RNID
Remote
£12,600 per annum (FTE £21,000 per annum)
Contract, Fixed Term (ending 31st March 2023), Part-time
Job description

Volunteer Coordinator
£12,600 per annum (FTE £21,000 per annum)
21 hours per week
Fixed Term (ending 31st March 2023)
Remote, Wales based

As Volunteer Coordinator, you will present and co-ordinate the delivery of the volunteer “Time for Me” and “Out and About” befriender service which will provide companionship and encouragement to people living with hearing loss and experiencing isolation and loneliness.

You will also recruit, support and manage volunteers in line with organisational policy to deliver the befriending service.

We are RNID. Together we’ll make life more inclusive for deaf people and those with hearing loss or tinnitus. 

Our charity has been through a complete transformation, while building on the best of our past. We’ve returned to our former, much-loved name, become wholly remote working, and established a new strategy, focused on reaching the 12 million people in the UK who are deaf, have hearing loss or tinnitus. 

We are creating a radically different culture which is externally focused, curious, evidence-based, deliberate, agile, and future orientated. Our values are at the heart of what we do.

We strive to be and continue to connected to our communities, insightful and confident in what we do and who we are, curious in everything we do and passionate about our purpose.

This post is also subject to an Enhanced Disclosure and Barring Service clearance.

Closing date: Sunday 17th July 2022

Interview date: 25th July 2022

 

Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr
Gweithio o bell, Cymru  
£12,600 (£21,000 yn ôl yr un raddfa)
Oriau: 21
Math o gontract: Sefydlog, dyddiad gorffen yw’r 31ain o Fawrth, 2023, gyda phosibilrwydd cryf o estyniad am 2 flynedd tan yr 31ain o Fawrth, 2025.

Cyflwyno a chydgysylltu’r gorchwyl o gyflenwi’r “Amser i Mi” i wirfoddolwyr a’r gwasanaeth cyfeillio “Hwnt ac Yma / Out and About” fydd yn darparu cwmnïaeth ac anogaeth i bobl sy’n byw â cholled clyw ac sy’n profi arwahanrwydd ac unigrwydd.

I recriwtio, cynorthwyo a rheoli gwirfoddolwyr yn unol â’r polisi sefydliadol i gyflenwi’r gwasanaeth cyfeillio. 

Y ni yw’r RNID – Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw.  Gyda’n gilydd, byddwn yn gwneud bywyd yn fwy cynhwysol i bobl fyddar ac i’r rheiny â cholled clyw neu dinitws.   

Mae ein helusen wedi’i gweddnewid yn gyfan gwbl, drwy adeiladu ar y gorau o’n gorffennol.  Rydym wedi dychwelyd at ein henw uchel ei barch blaenorol, rydym wedi troi’n gyfan gwbl i weithio o bell, ac rydym wedi sefydlu strategaeth newydd sy’n canolbwyntio ar gyrraedd y 12 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig sy’n fyddar, sydd â cholled clyw neu sydd â thinitws. 

Rydym yn creu diwylliant sylfaenol wahanol sy’n canolbwyntio’n allanol, sy’n chwilfrydig, sydd wedi’i seilio ar dystiolaeth, sy’n fwriadol, yn hyblyg, ac sydd â’i fryd ar y dyfodol.  Mae ein gwerthoedd wrth graidd yr hyn rydym yn ei wneud.   

Ymdrechwn yn daer i fod, ac i barhau i fod, yn gysylltiedig â’n cymunedau, yn graff a hyderus yn yr hyn a wnawn a phwy ydym, yn chwilfrydig ym mhopeth a wnawn, ac yn angerddol dros ein diben.

Rydym wedi’n hymrwymo i gynorthwyo’n staff, yn cynnwys gwneud addasiadau rhesymol.  Os oes arnoch angen cymorth i ymgeisio am y rôl hon neu i gyflawni gofynion y rôl, hysbyswch ni fel ein bod yn gallu trafod yr opsiynau â chi.  Mae’r rôl hon hefyd yn amodol ar ddatgeliad manylach gan Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 17eg o Orffennaf, 2022

Dyddiadau cyfweld: 25ain o Orffennaf, 2022

Posted on: 20 June 2022
Closed date: 17 July 2022 at 23:59
Tags: Social Care/Development, Social Work