Home-based
£22,603 pro rata
Contract, Part-time
Job description

Location / Lleoliad: Home based with occasional travel across the UK / Gweithio gartref, gyda theithio achlysurol ar draws y Deyrnas Unedig
Salary / Cyflog: £22,603 per annum (pro-rata) / £22,603 y flwyddyn (pro-rata)
Hours / Oriau: Part-time (21 hours per week) / Rhan amser (21 awr yr wythnos)
Contract: 12 months fixed term contract / Contract cyfnod penodol 12 mis
Benefits / Buddion: 30 days annual leave plus bank holidays (pro-rata for part-time) and pension / 30 diwrnod o wyliau blynyddol plws gwyliau banc (pro-rata i weithwyr rhan amser) a phensiwn

Can you help support hundreds of kinship carers to get the advice and help that they need across Wales?

About the role:

During this national COVID-19 crisis, we’re increasing our frontline support to be able to help more kinship carers across Wales.

You’ll be an integral part of a close-knit team responding to kinship carers needs through high quality advice and support.

We want every kinship carer to be able to access our advice service and you’ll help us do that by offering bilingual advice and support.

We incredibly proud that this role is funded by The National Lottery Community Fund Wales and will help us help address the additional challenges presented by the COVID-19 pandemic for our kinship carers in Wales.

We are expanding our work in Wales and this is a really exciting opportunity to be part of this work and help shape our services long term.

Who we’re looking for:

Kinship carers are at the heart of what we do, so you’ll be absolutely committed to the work of Grandparents Plus and passionate about making a difference to the lives of vulnerable families.

A fluent Welsh speaker, you’ll be a brilliant communicator, able to support kinship carers to understand where they can get support and help them in a calm, empathetic way.

Systems can be confusing, so you’ll be there guiding with clarity and helping carers to access anything from their benefits to finding legal advice.

This can be a tough role as you’ll be hearing stories from carers in crisis. You’ll need to remain positive, be able to problem solve and be confident providing advice. It’s key that you can do this while also maintaining excellent records and using our database (Salesforce) for monitoring and evaluation.

As a team, we make time to make sure your well-being is also looked after and that we support each other.

About Grandparents Plus – the kinship care charity

Kinship care often begins in crisis. A child whose parents are unable to care for them, for whatever reason. It’s frightening, confusing and heart-breaking.

Instinctively, a loved one steps in – a grandparent, brother, sister, aunt, uncle or family friend. They are now a kinship carer, bringing up the children they love. There’s no chance to prepare. Plans are pushed aside. Relationships, jobs and savings are sacrificed.

It’s life changing and challenging raising children who’ve lost their parents, but kinship carers do it without a thought for themselves because they put the children first.

At Grandparents Plus we know how hard life can be for kinship carers. But we’ve seen the amazing things they’re capable of with someone by their side. With the right support, children raised in kinship families flourish.

And we will not rest until the recognition and support is there for every kinship family.

About our Advice Service:

Our Grandparents Plus advice and support service was set up in 2011 and has helped over 12,500 kinship carers.

The demand for our service is growing each year and the number of kinship carers we support has increased by more than 300% since the line was set up.

We’re now able to extend our advice service and develop a new project providing advice to Special Guardians and other kinship carers across the UK.

Our service is independent, confidential, and non-judgmental. Our professional advisors give advice on available benefits, allowances and how to navigate child services.

We also signpost kinship carers to other organisations and apply for grants on behalf of carers.

We’re a friendly team, passionate about doing good better. If that also sounds like you, why don’t you join us?

We welcome applications in both English and in Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Closing date: 9am, 2/10/2020

Interview date: w/c 12/10/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allwch chi helpu i gefnogi cannoedd o ofalwyr sy’n berthnasau ledled Cymru i gael y cyngor a’r cymorth angenrheidiol?

Gwybodaeth am y rôl:

Yn ystod argyfwng cenedlaethol COVID-19, rydym ni’n cynyddu ein cefnogaeth rheng flaen er mwyn medru helpu mwy o ofalwyr sy’n berthnasau ledled Cymru.

Byddwch chi’n rhan hanfodol o dîm clos sy’n ymateb i anghenion gofalwyr sy’n berthnasau trwy roi cyngor a chymorth o ansawdd uchel.

Rydym ni eisiau i bob gofalwr sy’n berthynas allu cael mynediad i’n gwasanaeth cynghori, a byddwch chi’n ein helpu i wneud hynny trwy gynnig cyngor a chymorth dwyieithog.

Rydym ni’n eithriadol o falch bod y rôl hon yn cael ei hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru ac y bydd yn ein helpu i fynd i’r afael â’r heriau ychwanegol mae pandemig COVID-19 wedi’u hachosi i’n gofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru.

Rydym ni’n ehangu ein gwaith yng Nghymru ac mae hwn yn gyfle gwirioneddol gyffrous i fod yn rhan o’r gwaith hwn a helpu i ffurfio ein gwasanaethau yn y tymor hir.

