Cardiff
Swansea
Wrexham, Wrexham
Y Felinheli, Gwynedd
£24,604 per annum
Permanent, Full-time
Job description

Shelter Cymru is the people and homes charity in Wales

and works for the prevention of homelessness,

the improvement of housing conditions, and the right of everyone to

a safe, suitable and affordable home.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.

If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

 

HOUSING LAW CASEWORKER

SHELTER CYMRU LIVE

 Flexible Location

35 hours per week

£24,604 per annum

We now have an exciting opportunity available for a full time Housing Law Caseworker who will work within our Shelter Cymru Live Team. 

The post-holder will provide a national phone, email and online housing advice service to people in housing need across Wales. 

During the current period of uncertainty around Covid-19, the team are temporarily working remotely, however following any general return to office working the post will be based at one of our offices in Wales.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

To apply visit our website.

CLOSING DATE:  3 February 2021

Shelter Cymru challenges discrimination in all areas of its work and employment practices.

Registered Charity No: 515902                                                        

 

                            

 

 

 

 

 

Elusen pobl a chartrefi yng Nghymru yw Shelter Cymru, sy’n ymroi i atal digartrefedd, gwella cyflwr tai, a sicrhau bod gan bawb yr hawl i fwynhau lle diogel, addas a fforddiadwy i fyw.

Rhydym yn chwilio am rywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â’n tîm. Os ydych chi’n awyddus i helpu’r rheiny sydd ag anghenion ym maes tai, hoffem glywed gennych.

 

 

GWEITHIWYR ACHOS CYFRAITH TAI

SHELTER CYMRU’N FYW

Lleoliad Hyblyg

35 awr yr wythnos

£24,604 y flwyddyn

Bellach mae gennym gyfleoedd cyffrous ar gael ar gyfer Gweithwyr Achos Cyfraith Tai llawn amser a fydd yn gweithio o fewn ein Tîm Shelter Cymru’n Fyw.

Bydd y deiliaid y swydd yn darparu gwasanaeth cyngor ffôn, e-bost ac ar-lein thai cenedlaethol i bobl mewn angen tai ledled Cymru.

Yn ystod y cyfnod ansicrwydd presennol ynghylch Covid-19, mae'r tîm yn gweithio o bell dros dro, ond yn dilyn unrhyw ddychweliad cyffredinol i'r swyddfa bydd y swydd wedi'i lleoli yn un o'n swyddfeydd yng Nghymru.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru

I wneud cais ewch i’n gwefan.

DYDDIAD CAU:   3 Chwefror 2021

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.     

Rhif Elusen: 515902 

Posted on: 20 January 2021
Closed date: 03 February 2021
Tags: Advice, Information, Housing Management