Wales, United Kingdom
£63,881 - £68,696 per year
Permanent, Full-time
Job description

Natural Resources Wales is a young and ambitious organisation with a unique remit that is breaking new ground in its sustainable management of Wales’ precious natural resources. When natural resources and our ecosystems flourish, society and the economy thrive as well. Established in 2013 by the Welsh Government, this pan-Wales organisation of 2000 people with a budget of £200m is the first of its kind in the world to bring together the tools needed to manage, maintain, enhance and sustain natural resources. NRW have a unique legislative framework within Wales that gives exceptional scope for this role to make a real difference on a significant scale. The organisation wants to be one of the first to leave the natural environment in a better state than they found it in, and to help improve the well-being and prosperity of the people of Wales.

Due to a restructure, NRW seek a Head of Sustainable Commercial Development to join their leadership team. This role offers an exceptional opportunity for someone with a passion for the sustainable management of natural resources and commercial development to lead a team of c. 35 staff in Commercial and Business Development and an annual budget of £30m timber sales, £13m commercial income, and £11.5m spend.

NRW’s commercial activities including Energy, Timber, Tourism & Recreation, Culture and Analytical Services provide an important income stream at a time when public funding continues to be stretched to cover more and go further with less. However, their commercial activity is not focused on financial gain alone. Planet and People are as important as ‘Profit’ (income/investment) and NRW are focused on Prosperity for Wales.

NRW are looking for an inspiring individual with passion who can nurture the organisation to grow in confidence in its commercial delivery, the energy to help NRW, customers and partners achieve their goals, shape their long-term commercial proposition and realise their potential as an organisation.

The closing date for applications is Friday 23rd April 2021 at 12pm.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn sefydliad newydd ac uchelgeisiol gyda chylch gwaith unigryw sy'n torri tir newydd o ran ei ddull o reoli adnoddau naturiol gwerthfawr Cymru yn gynaliadwy. Pan fydd ein hadnoddau naturiol a'n hecosystemau yn ffynnu, mae'r gymdeithas a'r economi yn ffynnu hefyd. Wedi’i sefydlu yn 2013 gan Lywodraeth Cymru, y sefydliad hwn i Gymru gyfan o 2,000 o bobl gyda chyllideb o £200 miliwn yw’r cyntaf o'i fath yn y byd i uno’r offer sydd ei angen i reoli, cadw, gwella a chynnal adnoddau naturiol. Mae gan CNC fframwaith deddfwriaethol unigryw yng Nghymru sy'n rhoi cyfle eithriadol i’r rôl hon wneud gwahaniaeth gwirioneddol ar raddfa sylweddol. Mae'r sefydliad am fod yn un o'r cyntaf i adael ein hamgylchedd naturiol mewn gwell cyflwr nag yr oedd pan wnaethant ei etifeddu, a helpu i wella llesiant a ffyniant pobl Cymru.

Yn sgil ailstrwythuro, mae CNC bellach yn chwilio am Bennaeth Datblygiad Masnachol Cynaliadwy i ymuno â'r tîm arwain. Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle eithriadol i unigolyn sy’n frwd dros reoli adnoddau naturiol a datblygiad masnachol cynaliadwy i arwain tîm o oddeutu 35 o staff mewn Datblygiad Masnachol a Busnes gyda chyllideb flynyddol o £30 miliwn o werthiannau pren, £13 miliwn o incwm masnachol a gwariant o £11.5 miliwn.

Mae gweithgareddau masnachol CNC, gan gynnwys ynni, pren, twristiaeth a hamdden, diwylliant a gwasanaethau dadansoddi, yn darparu ffrwd bwysig o incwm ar adeg pan mae arian cyhoeddus yn parhau i fod yn brin gan fod angen cwmpasu mwy o alw ariannol.  Fodd bynnag, nid yw eu gweithgareddau masnachol yn canolbwyntio ar enillion ariannol yn unig. Mae planed a phobl yr un mor bwysig ag elw (incwm/buddsoddiad) gyda ffyniant i Gymru yn ganolog i CNC.

Mae CNC yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig, angerddol sy'n gallu meithrin y sefydliad i fagu hyder yn ei gyflawniad masnachol, ac sydd â'r egni i helpu CNC, ein cwsmeriaid a'n partneriaid i gyflawni ein nodau, llywio'r cynigion masnachol hirdymor a gwireddu eu potensial fel sefydliad.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Gwener Ebrill 23 2021 am 12.00pm.

Posted on: 26 March 2021
Closed date: 23 April 2021
Job ref: 82141
Tags: Senior Management, Management