Y person sydd gennym ni mewn golwg:

Mae gofalwyr sy’n berthnasau yn ganolog i’n gwaith, felly byddwch chi’n gwbl ymroddedig i waith Grandparents Plus ac yn credu’n angerddol mewn gwneud gwahaniaeth i fywydau teuluoedd bregus.

Byddwch chi’n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn gyfathrebwr gwych, sy’n gallu cefnogi gofalwyr sy’n berthnasau i ddeall ble mae cymorth ar gael a’u helpu mewn modd digynnwrf, empathetig.

Gall systemau achosi dryswch, felly byddwch chi yno yn rhoi arweiniad eglur ac yn helpu gofalwyr i gael mynediad i unrhyw beth o’u budd-daliadau i gyngor cyfreithiol.

Gall hon fod yn rôl heriol, gan y byddwch chi’n clywed hanesion gofalwyr mewn argyfwng. Bydd angen i chi barhau’n gadarnhaol, gallu datrys problemau a bod yn hyderus yn rhoi cyngor. Mae’n allweddol eich bod chi’n gallu gwneud hynny ar yr un pryd â chadw cofnodion rhagorol a defnyddio ein cronfa ddata (Salesforce) ar gyfer monitro a gwerthuso.

Fel tîm, rydym ni’n gwneud amser i sicrhau bod eich llesiant chithau’n cael sylw a’n bod ni’n cefnogi ein gilydd.

Gwybodaeth am Grandparents Plus – yr elusen gofal gan berthnasau:

Mae gofal gan berthnasau yn aml yn cychwyn mewn argyfwng. Plant y mae eu rhieni’n methu gofalu amdanynt, am ba reswm bynnag. Mae’n achosi braw, dryswch a thorcalon.

Yn reddfol, mae rhywun annwyl yn camu i’r bwlch – nain/taid, brawd, chwaer, modryb, ewythr neu ffrind i’r teulu. Nawr maen nhw’n ofalwr sy’n berthynas, yn magu’r plant maen nhw’n eu caru. Does dim cyfle i baratoi. Mae cynlluniau’n cael eu rhoi o’r neilltu. Mae perthnasoedd, swyddi a chynilion yn cael eu haberthu.

Mae magu plant sydd wedi colli eu rhieni yn heriol ac yn newid bywydau, ond mae gofalwyr sy’n berthnasau yn gwneud hynny heb feddwl amdanynt eu hunain oherwydd eu bod nhw’n rhoi’r plant yn gyntaf.

Yn Grandparents Plus rydym ni’n gwybod pa mor anodd gall bywyd fod i ofalwyr sy’n berthnasau. Ond rydym ni wedi gweld y pethau rhyfeddol maen nhw’n gallu eu cyflawni gyda rhywun yn eu hymyl. Gyda’r gefnogaeth gywir, mae plant sy’n cael eu magu yn nheuluoedd perthnasau yn ffynnu.

Fyddwn ni ddim yn gorffwys nes bod pob teulu o berthnasau yn cael cydnabyddiaeth a chefnogaeth.

Gwybodaeth am ein Gwasanaeth Cynghori:

Sefydlwyd ein gwasanaeth cyngor a chymorth Grandparents Plus yn 2011, ac mae wedi helpu dros 12,500 o ofalwyr sy’n berthnasau.

Mae’r galw am ein gwasanaeth yn tyfu bob blwyddyn ac mae nifer y gofalwyr sy’n berthnasau yr ydym ni’n eu cefnogi wedi cynyddu mwy na 300% ers i’r llinell gael ei sefydlu.

Bellach rydym ni’n gallu estyn ein gwasanaeth cynghori a datblygu prosiect newydd sy’n rhoi cyngor i Warcheidwaid Arbennig a gofalwyr eraill sy’n berthnasau ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae ein gwasanaeth yn annibynnol, yn gyfrinachol, ac nid yw’n barnu. Mae ein cynghorwyr proffesiynol yn cynghori ynghylch y budd-daliadau sydd ar gael, lwfansau, a sut mae cael hyd i ffordd trwy wasanaethau plant.

Rydym ni hefyd yn cyfeirio gofalwyr sy’n berthnasau at sefydliadau eraill ac yn gwneud cais am grantiau ar ran gofalwyr.

Rydym ni’n dîm cyfeillgar, ac yn credu’n angerddol mewn gwneud gwaith da yn well. Os yw hynny’n swnio’n debyg i chi, beth am ymuno â ni?

Rydym ni’n croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau a ddaw i law yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Dyddiad cau: 9am, dydd Llun 2/10/2020
Dyddiad cyfweld: dydd Iau w/c 12/10/2020

Posted on: 11 September 2020
Closed date: 16 October 2020
Tags: Advice, Information, Support Worker