Cardiff
£22,417 pro rata (actual salary £13,450)
Contract, Part-time
Job description

The job of the Communications Officer is to ensure that the Society reaches all of its audiences effectively. At the core of the role is our Fellowship – strengthening our communication of their achievements, and making it easier for them to engage effectively with the Society.

The Officer will ensure that the Society’s work – including our events, policy work and medals for achievement – reaches a wider audience than ever before. They will also work with our partners in the higher education sector to promote our activities within universities, and to ensure strong engagement with our new programme for Early Career Researchers.

The Officer will take responsibility for a number of communication channels, including the Society’s website, social media, Fellows’ bulletin and mailing lists. They will develop our press coverage and help to ensure a strong presence at relevant external events.

The role is based at the Society’s offices in Cathays Park, Cardiff.

 

 

A day in the life of the Communications Officer

Your working day will be varied – including both regular tasks and a wide range of activities relating to the Society’s current priorities. Daily tasks will include social media posts, promoting events, and keeping the website up to date. You will also need to keep on top of our overall work programme – taking a keen role in staff meetings, and talking to other team members so that you take account of their communication needs.

When we are putting on public events, you will spend time writing emails, tweets, press releases and other material to help ensure they are well attended. You’ll also need to attend some of the events, taking full advantage of opportunities for press coverage, social media and photo/video output.

In November each year, we open nominations for the Society’s Medals – this will be a key time for the Communications Officer, as you will need to promote the Medals to a wide audience. Another busy time of year is when we announce the election of new Fellows in Spring – you will have the task of working with our partner universities to celebrate their achievements.

Although you will work closely with our small team of five other staff members, you’ll need to be able to work accurately and sometimes with limited supervision. We expect the Communications Officer to adapt to the Society’s current communications style quickly, but also to advise us on how we can become more engaging.

 

______________

 

Swydd y Swyddog Cyfathrebu yw sicrhau bod y Gymdeithas yn cyrraedd ei holl gynulleidfaoedd yn effeithiol. Craidd y swydd yw ein Cymrodoriaeth – cryfhau’r ffordd rydym ni’n cyfathrebu eu cyflawniadau, a’i gwneud yn haws iddyn nhw ymgysylltu’n effeithiol gyda’r Gymdeithas.

Bydd y Swyddog yn sicrhau bod holl waith y Gymdeithas – gan gynnwys ein digwyddiadau, gwaith polisi a medalau cyflawniad – yn cyrraedd cynulleidfa ehangach nag erioed. Bydd hefyd yn gweithio gyda’n partneriaid yn y sector addysg uwch i hyrwyddo ein gweithgareddau mewn prifysgolion, a sicrhau ymgysylltu cryf gyda’n rhaglen newydd ar gyfer Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar.

Bydd y Swyddog yn gyfrifol am nifer o sianeli cyfathrebu, gan gynnwys gwefan y Gymdeithas, cyfryngau cymdeithasol, bwletin y Cymrodyr a rhestrau postio. Bydd yn datblygu ein presenoldeb yn wasg ac yn helpu i sicrhau presenoldeb cryf mewn digwyddiadau allanol perthnasol.

Lleoliad gwaith y Swyddog fydd swyddfa’r Gymdeithas ym Mharc Cathays, Caerdydd.

 

 

Diwrnod ym mywyd y Swyddog Cyfathrebu

Bydd eich diwrnod gwaith yn amrywiol – yn cynnwys tasgau rheolaidd ac amrywiaeth eang o weithgareddau’n ymwneud â blaenoriaethau cyfredol y Gymdeithas. Bydd tasgau dyddiol yn cynnwys postio ar y cyfryngau cymdeithasol, hyrwyddo digwyddiadau, a chadw’r wefan yn gyfredol. Bydd hefyd angen i chi ymwneud â’n rhaglen waith gyffredinol – gan gymryd rhan yn frwd mewn cyfarfodydd staff, a siarad gydag aelodau eraill o’r tîm er mwyn i chi roi ystyriaeth lawn i’w hanghenion cyfathrebu.

Pan fyddwn ni’n trefnu digwyddiadau cyhoeddus, byddwch yn treulio amser yn ysgrifennu negeseuon ebost, trydar, datganiadau i’r wasg a deunydd arall i helpu i sicrhau presenoldeb da. Bydd hefyd angen i chi fynychu rhai o’r digwyddiadau, gan fanteisio’n llawn ar gyfleoedd am sylw yn y wasg, y cyfryngau cymdeithasol a chynnyrch ffotograffig/fideo.

Ym mis Tachwedd bob blwyddyn, rydym ni’n agor enwebiadau ar gyfer Medalau’r Gymdeithas – bydd hwn yn gyfnod allweddol i’r Swyddog Cyfathrebu, gan y bydd angen i chi hybu’r Medalau i gynulleidfa eang. Cyfnod prysur arall yn y flwyddyn yw cyhoeddi etholiad y Cymrodyr newydd yn y gwanwyn – f chi fydd â’r dasg o weithio gyda’n prifysgolion partner i ddathlu eu cyflawniadau.

Er y byddwch yn gweithio’n agos gyda’n tîm bach o bum aelod arall o staff, bydd angen i chi allu gweithio’n gywir ac ambell waith gyda goruchwyliaeth gyfyngedig. Rydym ni’n disgwyl i’r Swyddog Cyfathrebu addasu i arddull cyfathrebu cyfredol y Gymdeithas yn gyflym, ond hefyd ein cynghori ar sut i wella ein hymgysylltu.

More about Learned Society of Wales
About
Learned Society of Wales

The Learned Society of Wales champions excellence across all academic fields and beyond. We use the knowledge of the Society&r... Read more

Refreshed on: 25 October 2019
Closed date: 26 November 2019
Tags: Communications, PR, Marketing

The client requests no contact from agencies or media sales.