Cardiff, Cardiff
Salary – £27,924 (including Cardiff Weighting)
Permanent, Full-time
Job description

We’re Mind, the mental health charity. We won’t give up until everyone experiencing a mental health problem gets support and respect. We provide advice and support to empower anybody experiencing a mental health problem and we campaign to improve services, raise awareness and promote understanding.

 

Mind employs about 400 staff and we have a small team of volunteers. Most staff are based in Stratford, London, there is an office in Cardiff and there are a number of dispersed staff working across England and Wales.

 

Mind Cymru is the identity we use to talk about all our work in Wales and to coordinate and lead our work here, ensuring we are effective and accessible to all communities.

 

It’s a really exciting time to be in the Community and Events Fundraising team at Mind. Mental health is firmly on the public’s agenda, and more people than ever want to help Mind be there for everyone with a mental health problem by fundraising for us. We’re looking for a Community Fundraising Coordinator to help the Community & Events Fundraising team deliver income targets and ensure that our fundraisers have an excellent experience when fundraising for Mind, by providing high quality support to them.  

 

Based in our Cardiff office and reporting to the Senior Community Fundraising Officer for Wales, you will be responsible for delivering a robust supporter communications plan to our fundraisers who have chosen to organise their own activity, challenge or event for Mind.  

 

Please note, that Mind can close this role early and therefore encourage early applications.

 

Cydlynydd Codi Arian Cymunedol

Cyflog - £ 27,924 (gan gynnwys Pwysau Caerdydd)

35 awr yr wythnos

Parhaol

Nghaerdydd, Cymru

 

We’re Mind, yr elusen iechyd meddwl. Wnaethon ni ddim rhoi’r gorau iddi nes bod pawb sy’n profi problem iechyd meddwl yn cael cefnogaeth a pharch. Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl ac rydym yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth.

Mae Mind yn cyflogi tua 400 o staff ac mae gennym dîm bach o wirfoddolwyr. Mae'r mwyafrif o staff wedi'u lleoli yn Stratford, Llundain, mae swyddfa yng Nghaerdydd ac mae nifer o staff gwasgaredig yn gweithio ledled Cymru a Lloegr.

 

Mind Cymru yw'r hunaniaeth a ddefnyddiwn i siarad am ein holl waith yng Nghymru ac i gydlynu ac arwain ein gwaith yma, gan sicrhau ein bod yn effeithiol ac yn hygyrch i bob cymuned.

 

Mae'n amser cyffrous iawn i fod yn nhîm Codi Arian Cymuned a Digwyddiadau yn Mind. Mae iechyd meddwl yn gadarn ar agenda’r cyhoedd, ac mae mwy o bobl nag erioed eisiau helpu Mind i fod yno i bawb sydd â phroblem iechyd meddwl trwy godi arian inni. Rydym yn chwilio am Gydlynydd Codi Arian Cymunedol i helpu'r tîm Codi Arian Cymunedol a Digwyddiadau i gyflawni targedau incwm a sicrhau bod ein codwyr arian yn cael profiad rhagorol wrth godi arian ar gyfer Mind, trwy ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel iddynt.

 

Wedi'i leoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac yn adrodd i'r Uwch Swyddog Codi Arian Cymunedol yng Nghymru, byddwch yn gyfrifol am gyflwyno cynllun cyfathrebu cefnogwr cadarn i'n codwyr arian sydd wedi dewis trefnu eu gweithgaredd, her neu ddigwyddiad eu hunain ar gyfer Mind.

Posted on: 03 March 2020
Closed date: 14 April 2020
Job ref: MIND96675
Tags: Fundraising, Marketing