Snowdonia National Park Authority
Penrhyndeudraeth, Gwynedd
£19554 - £21166 per annum
Contract, Full-time
Job description
Project Support Officer
National Park Office, Penrhyndeudraeth

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.

The LIFE Celtic Rainforest project is a seven year, £7M LIFE funded programme. The aim is to restore and bring into favourable conservation status a significant amount of designated Western Atlantic Oak Woodland sites in Wales. The Celtic Rainforest Wales Project has received funding from the LIFE Programme of the European Union.

We’re now looking for a bilingual Project Support Officer to join our team for a five year contract running until 2025.

The Benefits

- Salary of £19,554 – £21,166 per annum
- Support an exciting project that aims to save Welsh native species and endangered habitats

The Role

As a Project Support Officer, you will be tasked with dealing with the financial and administrative aspects of the LIFE Celtic Rainforest project.

Specifically, your role will include general project admin, collating time sheets and financial data for claim preparation and supporting the Senior Project Manager with financial inquiries and payments.

This is a full time, 37 hour per week post. However, we are willing to consider offering the role on a part time basis, working 30 hours per week.

About You

To be considered as a Project Support Officer, you will need:

- The ability to communicate in Welsh and English
- Experience of financial and administrative work in a busy office environment
- Experience of minute taking at meetings and producing correct minutes
- Knowledge of, and interest in, Snowdonia National Park Authority
- Excellent information technology skills e.g. Word, Excel and website technology
- An NVQ level 3 or equivalent (or equivalent experience)

Experience of using GIS would be beneficial to your application.

We are eager to hear from those who have held the role of Finance Administrator, Accounts Administrator, Office Co-ordinator, Secretary, Receptionist, Finance Assistant, or Accounts Assistant.

The closing date for this role is 10am on the 30th June 2020.

This is a full time, 37 hour per week post. However, we are willing to consider offering the post on a part time basis, 30 hours per week.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.

So, if you’re seeking your next challenge as a Project Support Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Welsh version

Swyddog Cefnogi Prosiect
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE yn rhaglen saith mlynedd gwerth £ 7M a ariennir gan LIFE. Y nod yw adfer a dod â statws sylweddol o safleoedd Coetir Derw Gorllewinol yr Iwerydd yng Nghymru i statws cadwraeth ffafriol. Mae Prosiect Coedwig Law Cymru wedi derbyn cyllid gan Raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd.

Rydym nawr yn chwilio am Swyddog Cefnogi Prosiect dwyieithog i ymuno â'n tîm am gontract pum mlynedd yn rhedeg tan 2025.

Y Buddion

- Cyflog o £ 19,554 - £ 21,166 y flwyddyn
- Cefnogi prosiect cyffrous sy'n anelu at achub rhywogaethau brodorol Cymru a chynefinoedd sydd mewn perygl

Y Rôl

Fel Swyddog Cefnogi Prosiect, byddwch yn cael y dasg o ddelio ag agweddau ariannol a gweinyddol prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE.

Yn benodol, bydd eich rôl yn cynnwys gweinyddiaeth prosiect gyffredinol, coladu taflenni amser a data ariannol ar gyfer paratoi hawliadau a chefnogi'r Uwch Reolwr Prosiect gydag ymholiadau a thaliadau ariannol.

Mae hon yn swydd amser llawn, 37 awr yr wythnos. Fodd bynnag, rydym yn barod i ystyried cynnig y rôl yn rhan amser, gan weithio 30 awr yr wythnos.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Cefnogi Prosiect, bydd angen i chi:

- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg
- Profiad o waith ariannol a gweinyddol mewn amgylchedd swyddfa prysur
- Profiad o gymryd munudau mewn cyfarfodydd a chynhyrchu cofnodion cywir
- Gwybodaeth am, a diddordeb yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
- Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol e.e. Technoleg geiriau, Excel a gwefan
- NVQ lefel 3 neu gyfwerth (neu brofiad cyfatebol

Byddai profiad o ddefnyddio GIS yn fuddiol i'ch cais.

Rydym yn awyddus i glywed gan y rhai sydd wedi gweithio mewn rôl Gweinyddwr Cyllid, Gweinyddwr Cyfrifon, Cydlynydd Swyddfa, Ysgrifennydd, Derbynnydd, Cynorthwyydd Cyllid, neu Gynorthwyydd Cyfrifon.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10yb ar 30 Mehefin 2020.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i'r holl weithwyr a'r holl ymgeiswyr am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch her nesaf fel Swyddog Cefnogi Prosiect, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.
Posted on: 17 June 2020
Closed date: 15 July 2020
Job ref: ACABU3006/SG-MI
Tags: Admin