Cardiff, Cardiff
£10,962.00 – 17 Hours – including Cardiff Weighting
Permanent, Part-time
Job description

Mind is the leading mental health charity in England and Wales. We’re here to make sure that everyone with a mental health problem has somewhere to turn for advice and support.

 

Would you like to be part of an exciting project which is helping to identify new ways to support people who experience mental health problems?

 

Mind Cymru is looking for a project administrator to join the Social Prescribing Project Team based in Cardiff. The project is funded by Welsh Government. You will play a crucial role in helping us to collect and report data which will be used in the evaluation, in addition to providing general project support for the national team and the four local Minds across Wales who are working with us on this project.

 

We are looking for someone who deals well with people, both face to face and on the phone. They will also need to have good written and numerical skills and be able to use Excel spreadsheets accurately.

 

The post is part time (17.5 hours) with some flexibility over when those hours are worked.  

 

Gweinyddydd Prosiect, Presgripsiynu Cymdeithasol

Caerdydd

£10,962.00 – 17 Awr – gan gynnwys Pwysoliad Caerdydd

 

Mind yw’r elusen iechyd meddwl arweiniol yng Nghymru a Lloegr. Rydyn ni yma i wneud yn siŵr bod gan bawb sydd â phroblem iechyd meddwl rywle i droi ato i gael cyngor a chefnogaeth.

 

Hoffech chi fod yn rhan o brosiect cyffrous sy’n helpu i ganfod ffyrdd newydd o gefnogi pobl sy’n profi problemau iechyd meddwl?

 

Mae Mind Cymru’n chwilio am weinyddydd prosiect i ymuno â’r Tîm Prosiect Prescripsiynu Cymdeithasol sy’n gweithio o Gaerdydd. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Byddwch yn chwarae rhan hanfodol, yn ein helpu i gasglu ac adrodd ar ddata a fydd yn cael ei ddefnyddio yn y gwerthusiad, yn ogystal â rhoi cefnogaeth gyffredinol ar gyfer y prosiect i'r tîm cenedlaethol ac i'r pedwar Mind lleol ledled Cymru sy'n gweithio gyda ni ar y prosiect hwn.

 

Rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n gallu ymdrin yn dda â phobl, wyneb yn wyneb ac ar y ffôn. Hefyd, bydd raid bod â sgiliau ysgrifennu a rhifedd da a gallu defnyddio taenlenni Excel yn gywir.

Swydd rhan amser yw hon (17.5 awr) gyda pheth hyblygrwydd ynghylch oriau gwaith.

Posted on: 03 February 2020
Closed date: 04 March 2020
Job ref: MIND95005
Tags: Admin, Fundraising