Shelter Cymru
Cardiff
£42,735 - £44,735 per annum
Permanent, Full-time
Job description

Shelter Cymru is the people and homes charity in Wales and works for the prevention of homelessness, the improvement of housing conditions, and the right of everyone to a safe, suitable and affordable home.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.

If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

 

Head of Campaigns

South Wales

35 hours per week

£42,735 - £44,735 per annum

 

Shelter Cymru’s reputation as an innovative campaigning charity at the forefront of leading and delivering change for people in housing need, is well known across Wales. The Charity has one of the highest public profiles among the public and is respected and listened to by decision makers at all levels.

 

We are now looking for a Head of Campaigns who will lead our campaigns strategy and contribute to the overall leadership of our organisation.

 

Working as part of the Senior Management Team you will play a key role in ensuring that our reputation and influence is maintained throughout Wales and will strive to gain support for change that will see an end to homelessness in Wales.

 

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

 

CLOSING DATE: 20 July 2020

 

Shelter Cymru challenges discrimination in all areas of its work and employment practices.

Registered Charity No: 515902

 

Shelter Cymru yw'r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â'n tîm.

Os hoffech chi helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

 

Pennaeth Ymgyrchoedd

De Cymru

35 awr yr wythnos

£42,735 - £44,735 y flwyddyn

 

Mae enw da Shelter Cymru fel elusen ymgyrchu arloesol sydd ar flaen y gad o ran arwain a chyflawni newid i bobl mewn angen tai, yn adnabyddus ledled Cymru. Mae gan yr Elusen un o'r proffiliau cyhoeddus uchaf ymhlith y cyhoedd ac mae'n cael ei barchu a gwranadewir arni gan y rhai sy'n gwneud penderfyniadau ar bob lefel.

 

Rydym nawr yn chwilio am Bennaeth Ymgyrchoedd a fydd yn arwain ein strategaeth ymgyrchoedd ac yn cyfrannu at arweinyddiaeth gyffredinol ein sefydliad.

 

Gan weithio fel rhan o'r Uwch Dîm Rheoli byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod ein henw da a'n dylanwad yn cael ei gynnal ledled Cymru ac yn ymdrechu i ennill cefnogaeth ar gyfer newid a fydd yn dod â digartrefedd i ben yng Nghymru.

 

Mae Shelter Cymru yn cynnig amodau a thelerau hael, gan gynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

 

DYDDIAD CAU: 20 Gorffennaf 2020

 

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen Gofrestredig: 515902

Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
Refreshed on: 01 August 2020
Closing date: 31 August 2020
Tags: Campaigning, Senior Management
Apply Saved