Cardiff
City of Bristol
Newtown, Powys
Bangor, Gwynedd
£20,541 - £23,342 per annum, pro rata
Contract, Part-time, Full-time
Job description

We are currently looking to recruit one or more positive, highly organised and pro-active individuals to join our Wales Team, to play a key role in the smooth running of the organisation.

Wales Administrator
Salary: £20,541 pro rata based on 37.5 hour week.
Hours: Up to 22.5 hours (three days) per week, potential to combine with Wales Communications Worker role also being recruited to be full time (37.5hrs).

Wales Communications Worker
Salary: £23,342 pro rata based on 37.5 hour week.
Hours: Up to 22.5 hours (three days) per week, potential to combine with Wales Administrator role also being recruited to be full time (37.5hrs).

Location (both posts): Offices based in Cardiff, Newtown, Bangor, Bristol.  Other locations considered however travel to one office would be needed every Tuesday.  This post will require occasional travel throughout Wales, to Bristol and other parts of the UK.

Contract: Fixed Term to 31st March 2020 (with funding extension being sought). This post is part-funded by the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union.

Summary: 
Following the departure of our full-time, Cardiff based Wales Administrator, we have chosen to recruit two part time roles to better reflect our current needs. We are in the final 6 months of project delivery and are moving into a phase of exit strategy and evaluation, so will be looking for support to deliver events (pre, during and post event publicity and admin) and to communicate our project outcomes (supporting facilitation of evaluation, creation of case studies, publicity).  There will be a degree of support delivered through face to face contact with community groups and partner organisations.

About Us: 
Social Farms & Gardens provides support and a national voice for a broad spectrum of initiatives, which are united by one thing – they use land-based activities to benefit individuals and communities.

The successful candidates will:

 • Be flexible, adaptable with excellent time management skills.
 • Have excellent attention to detail.
 • Be positive, have lots of initiative and a can-do attitude.
 • Be calm and have the ability to work effectively under pressure.
 • Confident in making decisions.
 • Be an excellent communicator.
 • Understand how to work effectively with a remote team.

Closing date: Midday Monday 21st October 
Interviews: Tuesday 29th October, Cardiff

Gweinyddwr Cymru a Gweithiwr Cyfathrebu Cymru

Rydym ni wrthi’n chwilio am un neu fwy o unigolion cadarnhaol, hynod drefnus a rhagweithiol i ymuno â Thîm Cymru a chwarae rôl allweddol mewn rhedeg y sefydliad yn llyfn.

Gweinyddwr Cymru
Cyflog: £20,541 pro rata ar sail 37.5 awr yr wythnos
Oriau: Hyd at 22.5 awr (3 diwrnod) yr wythnos, â’r potensial i gyfuno â rôl Gweithiwr Cyfathrebu Cymru rydym ni hefyd yn recriwtio ar ei gyfer, i fod yn amser llawn (37.5 awr).

Gweithiwr Cyfathrebu Cymru
Cyflog: £23,342 pro rata ar sail 37.5 awr yr wythnos
Oriau: Hyd at 22.5 awr (3 diwrnod) yr wythnos, â’r potensial i gyfuno â rôl Gweinyddwr Cymru rydym ni hefyd yn recriwtio ar ei gyfer, i fod yn amser llawn (37.5 awr).

Lleoliad (y ddwy swydd): Mae’r swyddfeydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd, y Drenewydd, Bangor a Bryste. Caiff lleoliadau eraill eu hystyried, fodd bynnag, byddai angen teithio i un o’r swyddfeydd bob dydd Mawrth. Yn achlysurol, bydd angen i ddeiliad y swydd deithio ledled Cymru, i Fryste a rhannau eraill o’r DU.  

Contract: Tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2020 (rydym yn ceisio estyniad i’r cyllid). Caiff y swydd ei hariannu’n rhannol gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.  

Crynodeb: 
Yn dilyn ymadawiad ein Gweinyddwr Cymru amser llawn yng Nghaerdydd, rydym ni wedi dewis recriwtio dwy rôl ran-amser i adlewyrchu ein hanghenion presennol yn well. Rydym ni wedi cyrraedd 6 mis olaf cyflwyno’r prosiect ac yn symud ymlaen i’r cam strategaeth ymadael a gwerthuso, felly byddwn ni’n chwilio am gefnogaeth i gyflwyno digwyddiadau (cyhoeddusrwydd a gwaith gweinyddol cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiadau) a chyfleu canlyniadau ein prosiect (cefnogi hwyluso gwerthuso, creu astudiaethau achos, cyhoeddusrwydd).  Caiff ychydig o gefnogaeth ei chyflwyno trwy gysylltiad wyneb yn wyneb â grwpiau cymunedol a sefydliadau partner.

Amdanom ni: 
Mae Ffermydd a Gerddi Cymunedol yn darparu cymorth a llais cenedlaethol ar gyfer ystod eang o fentrau, sy’n cael eu huno gan un peth - maent yn defnyddio gweithgareddau seiliedig ar dir er budd unigolion a chymunedau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

 • Hyblyg, addasadwy, gyda sgiliau rheoli amser ardderchog.
 • Meddu ar y gallu i roi sylw i fanylder.
 • Cadarnhaol, gyda llawer o fenter ac agwedd hyderus.
 • Tawel, a’r gallu i weithio’n effeithiol o dan bwysau.
 • Hyderus wrth wneud penderfyniadau.
 • Cyfathrebwr ardderchog.
 • Deall sut i weithio’n effeithiol gyda thîm o bell.

Dyddiad cau: Canol dydd, dydd Llun, 21 Hydref
Cyfweliadau: Dydd Mawrth, 29 Hydref, Caerdydd

TO APPLY AND FOR MORE INFORMATION:

If you would like to find out more about this position and to apply, please click the button to be directed to our website where you can download the job pack and application form.

No agencies please.

Posted on: 03 October 2019
Closed date: 21 October 2019
Job ref: 154581_SFG
Tags: Admin, Communications, PR