Cardiff, Cardiff
Stratford, Greater London
£53,175 per year (Includes Location Weighting)
Permanent, Full-time
Job description

35 hours per week

We have big goals over the next few years.

We’re going to be fighting for mental health in a way we never have before.

Together we’ll be working to make sure everyone experiencing a mental health problem gets the support and respect they deserve.

Will you join us?

Are you passionate about changing the mental health landscape across Wales, putting people with mental health problems at the heart of service design, influencing and attitude change?Are you the kind of person who can coalesce people around a common goal to create alliances that improve the lives of people with mental health problems?Do you have a proven track-record of developing and implementing corporate and cross-organisational business strategy and operational management of programme performance? Then this might be the role for you.

Reporting to the Director of Mind Cymru, you will have overall strategic responsibility and accountability for the Operations Team with the outcome of providing nationally significant mental health services and improving public attitudes, in partnership, in Wales. You will be a key member of the Mind Cymru Senior Leadership team.

Closing date: 12 noon, 23rd September 2021

Mind reserve the right to close the vacancy to applications earlier, should we receive a high volume of strong candidates – therefore we encourage an early application.

This position will initially, in line with current and potentially future guidance, be based from home. Post lockdown this role will retain some flexibility but post holders will be expected to be in the office a minimum of two days thereafter (or more, depending on the arrangements of your team).

Mind is committed to equality of opportunity for all staff, and applications from individuals are encouraged regardless of age, disability, sex, gender reassignment, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief and marriage and civil partnerships.

Please refer to the Job Description while completing your application as candidates will be shortlisted based on how closely they match the criteria.

 

Pennaeth Gweithrediadau (Cymru)

Caerdydd – yn debyg o fod yn gymysgedd o weithio gartref ac o deithio i Lundain ac yng Nghymru.

Cyflog - £53,175 (gyda Phwysedd Lleoliad)

35 awr yr wythnos

Mae gennym ni uchelgeisiau mawr ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Rydyn ni’n mynd i frwydro dros iechyd meddwl mewn ffordd nad ydyn ni erioed wedi’i wneud o’r blaen.

Gyda'n gilydd, byddwn yn gweithio i wneud yn siŵr y bydd pawb sy'n cael problem iechyd meddwl yn cael y gefnogaeth a'r parch y maen nhw'n eu haeddu.

A ddewch chi gyda ni?

Ydych chi’n angerddol ynghylch newid y tirwedd iechyd meddwl ar draws Cymru, am roi pobl gyda phroblemau iechyd meddwl wrth galon dylunio gwasanaeth, dylanwadu a newid agweddau?Ydych chi’r math o berson sy’n gallu casglu pobl o gwmpas amcan cyffredin i greu cynghreiriau sy’n gwella bywydau pobl gyda phroblemau iechyd meddwl. Oes gennych chi brofiad amlwg o ddatblygu a gweithredu strategaeth fusnes gorfforaethol a thraws sefydliad ac o reoli perfformiad rhaglenni’n weithredol?Yna, efallai mai hon yw’r swydd i chi.

Yn adrodd yn uniongyrchol i Gyfarwyddwr Mind Cymru, bydd gennych gyfrifoldeb strategol, cyffredinol ac atebol bod y Tîm Gweithrediadau yn llwyddo i gael canlyniad o ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl arwyddocaol well a fydd yn gwella agweddau’r cyhoedd, mewn partneriaeth, yng Nghymru.Byddwch yn aelod allweddol o dîm Uwch Arweinyddiaeth Mind Cymru.

Dyddiad cau:12 ganol dydd, 23 Medi 2021

Mae Mind yn cadw’r hawl i gau’r ceisiadau am y swydd ynghynt os ceir llawer iawn o ymgeiswyr cryf - felly, fe fyddem yn eich annog i anfon eich cais yn gynnar.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus, i ddechrau, yn unol â'r canllawiau presennol, ac yn y dyfodol, mae'n debyg, yn gweithio gartref. Ar ôl y cyfnod clo, bydd yn dal rywfaint o hyblygrwydd, ond disgwylir presenoldeb yn y swyddfa am o leiaf ddau ddiwrnod yr wythnos (neu fwy, yn dibynnu ar drefniadau eich tîm).

Mae Mind wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfleodd i bob aelod o staff ac anogir ceisiadau oddi wrth unigolion beth bynnag yw eu hoedran, anabledd, rhyw, ailaseiniad rhywedd, tueddiad rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hîl, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Cofiwch ddilyn y Swydd Ddisgrifiad wrth baratoi eich cais, bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar y rhestr fel yn ôl i ba raddau y bodlonir y meini prawf.

Posted on: 02 September 2021
Closed date: 23 September 2021
Job ref: MIND116316
Tags: Senior Management, Operations