Denbighshire
£32,960 per year
Contract, 1 year fixed term contract, Full-time
Job description

Community Catalysts CIC is a busy, buzzy social enterprise that tries hard to live up to its name. We’re working in partnership with Denbighshire County Council and need an energetic, and imaginative person to coordinate things for us.

You will lead the Denbighshire Community Micro-enterprise Project which will support local entrepreneurial people and community organisations to offer new and creative care and support options for people who need help at home or in their communities. In this way we will help people to get the support they need to live the life they want.

To do this job you must:

  • Understand the world of care - but maybe feel it could do with a bit of a shake up!
  • Be a real people person - able to work well with all sorts of folks with confidence.
  • Instinctively make connections - and join up dots that are sometimes less than obvious.
  • Be able to spot what people are good at and nurture it.

Have a look at our website and the job description and person specification for more information about us and the job. You will be employed by Community Catalysts and based at home with a view in the future to working in the communities across Denbighshire.

Closing date for applications is 5.00pm on 15th November 2021 and interviews will take place on 23rd November 2021 in Denbighshire.

We welcome applications from people from all sections of the community.

____________________________________________________________________________

Mae’r Cwmni Buddiannau Cymunedol Community Catalysts yn fenter gymdeithasol brysur sy’n ceisio'n galed i adlewyrchu ei enw. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych ac rydym angen unigolyn egnïol a llawn dychymyg i gydlynu pethau i ni.

Byddwch yn arwain Prosiect Mentrau-Micro Cymunedol Sir Ddinbych a fydd yn cefnogi pobl entrepreneuraidd lleol a sefydliadau lleol i gynnig dewisiadau gofal a chymorth newydd a chreadigol i bobl sydd angen cymorth yn y cartref neu yn eu cymunedau. Fel hyn byddwn yn helpu pobl i gael y gefnogaeth maent ei hangen i fyw’r bywyd maent ei eisiau.

I wneud hyn rhaid i chi:

  • Ddeall y byd gofal – ond efallai eich bod yn teimlo ei fod angen ei ysgwyd ychydig!
  • Gallu ymwneud yn rhwydd â phobl -  gallu gweithio’n dda gyda phob math o bobl yn hyderus.
  • Gwneud cysylltiadau’n reddfol – ac ymuno’r dotiau sydd weithiau’n llai amlwg.
  • Gallu gweld cryfderau pobl a’u meithrin.

Edrychwch ar ein gwefan a'r swydd-ddisgrifiad a'r manylion am yr unigolyn i gael mwy o wybodaeth amdanom a'r swydd. Byddwch yn cael eich cyflogi gan Community Catalysts ac yn gweithio o gartref gyda’r gobaith yn y dyfodol o weithio yn y cymunedau ledled Sir Ddinbych.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 o’r gloch ar y 15fed o Tachwedd 2021, a mi fydd cyfweliadau yn digwydd ar 23ain o Tachwedd yn Sir Ddinbych. Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned.

Refreshed on: 05 November 2021
Closed date: 15 November 2021
Tags: Social Care/Development, Project Management