Citizens Advice
Cardiff
£28,123 per annum
Permanent, Full-time
Job description

Citizens Advice offers confidential advice online, over the phone, and in person, for free. Through our national network of charities, we give people the knowledge and the confidence they need to find their way forward – whoever they are, and whatever their problem.

Our organisation is unique. From 2,700 locations, we directly help 2.7 million people to solve their problems each year. Through these interactions we see first hand, and in real time, the problems faced by people across England and Wales. We spot emerging issues quickly, often even before government. This makes us uniquely placed to develop effective solutions and influence government, regulators and industry.

We are looking for excellent individuals with strong research and communication skills, curiosity, and ambition to achieve real change on behalf of our clients and consumers. Our Policy Officers will already be able to demonstrate a track record of achieving impact in a policy and/or research environment.

In the last few years, our policy research has achieved change for people in privately rented housing, those using payday lenders, job hunters, people living in social care, those choosing broadband and energy providers, people with energy smart meters and people using their mobiles abroad.

As a member of the team you will work across different policy areas from health and social care to housing. Our strong, respected brand means that you will have unique opportunities to engage directly with the people and organisations who have the power to make the changes we want to see - from Assembly Members and the civil service to regulators and industry.

We particularly welcome applications from disabled and Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) candidates as BAME and disabled people are currently under-represented throughout Citizens Advice. We are a member of the race equality campaign at Business in the Community, the Prince’s responsible business network and are committed to improving employment opportunities for ethnic minorities across the UK. We also welcome applications from LGB and Trans and non binary candidates. We have made a positive commitment to employing disabled people and guarantee to interview all disabled candidates who meet the minimum essential criteria for the role as set out in role profiles.

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn, ac wyneb yn wyneb, am ddim. Trwy’n rhwydwaith cenedlaethol o elusennau, rydym yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder i bobl ffeindio’u ffordd ymlaen - pwy bynnag ydyn nhw, beth bynnag fo’r broblem

Mae’n sefydliad ni’n unigryw. O 2,700 o leoliadau, rydym yn rhoi cymorth uniongyrchol i 2.7 miliwn o bobl er mwyn datrys eu problemau bob blwyddyn. Trwy’r cysylltiadau hyn, rydym yn clywed o lygad y ffynnon am y problemau sy’n wynebu pobl ar hyd a lled Cymru a Lloegr. Byddwn yn gweld problemau wrth iddyn nhw ddatblygu, a hynny’n aml cyn i’r llywodraeth sylwi. Felly, rydym mewn sefyllfa unigryw i ddatblygu atebion effeithiol gan ddylanwadu ar y llywodraeth, rheoleiddwyr a diwydiant.

Rydym yn chwilio am unigolion rhagorol gyda sgiliau ymchwil a chyfathrebu clir, chwilfrydedd a’r uchelgais i gyflawni newid go iawn ar ran ein cleientiaid a’n defnyddwyr. Bydd gan ein Swyddog Polisi hanes profedig a dylanwadol ym maes polisi a/neu ymchwil.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein gwaith ymchwil ar bolisi wedi sicrhau newid i bobl sy’n byw mewn tai rhent preifat, pobl sy’n defnyddio benthycwyr diwrnod cyflog, ceiswyr gwaith, pobl sy’n byw dan ofal cymdeithasol, rhai sy’n dewis cwmnïau band eang ac ynni, pobl â mesuryddion ynni clyfar a phobl sy’n defnyddio eu ffonau symudol dramor.

Fel aelod o’r tîm, byddwch yn gweithio ar draws meysydd polisi gwahanol, o iechyd a gofal cymdeithasol i dai. Yn sgil ein brand cryf, uchel ei barch, cewch gyfle unigryw i gysylltu’n uniongyrchol â’r bobl ac â’r sefydliadau sydd â’r grym i newid pethau – o Aelodau Cynulliad a’r gwasanaeth sifil i reoleiddwyr a’r diwydiant.

Croesawn yn arbennig geisiadau gan ymgeiswyr anabl a Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) gan fod pobl BAME a phobl anabl yn cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd ledled Cyngor ar Bopeth. Rydym yn aelod o'r ymgyrch cydraddoldeb hiliol yn Busnes yn y Gymuned, rhwydwaith busnes cyfrifol y Tywysog ac rydym wedi ymrwymo i wella cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer lleiafrifoedd ethnig ledled y DU. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr LGBT ac ymgeiswyr anneuaidd.

Rydym wedi gwneud ymrwymiad cadarnhaol i gyflogi pobl anabl a gwarantu cyfweld i bob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol sylfaenol ar gyfer y rôl fel y nodir mewn proffiliau rôl.

Closing date: 12/11/2019

Interview date: TBC

Posted on: 01 November 2019
Closed date: 12 November 2019
Job ref: 000453
Tags: Policy/Research, Digital