Wales
Newport, Newport
Swansea
£28000 Per Annum
Contract, Full-time
Job description

Dyma gyfle gwych i ymuno â’r elusen genedlaethol ar gyfer meithrinfeydd plant, i ddefnyddio eich gwybodaeth fanwl am Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru, i ddarparu cyngor a chefnogaeth ar faterion yn ymwneud ag addysg gynnar a gofal plant i hyrwyddo ansawdd yn y blynyddoedd cynnar.

Swydd: Cynghorydd Blynyddoedd Cynnar Cymru

Lleoliad: Yn y Cartref

Math o gontract: Mae'r swydd hon yn gontract dros dro ariennir hyd at 31 Mawrth 2020 (bydd unrhyw estyniad yn destun cyllid pellach)

Oriau: Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Cyflog: £ 28,000

Dyddiad cau: Dydd Mercher 9 Hydref, 2019

Cyfweliadau: Wythnos yn cychwyn 14 Hydref, 2019

Ynglyn â'r rôl:

Fel cynrychiolydd cenedlaethol meithrinfeydd, mae ein cleient yn darparu cyswllt strategol rhwng Llywodraeth Cymru, ymarferwyr rheng flaen a lleoliadau blynyddoedd cynnar. Rydym yn canolbwyntio ar yr amcan polisi ar y cyd, o ddarparu arfer o ansawdd uchel sy’n gwella canlyniadau i blant. Fel Cynghorydd Blynyddoedd Cynnar byddwch yn cefnogi cyflwyno addysg a gofal blynyddoedd cynnar o ansawdd da trwy ddatblygu gwasanaethau a chynnyrch.

Mae’r cyfrifoldebau yn cynnwys:

  • Rhoi cyngor a chefnogaeth i feithrinfeydd dydd wrth ddarparu addysg a gofal blynyddoedd cynnar o ansawdd da yng Nghymru
  • Cynghori a chefnogi darparwyr gofal plant trwy nifer o sianeli gan gynnwys llinell gymorth ein cleient, gwefan, cylchlythyrau, papurau briffio, blogiau a digwyddiadau, a chyfrannu at ddatblygu cynnwys i gefnogi'r sector.
  • Gweithio gyda thimau mewnol a Chynghorwyr Blynyddoedd Cynnar eraill i gefnogi datblygu a darparu cynnyrch a gwasanaethau sy'n cefnogi gofynion datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) y gweithlu blynyddoedd cynnar a gofal plant.
  • Cefnogi gwaith polisi a chyfryngau ein cleientiaid ledled Cymru gan gynghori ar feysydd polisi e.e. Cynnig Gofal Plant i Gymru, Addysg Gynnar a Gofal (ECEC) a chyfrannu at ymatebion i ymgynghoriadau.
  • Datblygu hyfforddiant i gefnogi anghenion datblygu gweithlu'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Amdanoch chi:

I fod yn llwyddiannus yn rôl Cynghorydd Blynyddoedd Cynnar byddwch yn dod â'r sgiliau a'r profiad canlynol gyda chi:

• Profiad sylweddol ac amlwg o weithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru

• Cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant neu gyfwerth yn y blynyddoedd cynnar

• Gwybodaeth o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant wedi ei Reoledig (SGC), Cyfnod Sylfaen a Chwricwlwm Drafft Cymru 2022 a gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru ar gyfer gofal dydd llawn

• Gwybodaeth am y Blynyddoedd Cynnar a gofal plant mewn perthynas â chymhwyster a pholisi

Oherwydd natur y rôl mae angen i chi allu gyrru a bod yn berchen ar gar neu gael mynediad at gludiant, byddai gwybodaeth o'r Gymraeg hefyd yn ddymunol iawn.

Efallai bod gennych brofiad fel Rheolwr Meithrinfa, Cynghorydd Blynyddoedd Cynnar, EYFS, Cynorthwyydd Addysgu, Cydlynydd Blynyddoedd Cynnar, Cynghorydd EYFS, Cydlynydd EYFS.

Cliciwch yr isod i wneud cais:

Posted on: 20 September 2019
Closed date: 09 October 2019
Job ref: 1442
Tags: Advice, Information, Teaching