Cardiff
£19,683 - £24,604 per year
Permanent, Part-time
Job description

Shelter Cymru exists to defend the right to a safe home in Wales and fight the devastating impact the housing emergency has on people.

We help thousands of people each year by offering free, confidential and independent advice and campaigning to overcome the root causes of the housing emergency.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.  If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

 

SC568 –Housing Law Caseworker

(Gwent)

28 hours per week

 £24,604 per annum( pro rata) - £19,683pa

 

An exciting opportunity has now arisen at Shelter Cymru for a Housing Law Caseworker who will work within our Housing Services team based in Cardiff.

The post holder will be part of a team who provide a National Housing Advice Service through a mixture of centre, court and surgery based services across the South East Wales region.

During the current period of uncertainty around Covid-19, the team are temporarily working remotely, however following any general return to office working the posts will be based at our Cardiff office.

Shelter Cymru recruits based on merit and wants a workforce that reflects the diversity of individuals in housing need. We particularly welcome applications from Black, Asian and Minority Ethnic people who are currently under-represented within our workforce.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

To apply, visit our website.

CLOSING DATE:  12noon – 22 June 2021

Registered Charity No: 515902 

 

 

 

 

 

 

Rydym yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru ac i frwydro yn erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai.

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn drwy gynnig cyngor tai arbenigol, annibynnol ac am ddim, ac ymgyrchu i oresgyn yr hyn sydd wrth wraidd yr argyfwng tai.

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â'n tîm. Os hoffech chi helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

                                          

SC568 – Gweithiwr Achos Cyfraith Tai

(Gwent)

28 awr yr wythnos

£24,604 y flwyddyn (pro rata) £19,683yf

Mae cyfle cyffrous bellach wedi codi yn Shelter Cymru ar gyfer Gweithiwr Achos Cyfraith Tai a fydd yn gweithio yn ein tîm Gwasanaethau Tai yng Nghaerdydd.

Bydd deiliaid y swydd yn rhan o dîm sy'n darparu Gwasanaeth Cyngor Tai Cenedlaethol trwy gymysgedd o wasanaethau canolfan, llys ac allgymorth ledled rhanbarth De Ddwyrain Cymru.

Yn ystod y cyfnod ansicrwydd presennol ynghylch Covid-19, mae'r tîm yn gweithio o bell dros dro, ond yn dilyn unrhyw ddychweliad cyffredinol i'r swyddfa bydd y swydd wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd

Mae Shelter Cymru yn recriwtio ar sail teilyngdod ac eisiau gweithlu sy'n adlewyrchu amrywiaeth unigolion mewn angen tai. Rydym yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

I wneud cais, ewch i’n gwefan.

DYDDIAD CAU:  12noon – 22 Mehefin 2021

Rhif Elusen Gofrestredig: 515902  

Posted on: 10 June 2021
Closed date: 22 June 2021
Job ref: SC568
Tags: Advice, Information, Housing Management