Wales, United Kingdom
United Kingdom
Home-Based
circa £32,000 per annum per year FTE (c.£24,000 pro rata)
Permanent, Part-time
Job description

The MND Association have an exciting opportunity for a home-based Policy & Public Affairs Manager to join our Policy & Campaigns Team working in Wales.

Salary: c. £32,000 per annum FTE (pro rata £24,000 pa) + benefits

Location: Home based in region (Wales)

Hours: Part-time 28 hours per week

Contract Type: Permanent

About the role

You will be responsible for leading the planning, co-ordination and implementation of the Association's campaigning, public affairs and policy activities across Wales. The key purpose of the role is influence Welsh government, identify, research and develop policy positions on a range of issues important to people with MND, their carers and families in Wales and actively support our campaigning volunteers in Wales.

What are we looking for?

You will:

 • have a good understanding of the political system in Wales
 • be experienced in outcome-focused research and policy analysis/development in Wales
 • be able to plan and deliver campaigns and public affairs programmes
 • have excellent communications skills with the ability to influence and negotiate, both verbally and written
 • have the ability to build good relationships across all networks and stakeholders
 • be able to speak Welsh or have a willingness to learn

This role will involve occasional evening and weekend work, regular travel to the Welsh Assembly in Cardiff. and some travel our offices in London and Northampton.

Please view the job description to find out the full responsibilities for this role.

 

How to apply?

We would love to hear from you and encourage early applications as we will be reviewing candidates as they apply.

If this sounds like the perfect opportunity for you, please:

 • complete a supporting statement detailing how you meet the key skills and competencies of the role and apply online now

 

About Us

The MND Association is going through some exciting changes - embracing agile working, introducing new technology and a recent move to a new, flexible office space.

These changes, together with a high level of trust and performance driven culture, will give staff the freedom and flexibility to work in the best way for them, the Association and, most importantly, people with MND.

The MND Association was founded in 1979. Our mission is to improve care and support for people with MND, their families and carers. We also fund and promote research that leads to new understanding and treatments and brings us closer to a cure for MND. The Association also campaigns and raises awareness so the needs of people with MND, and everyone who cares for them, are recognised and addressed by wider society.

 

Important Notices

Please submit your application as soon as possible; due to the high volumes of applications we receive, and we reserve the right to close any adverts before the closing date once we have received sufficient applications.

Please note, our National Office has relocated to new premises in Moulton Park, Northampton.

At the MND Association we are committed to equalities and value diversity. We are working hard to remove perceived and actual barriers to participation by people with and affected by MND, current and future staff and volunteers and stakeholders.

RHEOLWR POLISÏAU A MATERION CYHOEDDUS - CYMRU

Blwyddyn Newydd-Her Newydd!

Yng Nghymdeithas MND, rydym yn gwella gofal a chefnogaeth i bobl sydd â MND, eu teuluoedd a'u gofalwyr wrth weithio tuag at ein gweledigaeth o fyd heb MND.

Mae gan y Gymdeithas MND gyfle cyffrous am swydd Rheolwr Polisïau a Materion Cyhoeddus wedi'i leoli gartref i ymuno â'n Tîm Polisïau ac Ymgyrchoedd sy'n gweithio yng Nghymru.

 

Ynglyn â'r swydd

Byddwch yn gyfrifol am arwain gwaith cynllunio, cydlynu a gweithredu gweithgareddau ymgyrchu, materion cyhoeddus a pholisïau y Gymdeithas ledled Cymru. Prif ddiben y swydd yw adnabod ac ymchwilio i safbwyntiau polisi a'u datblygu ar ystod o faterion sy'n bwysig i'r Gymdeithas MND a phobl sydd â MND, eu gofalwyr a'u teuluoedd yng Nghymru, wrth gefnogi'n weithredol gwirfoddolwyr ymgyrchu yng Nghymru.

 

Am beth ydym ni'n chwilio?

Byddwch yn meddu ar:

 • ddealltwriaeth dda o'r system wleidyddol yng Nghymru
 • profiad mewn ymchwil sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau a dadansoddeg/datblygiad polisïau yng Nghymru
 • y gallu i gynllunio a darparu ymgyrchoedd a rhaglenni materion cyhoeddus
 • sgiliau cyfathrebu gwych gyda'r gallu i ddylanwadu a thrafod, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • y gallu i feithrin perthnasoedd da ar draws bob rhwydwaith a rhanddeiliad
 • y gallu i siarad Cymraeg, neu barodrwydd i ddysgu

Bydd y swydd hon yn cynnwys gwaith achlysurol gyda'r nosau ac ar benwythnosau ac yn gofyn peth teithio ledled Cymru ac i'n swyddfeydd yn Llundain a Northampton.

Gweler y swydd ddisgrifiad i gael gwybod cyfrifoldebau llawn y swydd hon.

Sut i wneud cais?

Byddem yn falch iawn i glywed gennych ac rydym yn eich annog i gyflwyno cais yn gynnar.

Os dyma'r cyfle perffaith i chi:

 • cwblhewch ddatganiad ategol yn manylu sut ydych chi'n bodloni'r cymwyseddau ar gyfer y swydd a gwnewch gais ar-lein nawr

Amdanom Ni

Mae'r Gymdeithas MND yn profi newidiadau cyffrous - yn croesawu gweithio'n hyblyg, yn cyflwyno technoleg newydd ac, yn gynnar yn 2020, yn symud i swyddfa newydd, hyblyg.

Bydd y newidiadau hyn, ynghyd â lefel uchel o ffydd a diwylliant yn seiliedig ar berfformiad, yn rhoi'r rhyddid a hyblygrwydd i staff gael gweithio yn y ffordd orau iddynt hwy, y Gymdeithas, ac yn bwysicach fyth, pobl sydd â MND.

Sefydlwyd Cymdeithas MND yn 1979. Ein cenhadaeth yw gwella gofal a chefnogaeth i bobl sydd â MND, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Rydym hefyd yn ariannu ac yn hyrwyddo ymchwil sy'n arwain at wybodaeth a thriniaethau newydd ac yn dod â ni'n agosach at ddarganfod gwellhad i MND. Yn ogystal, mae'r Gymdeithas yn ymgyrchu ac yn codi ymwybyddiaeth fel bod anghenion pobl sydd â MND, a phawb sy'n gofalu amdanynt, yn cael eu cydnabod ac yn cael eu trin gan y gymdeithas ehangach.

Hysbysiadau Pwysig

Cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosibl; yn sgil y niferoedd uchel o geisiadau yr ydym yn eu derbyn, ac rydym yn cadw'r hawl i gau unrhyw hysbysebion cyn y dyddiad cau unwaith y byddwn wedi derbyn digon o geisiadau.

Noder, yn nechrau 2020, bydd ein Swyddfa Genedlaethol yn symud i safle newydd yn Moulton Park, Northampton.

Yng Nghymdeithas MND, rydym yn ymrwymedig i gydraddoldeb ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn gweithio'n galed i gael gwared ar unrhyw rwystron canfyddedig neu rwystron go iawn rhag cymryd rhan gan bobl sydd â MND neu'n cael eu heffeithio ganddo, staff cyfredol a'r dyfodol a gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid.

More about MND Association
About
MND Association

The Motor Neurone Disease Association is the only national charity in England, Wales and Northern Ireland focused on improving access to c... Read more

Posted on: 10 February 2020
Closed date: 03 March 2020
Job ref: MND484
Tags: Policy/Research, Advocacy