Bridgend, Bridgend County Borough
£24,000 per year
Permanent, Full-time
Job description

HOMELESSNESS PREVENTION ADVISER

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL

POST NO: SC488

35 hours per week

£24,000 per annum

Shelter Cymru is the people and homes charity in Wales and works for the prevention of homelessness, the improvement of housing conditions, and the right of everyone to a safe, suitable and affordable home.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.  If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

The post holder will work in partnership with the Bridgend Housing Solutions team, providing independent housing advice to prevent homelessness, under the Housing (Wales) Act 2014.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

CLOSING DATE:  10am – 29 July 2019

 

CYNGHORYDD ATAL DIGARTREFEDD

SWYDDFA CYNGOR BWRDEISTREF SIROL

PEN-Y-BONT AR OGWR

RHIF SWYDD: SC488

35 awr yr wythnos

£24,000 y flwyddyn

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau  lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rydym ni’n chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych  chi am helpu i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru, hoffem glywed gennych.

Bydd deilydd y swydd yn gweithio mewn partneriaeth â thîm Atebion Tai Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddarparu cyngor annibynnol ar dai er mwyn atal digartrefedd, dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser ynghyd â 2 ddiwrnod braint ychwanegol Shelter Cymru.

Dyddiad Cau:  10am 29 Gorffennaf 2019

Posted on: 12 July 2019
Closed date: 29 July 2019
Job ref: SC488
Tags: Advice, Information, Housing Management