Conwy, Conwy Principal Area
£14,913 per year
Contract, Part-time, 3 days a week - 21 hours
Job description

An exciting opportunity has arisen to coordinate the delivery of GOGA opportunities to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer / Questioning + (LGBTIQ+) children, young people and their families focusing on enhanced engagement with active recreation together across Flintshire, Denbighshire and Conwy.

The post holder will co-ordinate the Spirit of 2012’s & The London Marathon Charitable Trust Get Out Get Active programme (GOGA), benefitting some of the most disadvantaged and inactive young people. The project will focus on supporting individuals into (or back into) physical activity programmes.

This post is being managed in partnership by Pride Cymru and Disability Sports Wales, who manage all GOGA programmes in Wales.

This position is for someone who is committed to promoting equality and inclusion in sports and active recreation for LGBTIQ+ children, young people and their families. They will have experience in community activity, sports development, youth work or coaching and in organising physical activity, sports events and coaching sessions. They will be self-motivated and enthusiastic and a confident and persuasive communicator.

Responsibilities

 • Be responsible for the coordination of the development of active recreation programmes working with existing providers from the local community and local voluntary activity organisations for children and young people who may identify as LGBTIQ+.
 • Develop a number of festivals/events to celebrate the success and share the learning of the GOGA programme.
 • Map key organisations engaged with local Disabled People and facilitate working relationships with them as key delivery partners.
 • Carry out regular and ongoing consultation with LGBTIQ+ children, young people and their families to ensure all needs are met.
 • Facilitate inclusive marketing and training opportunities for physical activity providers, leaders and other volunteers assisting in the delivery of the programme.
 • To recruit and support young leaders and other community champions and volunteers to assist in the delivery and sustainability of the programme.
 • Be responsible for the overview and promotion of the activity programme within your locality, working alongside providers, leaders and community champions/volunteers.
 • Be responsible for the implementation of agreed monitoring and evaluation mechanisms and the collection and collation of appropriate data to measure the effectiveness of the Get Out Get Active Programme within your locality.
 • To work in conjunction with other Get Out Get Active projects to maximise learning. 
 • Be responsible for administrative and financial tasks associated with the Get Out Get Active Programme for your locality, and report to National deadlines communicated.
 • Work in conjunction with local partners to ensure the Get Out Get Active Programme compliments and links with other Physical Activity (maybe including sport) development opportunities and programmes within Wales.
 • Ensure the effective implementation of Disability Sport Wales and/or employing organisation’s Policies & Procedures, including Child and Adults at Risk Safeguarding and Welfare, Equal Opportunities, Equity and Diversity, and Health & Safety.
 • Undertake appropriate Continuing Professional Learning opportunities.
 • Facilitate, plan, implement and monitor physical activity opportunities for targeted Community Areas in line with UK, National and Local initiatives, targets and priorities.
 • Facilitate, plan and support the implementation and monitoring of activities in partnership with local providers.

Please apply by submitting a detailed CV and covering letter for consideration which outlines how you match the criteria in the job description.

We value diversity and aspire to reflect this in our workforce. We welcome applications from people from all sections of the community, irrespective of race, colour, gender, age, disability, sexual orientation, religion or belief.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gydlynu'r gwaith o ddarparu cyfleoedd GOGA i Lesbiaidd, Pobl ifanc Hoyw, Deurywiol, Trawsryweddol, Intersex, Queer / Questioning + (LGBTIQ+) a'u teuluoedd yn canolbwyntio ar ymgysylltu'n well â hamdden egnïol gyda'i gilydd ar draws Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Chonwy.

Bydd deiliad y swydd yn cydlynu Ysbryd Ymddiriedolaeth Elusennol Marathon Llundain 2012 & Rhaglen Get Out Get Active (GOGA), sydd o fudd i rai o'r rhai mwyaf difreintiedig a phobl ifanc anweithgar. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar gefnogi unigolion i (neu ddychwelyd i mewn) rhaglenni gweithgarwch corfforol.

Mae'r swydd hon yn cael ei rheoli mewn partneriaeth gan Pride Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru, sy'n reoli holl raglenni GOGA yng Nghymru.

