Gwent Association of Voluntary Organisations
Caerphilly, Caerphilly County Borough
Salary Scp 27 - 34 £24,175 - £30,153 pa (pro rata)
Permanent, Part-time
Job description

Compassionate Communities Training Officer x 2

ACGWF2410/SG-JW 
Caerphilly CF83, UK 
Salary Scp 27 - 34 £24,175 - £30,153 pa (pro rata)

Striving to improve the lives and opportunities of our communities through partnership and collaboration 

Compassionate Communities Training Officer x 2 

Salary Scp 27 - 34 £24,175 - £30,153 pa (pro rata) 
25 hours per week (work pattern to be agreed) 
This post is funded by Aneurin Bevan University Health Board for 12 months 
Based in Blaenau Gwent / Caerphilly 

Compassionate Communities and Integrated Wellbeing Networks are two of the Welsh Government transformation funded programmes that aim to improve the well-being of people across Gwent. We are seeking two individuals to work with our stakeholders and partners across Gwent to support the planning, delivery, evaluation and sustainability of a range of training programmes that aim to maximise the ability of the workforce to support people in a holistic way, based on what matters to them, and link them to well-being support in their local community. 

We are currently recruiting to two Compassionate Communities Training Officer Posts (1 based in Blaenau Gwent and 1 based in Caerphilly); 

You will have excellent communication and interpersonal skills, be able to apply your knowledge of factors that influence health and well-being and have experience of developing and delivering training. You will need to be able to engage a range of stakeholders and promote a learning environment. Excellent IT and presentation skills are essential along with a proactive, flexible approach to a changing workload. 

Closing Date: Tuesday 24th September 2019 at 10am 

Interview Date: Wednesday 2nd October 2019 

Yn ymdrechu i wella bywydau a chyfleoedd ein cymunedau drwy bartneriaeth a chydweithio 

Swyddog Hyfforddi Cymunedau Tosturiol x 2 

Cyflog Scp 27 – 34 £24,175 - £30,153 y flwyddyn (pro rata) 
25 awr yr wythnos (y patrwm gwaith i’w gytuno) 
Ariennir y swydd hon gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am 12 mis 
Lleoliad: Blaenau Gwent / Caerffili 

Mae Cymunedau Tosturiol a Rhwydweithiau Lles Integredig yn ddwy raglen drawsnewid wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a’u nod yw gwella lles pobl ledled Gwent. Rydyn ni’n chwilio am ddau unigolyn i weithio gyda’n rhanddeiliaid a’n partneriaid ledled Gwent i helpu i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso amrywiaeth o raglenni hyfforddiant a chefnogi eu cynaliadwyedd. Nod y rhaglenni hyn yw manteisio i’r eithaf ar allu’r gweithlu i gefnogi pobl mewn ffordd holistaidd, yn seiliedig ar beth sy’n bwysig iddyn nhw, a’u cysylltu â chymorth lles yn eu cymuned leol. 

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gobeithio recriwtio dau Swyddog Hyfforddi Cymunedau Tosturiol (un ym Mlaenau Gwent ac un yng Nghaerffili); 

Bydd gennych chi sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, yn gallu defnyddio eich gwybodaeth am ffactorau sy’n dylanwadu ar iechyd a lles a bydd gennych chi brofiad o ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant. Byddwch yn gallu ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid a hyrwyddo amgylchedd dysgu. Mae sgiliau cyflwyno a TG ardderchog yn hanfodol yn ogystal ag agwedd ragweithiol a hyblyg at lwyth gwaith sy’n newid. 

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 24 Medi 2019 am 10am 

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Mercher, 2 Hydref 2019

Posted on: 04 September 2019
Closed date: 24 September 2019
Job ref: ACGWF2409/SG-JW
Tags: Human Resources