Compassionate Communities Training Officer x 2

Posted by Gwent Association of Voluntary Organisations

Compassionate Communities Training Officer x 2

Caerphilly, Caerphilly County Borough Check commute

£24,175 - £30,153 pa (pro rata)

Permanent, Part-time

ACGWF2409/SG-JW

Job Description

Striving to improve the lives and opportunities of our communities through partnership and collaboration

Compassionate Communities Training Officer x 2 (Part Time)

Salary Scp 27 - 34 £24,175 - £30,153 pa (pro rata) 
Actual Starting Salary Scp 27 £16,334.45 pa
25 hours per week (work pattern to be agreed)
This post is funded by Aneurin Bevan University Health Board for 12 months
Based in Blaenau Gwent / Caerphilly

Compassionate Communities and Integrated Wellbeing Networks are two of the Welsh Government transformation funded programmes that aim to improve the well-being of people across Gwent. We are seeking two individuals to work with our stakeholders and partners across Gwent to support the planning, delivery, evaluation and sustainability of a range of training programmes that aim to maximise the ability of the workforce to support people in a holistic way, based on what matters to them, and link them to well-being support in their local community.

We are currently recruiting to two Compassionate Communities Training Officer Posts (1 based in Blaenau Gwent and 1 based in Caerphilly);

You will have excellent communication and interpersonal skills, be able to apply your knowledge of factors that influence health and well-being and have experience of developing and delivering training. You will need to be able to engage a range of stakeholders and promote a learning environment. Excellent IT and presentation skills are essential along with a proactive, flexible approach to a changing workload.

Closing Date: Tuesday 24th September 2019 at 10am

Interview Date: Wednesday 2nd October 2019

Yn ymdrechu i wella bywydau a chyfleoedd ein cymunedau drwy bartneriaeth a chydweithio

Swyddog Hyfforddi Cymunedau Tosturiol x 2 (rhan amser)

Cyflog Scp 27 – 34 £24,175 - £30,153 y flwyddyn (pro rata)
Gwir Gyflog yn dechrau ar Scp 27 £16,334.45 y flwyddyn
25 awr yr wythnos (y patrwm gwaith i’w gytuno)
Ariennir y swydd hon gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am 12 mis
Lleoliad: Blaenau Gwent / Caerffili

Mae Cymunedau Tosturiol a Rhwydweithiau Lles Integredig yn ddwy raglen drawsnewid wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a’u nod yw gwella lles pobl ledled Gwent. Rydyn ni’n chwilio am ddau unigolyn i weithio gyda’n rhanddeiliaid a’n partneriaid ledled Gwent i helpu i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso amrywiaeth o raglenni hyfforddiant a chefnogi eu cynaliadwyedd. Nod y rhaglenni hyn yw manteisio i’r eithaf ar allu’r gweithlu i gefnogi pobl mewn ffordd holistaidd, yn seiliedig ar beth sy’n bwysig iddyn nhw, a’u cysylltu â chymorth lles yn eu cymuned leol.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gobeithio recriwtio dau Swyddog Hyfforddi Cymunedau Tosturiol (un ym Mlaenau Gwent ac un yng Nghaerffili);

Bydd gennych chi sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, yn gallu defnyddio eich gwybodaeth am ffactorau sy’n dylanwadu ar iechyd a lles a bydd gennych chi brofiad o ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant. Byddwch yn gallu ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid a hyrwyddo amgylchedd dysgu. Mae sgiliau cyflwyno a TG ardderchog yn hanfodol yn ogystal ag agwedd ragweithiol a hyblyg at lwyth gwaith sy’n newid.

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 24 Medi 2019 am 10am

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Mercher, 2 Hydref 2019

Check commute

Apply Saved