Shelter Cymru
Cardiff (Hybrid)
Swansea
£17,809 per year
Permanent, Full-time
Job description

Shelter Cymru exists to defend the right to a safe home in Wales and fight the devastating impact the housing emergency has on people.

We help thousands of people each year by offering free, confidential and independent advice and campaigning to overcome the root causes of the housing emergency.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.

If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

                                   

ADMINISTRATIVE ASSISTANT x2

POST NO: SC592 (Cardiff office) & SC582 (Swansea office)

35 hours per week

£17,809 per annum

We now have an exciting opportunity within our Housing Services team for a full time Administrative Assistant.   Working as part of a small team, you will be responsible for the implementation of all administrative systems, ensuring that all services are provided professionally and efficiently to help our clients.

 

During the current period of uncertainty around Covid-19, most of the team are temporarily working remotely, however following any general return to office working the post will be at our Cardiff office.  Shelter Cymru is working with staff to offer a form of hybrid working moving forwards.

 

Shelter Cymru offers a high level of support, a welcoming work environment and an excellent package of benefits – for further details of the key benefits available please visit the recruitment page of our website.

 

CLOSING DATE:  16 FEBRUARY 2022

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

Registered Charity No: 515902 

 

 

Rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru ac i frwydro yn erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei chael ar pobl

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn drwy gynnig cyngor tai arbenigol, annibynnol ac am ddim, ac ymgyrchu i oresgyn yr hyn sydd wrth wraidd yr argyfwng tai

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â'n tîm. Os hoffech chi helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

 

CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL x2

RHIF Y SWYDD: SC592 (SYDDFA CAERDYDD) & SC582 (SYDDFA ABERTAWE)

35 awr yr wythnos

£17,809 y flwyddyn

Mae gennym gyfle cyffrous yn ein tîm Gwasanaethau Tai am Gynorthwyydd Gweinyddol llawn amser.  Gan weithio fel rhan o dîm bach, byddwch yn gyfrifol am weithredu'r holl systemau gweinyddol, gan sicrhau bod yr holl wasanaethau'n cael eu darparu'n broffesiynol ac yn effeithlon i helpu ein cleientiaid.

 

Yn ystod y cyfnod ansicrwydd presennol ynghylch Covid-19, mae’r rhan fwyaf o’r tim yn gweithio o bell dros dro, ond yn dilyn unrhyw ddychweliad cyffredinol i’r swyddfa bydd y swydd wedi’i lleoli un ein swyddfa yng Nghaerdydd.  Mae Shelter Cymru yn gweithio gyda staff i gynnig math o weithio hybrid yn symud ymlaen. 

 

Mae Shelter Cymru yn cynnig lefel uchel o gefnogaeth, amgylchedd gwaith croesawgar a phecyn rhagorol o fuddion - i gael mwy o fanylion am y buddion allweddol sydd ar gael ewch i dudalen recriwtio ein gwefan.                 

 

DYDDIAD CAU:   16 CHWEFROR 2022

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy'n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Rhif Elusen Gofrestredig: 515902  

Posted on: 21 January 2022
Closed date: 16 February 2022 at 23:59
Job ref: SC592 (Cardiff office) & SC582 (Swansea office)
Tags: Admin