churches and communities that support Christian Aid in Wales, as Christian Aid builds a movement to tackle poverty and its root causes. You will support and inspire our supporters around Wales to give, act and pray for our work, as well as helping to grow our supporter base, diversify how supporters engage with us and influence Christian Aid processes to improve supporter care.

About you

As the Wales Central Supporter Engagement Coordinator, you will be passionate about engaging with and inspiring others to maintain and build their involvement with the movement. You will have excellent communication skills - both oral and written - in both Welsh and English. You will be a highly organised individual, able to manage competing demands while meeting deadlines.

Based in the Cardiff Office, you will have an understanding of databases and will be able to record income and engagement.

Further information

This role requires applicants to have the right to work in the country where this position is based.

From 1 July 2021, the process for completing right to work checks has changed and we can no longer accept EU passports or ID cards as valid proof of right to work, with the exception of Irish citizens.

There are now two types of right to work checks: a manual check and an online check. A manual check can be completed against relevant documentation as outlined by the Home Office. An online check can be completed if you hold digital proof of your immigration status in the UK. We will require your share code and date of birth to carry out this check. Please see Government website for more information on acceptable documents.

All successful candidates will require either a Basic or Enhanced Disclosure Barring Service certificate (DBS) and a Counter Terrorism Sanction check as part of your clearance for commencing your role with us. Information will be forwarded to you by the HR team with your offer.

We value diversity and aspire to reflect this in its workforce. We welcome applications from people from all sections of the community, irrespective of race, colour, sex, age, disability, sexual orientation, religion or belief. We particularly welcome applications from black, Asian and minority ethnic (BAME) candidates.

Christian Aid is committed to providing a safe and trusted environment for every person connected to the work we do; and to preventing any type of unwanted behaviour including sexual harassment and exploitation, abuse, and financial misconduct. Any candidate offered a job with Christian Aid is expected to share and demonstrate our values and adhere to Christian Aid's Safeguarding policy and sign Christian Aid's Code of Conduct.

You can expect a wide range of rewards and benefits, including a generous holiday allowance, a season ticket loan, and flexibility that will ensure you enjoy a good work/life balance. Although the job location is the Cardiff office, we are open to hybrid working with some days spent working from home when not needed in the office. We are currently operating under this hybrid model due to Covid restrictions. We are also willing to consider part-time applications.

For an informal chat or to find out more about the role, please contact Helen Roach, Wales Central Supporter Engagement Officer, on [email protected] or 029 2084 4646.
More about Christian Aid
About
Christian Aid

Our vision Poverty is an outrage against humanity. It robs people of dignity, freedom and hope, of power over their own lives. Christian Aid ha... Read more

Posted on: 14 October 2021
Closed date: 31 October 2021
Job ref: 3428
Tags: Fundraising