Swansea
£24,000 per year
Permanent, Full-time
Job description

HOUSING LAW CASEWORKER
SHELTER CYMRU LIVE
SWANSEA OFFICE
POST NO: SC491
35 hours per week 
£24,000 per annum 
This post is Welsh essential

Shelter Cymru is the people and homes charity in Wales and works for the prevention of homelessness, the improvement of housing conditions, and the right of everyone to a safe, suitable and affordable home.

We are now looking to recruit for the following position to join our team. If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

The postholder will work as part of the Shelter Cymru Live team, providing a national phone, email and online housing advice service to people in housing need across Wales. 

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

Please note this post is Welsh essential.

CLOSING DATE:  10am 6 August 2019

 

GWEITHIWR ACHOS CYFRAITH TAI

SHELTER CYMRU BYW

SWYDDFA ABERTAWE

RHIF Y SWYDD: SC491

35 awr yr wythnos

£24,000 y flwyddyn

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rhydym yn chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi’n awyddus i helpu’r rheiny sydd ag anghenion ym maes tai, hoffem glywed gennych.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o dîm Shelter Cymru Byw, gan ddarparu gwasanaeth cynghori ar dai cenedlaethol dros y ffôn, e-bost ac ar-lein i bobl ag anghenion tai ledled Cymru.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

Noder fod y swydd hon yn Gymraeg yn hanfodol.

DYDDIAD CAU:  10am 6 Awst 2019

 

 

 

Posted on: 16 July 2019
Closed date: 06 August 2019
Job ref: SC491
Tags: Legal, Housing Management