Mae'r swydd hon ar gyfer rhywun sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant mewn chwaraeon a hamdden egnïol ar gyfer plant LGBTIQ+, pobl ifanc a'u teuluoedd. Bydd ganddynt brofiad mewn gweithgarwch cymunedol, datblygu chwaraeon, gwaith ieuenctid neu hyfforddi ac wrth drefnu gweithgareddau corfforol, digwyddiadau chwaraeon a sesiynau hyfforddi. Byddant yn hunan-gymhellol ac yn frwdfrydig ac yn gyfathrebwr condent a perswadiol.

Prif Gyfrifoldebau

 • Bod yn gyfrifol am gydgysylltu'r gwaith o ddatblygu rhaglenni hamdden actif gan weithio gyda darparwyr presennol o'r gymuned leol a sefydliadau gweithgarwch gwirfoddol lleol ar gyfer plant a phobl ifanc a allai uniaethu fel LGBTIQ+.
 • Mapio sefydliadau allweddol sy'n ymgysylltu â Phobl Anabl leol a hwyluso perthynas waith â hwy fel partneriaid cyflawni allweddol.
 • Cynnal ymgynghoriad rheolaidd a pharhaus gyda phobl ifanc LGBTIQ+ a eu teuluoedd i sicrhau bod yr holl anghenion yn cael eu diwallu.
 • Hwyluso cyfleoedd hyfforddi cynhwysol a marchnata i ddarparwyr gweithgarwch corfforol, arweinwyr a gwirfoddolwyr eraill sy'n helpu i gyflwyno'r rhaglen.
 • Bod yn gyfrifol am drosolwg a hyrwyddo'r rhaglen weithredol yn eich ardal, gan weithio ochr yn ochr â darparwyr, arweinwyr a hyrwyddwyr/gwirfoddolwyr cymunedol.
 • Bod yn gyfrifol am weithredu mecanweithiau monitro a gwerthuso y cytunwyd arnynt a chasglu a choladu data priodol i fesur effeithiolrwydd y Rhaglen Ewch Allan Byddwch Actif yn eich ardal.
 • Bod yn gyfrifol am dasgau gweinyddol ac ariannol sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen Ewch Allan Byddwch Actif ar gyfer eich ardal, ac adrodd i'r terfynau amser cenedlaethol a glywyd.
 • Gweithio ar y cyd â phartneriaid lleol i sicrhau bod y Rhaglen Ewch Allan Byddwch Actif yn canmol ac yn cysylltu â chyfleoedd a rhaglenni datblygu Gweithgarwch Corfforol eraill (gan gynnwys chwaraeon efallai) yng Nghymru.
 • Sicrhau bod Chwaraeon Anabledd Cymru a/neu bolisïau a Gweithdrefnau'r sefydliad sy'n cyflogi yn cael eu gweithredu'n effeithiol, gan gynnwys Diogelu a Lles Plant ac Oedolion mewn Perygl, Cyfle Cyfartal, Tegwch ac Amrywiaeth, ac Iechyd a Diogelwch.
 • Ymgymryd â chyfleoedd Dysgu Proffesiynol Parhaus priodol.
 • Hwyluso, cynllunio, gweithredu a monitro cyfleoedd gweithgarwch corfforol ar gyfer Ardaloedd Cymunedol wedi'u targedu yn unol â mentrau, targedau a blaenoriaethau'r DU, Cenedlaethol a Lleol.
 • Hwyluso, cynllunio a chefnogi'r gwaith o weithredu a monitro gweithgareddau mewn partneriaeth â darparwyr lleol.

 

Gwnewch gais drwy gyflwyno CV manwl a llythyr eglurhaol i'w ystyried sy'n amlinellu sut rydych chi'n cyfateb i'r meini prawf yn y disgrifiad swydd.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn anelu at gyrraedd hyn yn ein gweithlu. Rydym yn croesawu ceisiadau gan pobl o bob rhan o'r gymuned, waeth beth fo'u hil, lliw, rhyw, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred.

 

More about Pride Cymru
About
Pride Cymru

Pride Cymru is a volunteer-led charity that works to promote the elimination of discrimination be it on the grounds of sexual orientati... Read more

Refreshed on: 19 December 2020
Closed date: 03 January 2021
Job ref: GOGA Officer (LGBTQ+)
Tags: Project Management, Volunteer Management

The client requests no contact from agencies or media sales.