Gwent Association of Voluntary Organisations
Abertillery, Gwent
£24,175 - £28,486 pa pro rata
Contract, Full-time
Job description
COMMUNITY EMPLOYMENT MENTOR 
Salary Scp 27 – 32 £24,175 - £28,486 pa pro rata
Actual Starting Salary Scp 27 £12,087 pa
18.5 hours per week (work pattern to be agreed) 
Funded until 31st March 2021 
Based in Ebbw Fach South (Abertillery)  

The Welsh Government’s Communities for Work Plus programme will provide the infrastructure to support the ongoing delivery of Communities for Work. It will take forward the learning from the Lift Programme and enable Lead Delivery Bodies to enhance their employment focussed support for those, often with complex barriers, who are furthest from the labour market. 

The programme will support individuals who are in or at risk of poverty, consistent with the obligations under the Well-Being of Future Generations (Wales) Act. It will work with key stakeholders such as Families First, Flying Start and Supporting People in providing pathways between programmes in order to provide interventions and support to prevent worklessness and economic inactivity. It will provide support for participants who fall outside the currently tightly defined geographical boundaries and eligibility criteria of Communities for Work and other ESF funded programmes.

The role of the Community Employment Mentor will be to provide intensive one to one mentoring to participants to help them identify and take practical steps to overcome barriers preventing them taking up identified training and employment. 

The postholder will support a caseload of participants by developing and implementing individual action plans while actively promoting the services of the programme to a wide range of stakeholders. 

The Community Employment Mentor will empower, motivate and support participants to move into and, most importantly, sustain employment, as well as supporting participants to progress while in work.

An Enhanced DBS check is required. No CVs accepted. Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview. 

Closing date for applications: Thursday 12th March 2020 at 10am
Interview date: week commencing 23rd March 2020

MENTOR CYFLOGAETH CYMUNEDOL 
Cyflog Scp 27 – 32 £24,175 - £28,486 y flwyddyn pro rata
Gwir Gyflog yn dechrau ar Scp 27 £12,087 y flwyddyn
18.5 awr yr wythnos (y patrwm gwaith i’w gytuno) 
Wedi’i gyllido hyd at 31 Mawrth 2021 
Wedi’i leoli yn Ne Ebwy Fach (Abertyleri)  

Bydd rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru yn darparu’r seilwaith i gefnogi’r ddarpariaeth barhaus o Gymunedau am Waith. Bydd yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn y Rhaglen Esgyn, ac yn galluogi Cyrff Cyflawni Arweiniol i wella’r cymorth sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth ar gyfer y rhai, sy'n aml â rhwystrau cymhleth, sydd bellaf o’r farchnad lafur. 

Bydd y rhaglen yn cefnogi unigolion mewn tlodi neu sydd â risg o fod mewn tlodi, yn gyson â’r rhwymedigaethau dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd yn gweithio â rhanddeiliaid allweddol fel Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg a Chefnogi Pobl er mwyn darparu llwybrau rhwng rhaglenni er mwyn darparu ymyriadau a chefnogaeth i atal diweithdra ac anweithgarwch economaidd. Bydd yn darparu cymorth i gyfranogwyr sydd y tu allan i'r ffiniau daearyddol a’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer Cymunedau am Waith a rhaglenni eraill sy’n cael eu hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sydd wedi’u diffinio’n fanwl iawn ar hyn o bryd.

Rôl y Mentor Cyflogaeth Cymunedol fydd darparu mentora dwys un i un i gyfranogwyr i'w helpu nhw i ddod o hyd i gamau ymarferol i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hatal rhag ymgymryd â hyfforddiant a chyflogaeth a nodwyd, ac i weithredu ar y camau hynny. 

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi llwyth achos o gyfranogwyr trwy ddatblygu a gweithredu cynlluniau gweithredu unigol wrth fynd ati i hyrwyddo gwasanaethau’r rhaglen i amrywiaeth eang o randdeiliaid. 

Bydd y Mentor Cyflogaeth Cymunedol yn grymuso, yn cymell ac yn cefnogi cyfranogwyr i gael swyddi, ac yn bwysicaf oll, i gadw swyddi, yn ogystal â chefnogi cyfranogwyr i ddatblygu yn eu swyddi.

Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 12 Mawrth 2020 am 10am
Dyddiad y cyfweliad: Yr wythnos yn dechrau 23 Mawrth 2020
Posted on: 26 February 2020
Closed date: 12 March 2020
Job ref: HKVUO1203/SG-LB-CC
Tags: Advice, Information