Cardiff, Cardiff
£39,154 inc. Cardiff weighting
Contract, Full-time
Job description

35 hours per week • Fixed Term Maternity Cover

Based in Cardiff

Mind Cymru has an exciting maternity cover opportunity for a new person to help drive forward our work with children and young people as our Children and Young People Manager. This role is central to delivering and developing our children and young people strategy, particularly continuing to develop our policy and campaigning approach, engaging stakeholders and involving children and young people in our work. We are looking for someone with experience of policy and campaigning work at a senior level, preferably within the children policy or mental health areas, who is able to manage a range of projects and is committed to ensuring all children and young people experiencing mental health problems have the best possible outcomes. The role sits within our wider Policy and Campaigns team at Mind Cymru with frequent contact with all parts of the organisation in Cardiff, London and across our local Mind network.

Mae gan Mind Cymru gyfle cyffrous i berson newydd ymgymryd â swydd Rheolwr Plant a Phobl Ifanc dros gyfnod mamolaeth, i helpu i fwrw ymlaen â’n gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Mae'r swydd hon yn ganolog i'r gwaith o ddarparu a datblygu ein strategaeth plant a phobl ifanc, ac i barhau i ddatblygu ein dull polisi ac ymgyrchu, gan ymgysylltu â rhanddeiliaid a chynnwys plant a phobl ifanc yn ein gwaith. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad o wneud gwaith polisi ac ymgyrchu ar lefel uwch, o fewn y maes polisi plant neu iechyd meddwl yn ddelfrydol, sy’n gallu rheoli amrywiaeth o brosiectau, ac sy’n ymroddedig i sicrhau bod pob plentyn neu berson ifanc sy’n profi problemau iechyd meddwl yn cael y canlyniadau gorau posibl. Mae’r swydd hon yn rhan o’n tîm Polisi ac Ymgyrchoedd ehangach yn Mind Cymru, ac mae’n ymwneud â phob rhan o'r sefydliad yng Nghaerdydd, Llundain ac ar draws ein rhwydwaith o wasanaethau Mind lleol.

To apply, please follow the link to our website below.

Closing date: Midday on 23 July 2019.

Interview date: 2 August 2019.

Mind is committed to equality of opportunity for all staff, and applications from individuals are encouraged regardless of age, disability, sex, gender reassignment, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief and marriage and civil partnerships.

Mae Mind wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo'u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Refreshed on: 17 July 2019
Closed date: 23 July 2019
Tags: Policy/Research, Social Care/Development