Cardiff, Cardiff
Home-based
£18,345 for 28 hours (FTE £22,950 for 35 hours per week)
Permanent, Part-time
Job description

Home-based – Cardiff Area

Part-time, 28 hours per week        

This post is funded by the National Lottery Community Fund

At Leonard Cheshire we support individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life — opening doors to opportunity, choice and support in communities around the globe.

We have an exciting opportunity for a Can Do Programme Coordinator in the Cardiff area. ‘Can Do’ is a community-based programme which supports young disabled people aged 16-35 to develop skills, take part in new experiences and build confidence and independence by participating in a variety of social action projects.

This varied role is an exciting challenge for someone keen to work in the charity sector and make a difference. You will build partnerships with Cardiff-based organisations in order to recruit groups of young people with additional needs. You will plan and deliver projects, working with groups of participants in a person-centred way on social action and community-based projects.  You will work with other Leonard Cheshire programmes and services and will join a national team of home-based workers across the UK. You will report to the Senior Programme Coordinator. 

We are looking for candidates who have a good knowledge of the Cardiff area, are passionate about supporting young people with additional needs and have the motivation to make a difference. You will have experience of working with our target group, organising projects and delivering inclusive activities and events.  Knowledge of teaching, training or youth work is highly compatible with this role. You will be a confident, pro-active communicator who can build effective relationships both internally and externally, create successful new partnerships, promote the work of the programme and create opportunities for our participants.

If you feel you have the capability to network and build partnerships with organisations working in communities across Cardiff, identify new opportunities and deliver projects with young disabled people aged 16-35, we look forward to hearing from you!  Please visit our Facebook page @candoers and see us in action.

Key Responsibilities include:-

 • Support the programme to achieve positive outcomes for young people with additional needs in line with agreed project pathways and plans
 • Recruit participants to agreed targets each year and deliver the three pathways:
 • Building Communities Programme of 16 hours
 • One off or taster activities
  • Build partnerships with local schools, colleges, disability groups and services, to promote the project and recruit groups of participants
  • Design and develop sessions, community activities and skills development workshops to meet the programme’s outcomes
  • Support participants to complete relevant paperwork, including photographic and written evidence of achievements
 • Organise and present at promotional and networking events
 • Follow Can Do Theories of Change, Quality Management and Evaluation Frameworks
 • Undertake any other reasonable duties as requested

Key Experience needed:-

 • Experience of working with young people is essential
 • Experience of organising and delivering projects/events and building community links is essential
 • Experience of working with disabled people is desirable
 • Working knowledge of the Cardiff area is essential
 • Good standard of education and IT literate
 • An engaging manner with ability to build rapport with young people
 • Good communication, interpersonal and team working skills
 • Passion, enthusiasm and a real commitment to make a difference to people’s lives
 • Be able to work unsupervised and on your own initiative, as well as part of a team
 • Own vehicle (essential)

Closing date: 17th February 2020

A satisfactory disclosure check is required for this post.

Leonard Cheshire welcomes applications from all sections of the community. We actively encourage applications from people with a disability, supporting where possible, your requirements for reasonable adjustments.

Shortlisting for this role may take place as applications are received. We therefore reserve the right to close this vacancy once a suitable candidate has been appointed.

 

 

Cydlynydd rhaglen

Lleoliad: yn y cartref-ardal Caerdydd

Cyflog: £18,345 am 28 awr (FTE £22,950 am 35 awr yr wythnos)

Oriau: rhan-amser, 28 awr yr wythnos         

Cyf Rhif 05248

Ariennir y swydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Yn Leonard Cheshire, rydym yn cefnogi unigolion i fyw, dysgu a gweithio mor annibynnol ag y maent yn ei ddewis, beth bynnag fo'u gallu. Dan arweiniad pobl sydd â phrofiad o anabledd, yr ydym wrth galon bywyd lleol — agor drysau i gyfleoedd, dewis a chefnogaeth mewn cymunedau ledled y byd.

Mae gennym gyfle cyffrous i gydlynydd rhaglen gallu gwneud yn ardal Caerdydd. Rhaglen yn y gymuned yw ' gallu gwneud ' sy'n cefnogi pobl ifanc anabl 16-35 oed i ddatblygu sgiliau, cymryd rhan mewn profiadau newydd a meithrin hyder ac annibyniaeth drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau gweithredu cymdeithasol.

