Gwent Association of Voluntary Organisations
Newport, Newport
Salary Scp 27 - 34 £24,175 - £30,153 pa Actual Starting Salary Scp 27 £24,175 pa
Permanent, Full-time
Job description
Compassionate Communities Training Officer  

Salary Scp 27 - 34 £24,175 - £30,153 pa 
Actual Starting Salary Scp 27 £24,175 pa 
37 hours per week (Monday to Friday)
This post is funded by Aneurin Bevan University Health Board until 31st March 2021 
Based in Newport

Striving to improve the lives and opportunities of our communities through partnership and collaboration.

Compassionate Communities and Integrated Wellbeing Networks are two of the Welsh Government transformation funded programmes that aim to improve the well-being of people across Gwent. We are seeking an individual to work with our stakeholders and partners across Gwent to support the planning, delivery, evaluation and sustainability of a range of training programmes that aim to maximise the ability of the workforce to support people in a holistic way, based on what matters to them, and link them to well-being support in their local community.  

You will have excellent communication and interpersonal skills, be able to apply your knowledge of factors that influence health and well-being and have experience of developing and delivering training. You will need to be able to engage a range of stakeholders and promote a learning environment. Excellent IT and presentation skills are essential along with a proactive, flexible approach to a changing workload. 

No CVs accepted. This post requires a DBS check. Only shortlisted candidates will be contacted.

Closing Date: Monday 30th March 2020 at 10am
Interview Date: Tuesday 7th April 2020

Swyddog Hyfforddi Cymunedau Tosturiol 

Cyflog Scp 27 – 34 £24,175 - £30,153 y flwyddyn 
Gwir Gyflog yn dechrau ar Scp 27 £24,175 y flwyddyn 
37 awr yr wythnos 
Ariennir y swydd hon gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan tan 31 Mawrth 2021
Lleoliad: Casnewydd

Yn ymdrechu i wella bywydau a chyfleoedd ein cymunedau drwy bartneriaeth a chydweithio.

Mae Cymunedau Tosturiol a Rhwydweithiau Lles Integredig yn ddwy raglen drawsnewid wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a’u nod yw gwella lles pobl ledled Gwent. Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio gyda'n partneriaid ar draws Gwent i helpu i gynllunio, cyflwyno a gwerthuso amrywiaeth o raglenni hyfforddiant a chefnogi eu cynaliadwyedd. Nod y rhaglenni hyn yw manteisio i’r eithaf ar allu’r gweithlu i gefnogi pobl mewn ffordd holistaidd, yn seiliedig ar beth sy’n bwysig iddyn nhw, a’u cysylltu â chymorth lles yn eu cymuned leol.   

Bydd gennych chi sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, yn gallu defnyddio eich gwybodaeth am ffactorau sy’n dylanwadu ar iechyd a lles a bydd gennych chi brofiad o ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant. Byddwch yn gallu ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid a hyrwyddo amgylchedd dysgu. Mae sgiliau cyflwyno a TG ardderchog yn hanfodol yn ogystal ag agwedd ragweithiol a hyblyg at lwyth gwaith sy’n newid.  

Ni dderbynnir CVs. Bydd gofyn i chi gael archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer y swydd hon. Dim ond yr ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer y byddwn yn cysylltu â nhw.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 30ain Mawrth am 10am    
Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Mawrth 7fed Ebrill 2020
Posted on: 13 March 2020
Closed date: 30 March 2020
Job ref: HKVZC3003/SG-LB-CC
Tags: Training