Remote
NJC Scale SCP 18-23 (£24,982 -£27,741) - starting on SCP 18
Contract, Fixed Term Contract up to 31st July 2024, Full-time
Job description

PAPYRUS is the national UK charity dedicated to the prevention of suicide and the promotion of positive mental health and emotional wellbeing in young people.

Elusen benodedig yn y DU i atal hunanladdiad yw PAPYRUS a hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol a llesiant emosiynol ymhlith pobl ifanc.

Community Development Officer – West Wales

Swyddog Datblygu Cymunedol – Gorllewin Cymru

We are looking to recruit a Community Development Officer to engage key partners and stakeholders across the Hywel Dda Health Board GP Cluster area for Tywi/Taf.  This will be from Whitland in the west to Llandovery in the east & will include Carmarthen town. The role includes tailoring support, training and education to create suicide safer communities.

Rydym yn edrych i benodi Swyddog Datblygu Cymunedol i gysylltu gyda budd ddeiliaid a phartneriaid allweddol ar draws Clwstwr MT Tywi/Taf Bwrdd Iechyd Hywel dda. Bydd hyn o Hendy-gwyn ar Daf yn y gorllewin i Lanymddyfri yn y dwyrain ac yn cynnwys tref Caerfyrddin. Mae’r rôl yn cynnwys teilwra cefnogaeth, hyfforddiant ac addysg i greu cymunedau diogelach rhag hunanladdiad.

To be successful in this role you will have:

 • Experience of leading and working on community-based projects
 • A proven track record of delivering training and/or learning workshops/educational activities
 • Previous successful experience of interagency working and networking with stakeholders
 • Experience as an ASIST Trainer or willingness to gain the qualification and experience
 • The ability to regularly travel to different locations across the region.
 • The ability to speak both Welsh and English is strongly desirable

 

Er mwyn llwyddo yn y rôl hon bydd y canlynol gennych:

 • Profiad o arwain a gweithio ar brosiectau sy’n cael eu harwain gan y gymuned
 • Tystiolaeth o ddarparu hyfforddiant a/neu weithdai dysgu / gweithgareddau   
 • addysgiadol
 • Profiad llwyddiannus blaenorol o waith rhyngasiantaethol a rhwydweithio gyda
 • Rhanddeiliaid
 • Profiad fel hyfforddwr ASIST neu barodrwydd i ennill cymhwyster a phrofiad
 • Y gallu i deithio i amrywiol leoliad ar draws y rhanbarth
 • Mae’r gallu i siarad Cymraeg a Saesneg yn ddymunol iawn

 

Salary: NJC Scale SCP 18-23 (£24,982 -£27,741)                  Hours: 36 hours per week

Cyflog: Graddfa NJC SCP 18-23 (£24,982 -£27,741)            Oriau: 36 awr yr wythnos

Location: The successful candidate will initially be based from home and will be required to work flexibly. This will include regular travel across the patch and attending the South Wales office in Cardiff, from time to time.

Lleoliad: Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o adref i ddechrau a bydd yn ofynnol iddo weithio’n hyblyg a bod yn bresennol yn y swyddfa yng Nghaerdydd yn ôl y gofyn.

Contractual status:  Fixed Term Contract up to 31st July 2024

Statws y contract: Cytundeb Cyfnod Penodol hyd at Orffennaf 31 ain 2024

Please visit our website to review the full job description and person specification for the role. To apply for the position please complete the application form on our website detailing how you meet the criteria for the role. Please return your completed application to the HR email address or to HR, PAPYRUS, Unit 1 Bankside, Warrington, WA1 1UP.

Gallwch weld y swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn gyflawn ar ein gwefan. Er mwyn ymgeisio am y swydd cwblhewch y ffurflen gais ar ein gwefan gan fanylu sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y rôl. Dychwelwch eich cais wedi ei gwblhau i HR email , PAPYRUS, Uned 1 Bankside, Warrington, WA1 1UP.

Closing date :  Midnight 14.02.2022

Dyddiad Cau Hanner Nos 14.02.2022

PAPYRUS is committed to the principle of equal opportunity in employment and its employment policies for recruitment are designed to ensure that no job applicant or employee receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender re-assignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex or sexual orientation.

Mae PAPYRUS yn ymroddedig i’r egwyddor o gyfle cyfartal mewn cyflogaeth ac mae ei bolisïau cyflogaeth ar gyfer recriwtio wedi eu cynllunio i sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd na chyflogai yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail ei oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.

PAPYRUS is committed to safeguarding all children, young people and adults at risk that interact with the organisation. The organisation recognises its responsibility to safeguard the welfare of these vulnerable groups by a commitment to procedures to protect them. The group expects all staff and volunteers to fully support and promote these commitments.

 

Mae PAPYRUS yn ymroddedig i ddiogelu pob plentyn, person ifanc ac oedolyn mewn risg sy’n rhyngweithio gyda’r sefydliad. Mae’r sefydliad yn cydnabod ei gyfrifoldeb i ddiogelu llesiant y grwpiau bregus hyn drwy ymrwymo at weithdrefnau i’w diogelu. Mae’r grŵp yn disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr gefnogi a hyrwyddo’r ymrwymiadau hyn yn llwyr.

 

More about Papyrus Prevention of Young Suicide

Our Vision

Our vision is for a society which speaks openly about suicide and has the resources to help young people ... Read more

Refreshed on: 24 January 2022
Closed date: 14 February 2022 at 23:30
Job ref: CDOWESTWALESJAN2022
Tags: Social Care/Development, Training

The client requests no contact from agencies or media sales.