Mae'r rôl amrywiol hon yn her gyffrous i rywun sy'n awyddus i weithio yn y sector elusennol ac i wneud gwahaniaeth. Byddwch yn meithrin partneriaethau â sefydliadau yng Nghasnewydd er mwyn recriwtio grwpiau o bobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol. Byddwch yn cynllunio ac yn cyflawni prosiectau, gan weithio gyda grwpiau o gyfranogwyr mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar y person ar weithredu cymdeithasol a phrosiectau yn y gymuned.  Byddwch yn gweithio gyda rhaglenni a gwasanaethau eraill Leonard Cheshire a byddant yn ymuno â thîm cenedlaethol o weithwyr yn y cartref ledled y DU. Byddwch yn adrodd i uwch gydlynydd y rhaglen.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â gwybodaeth dda am ardal Caerdydd, sy'n angerddol am gefnogi pobl ifanc ag anghenion ychwanegol ac sydd â'r cymhelliant i wneud gwahaniaeth. Bydd gennych brofiad o weithio gyda'n grŵp targed, gan drefnu prosiectau a darparu gweithgareddau a digwyddiadau cynhwysol.  Mae gwybodaeth am addysgu, hyfforddi neu waith ieuenctid yn gydnaws iawn â'r rôl hon. Byddwch yn gyfathrebwr hyderus, rhagweithiol sy'n gallu meithrin cydberthnasau effeithiol yn fewnol ac yn allanol, creu partneriaethau newydd llwyddiannus, hyrwyddo gwaith y rhaglen a chreu cyfleoedd i'n cyfranogwyr.

Os ydych yn teimlo bod gennych y gallu i rwydweithio a meithrin partneriaethau â sefydliadau sy'n gweithio mewn cymunedau ledled Caerdydd, nodi cyfleoedd newydd a chyflawni prosiectau gyda phobl anabl ifanc 16-35 oed, edrychwn ymlaen at glywed gennych!  Ewch i'n tudalen Facebook @candoers a'n gweld ar waith.

Ymhlith y cyfrifoldebau allweddol mae:-

 • cefnogi'r rhaglen i sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl ifanc ag anghenion ychwanegol yn unol â llwybrau prosiect a chynlluniau cytunedig
 • recriwtio cyfranogwyr i dargedau y cytunwyd arnynt bob blwyddyn a chyflawni'r tri llwybr:
 • rhaglen adeiladu cymunedau o 16 awr
 • gweithgareddau untro neu flasu
  • adeiladu partneriaethau gydag ysgolion, colegau, grwpiau a gwasanaethau anabledd lleol, i hyrwyddo'r prosiect a recriwtio grwpiau o gyfranogwyr
  • cynllunio a datblygu sesiynau, gweithgareddau cymunedol a gweithdai datblygu sgiliau i gwrdd â deilliannau'r rhaglen
  • cynorthwyo cyfranogwyr i gwblhau'r gwaith papur perthnasol, gan gynnwys tystiolaeth ffotograffig ac ysgrifenedig o gyflawniadau
 • trefnu a chyflwyno mewn digwyddiadau hyrwyddo a rhwydweithio
 • dilyn yn gallu gwneud theorïau newid, rheoli ansawdd a fframweithiau gwerthuso
 • ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill yn ôl y gofyn

Y profiad allweddol sydd ei angen:-

 • Mae profiad o weithio gyda phobl ifanc yn hanfodol
 • Mae profiad o drefnu a chyflwyno prosiectau/digwyddiadau ac adeiladu cysylltiadau cymunedol yn hanfodol
 • Mae profiad o weithio gyda phobl anabl yn ddymunol
 • Mae gwybodaeth weithiol am ardal Caerdydd yn hanfodol
 • safon dda o addysg a sgiliau TG
 • dull sy'n ennyn diddordeb gyda'r gallu i feithrin perthynas â phobl ifanc
 • sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol a gweithio mewn tîm da
 • angerdd, brwdfrydedd ac ymrwymiad gwirioneddol i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl
 • gallu gweithio heb oruchwyliaeth ac ar eich liwt eich hun, yn ogystal â bod yn rhan o dîm
 • eich cerbyd eich hun (hanfodol)

Dyddiad cau: 17eg Chwefror 2020

Mae angen gwiriad datgelu boddhaol ar gyfer y swydd hon.

Mae Leonard Cheshire yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned. Rydym yn mynd ati i annog ceisiadau gan bobl ag anabledd, gan gefnogi, lle bo modd, eich gofynion ar gyfer addasiadau rhesymol.

Gall y rhestr fer ar gyfer y rôl hon ddigwydd wrth i geisiadau gael eu derbyn. Felly, cadwn yr hawl i gau'r swydd wag hon unwaith y bydd ymgeisydd addas wedi'i benodi

More about Leonard Cheshire Disability
About
Leonard Cheshire Disability

We are Leonard Cheshire - supporting individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people... Read more

Refreshed on: 30 January 2020
Closed date: 14 February 2020
Job ref: 05248
Tags: Project Management, Vocational/Services