St Giles Trust
Cardiff (Hybrid)
Newport
Swansea, Swansea
Wales, United Kingdom
£18,500 pro rata + excellent benefits
Contract, Fixed Term contract – 12 months, Part-time
Job description

Based at one of our Wales Office Hubs in Swansea, Cardiff, Wrexham or Newport with hybrid working

Ref: CDW-221

Are you a dynamic and proactive digital and design all-rounder with the technical skills needed to develop engaging and effective multimedia content and the design skills required to create eye catching artwork? Are you passionate about delivering impactful communications which make a positive difference to communities?

If so, St Giles Trust is looking for a creative to join us Communications & Design Support Worker and work with the Wales Business Development Manager, Development Officer - CYMRU and the Regional Communications Lead to raise awareness of St Giles Cymru with key stakeholders across Wales.  This will primarily involve the development of marketing materials for our projects and campaigns in Wales and producing engaging and effective communication across social media platforms via the medium of Welsh and English.

About St Giles Trust 

An ambitious, well-established charity that helps people facing adversity to find jobs, homes and the right support they need. Central to our ethos is our belief that people with first-hand experience of successfully overcoming issues such as an offending background, homelessness, addictions and gang involvement, hold the key to positive change in others. 

St Giles is now a kickstart employer, so we are part of the scheme which provides job opportunities for 16-24-year-olds who are currently on Universal Credit and are at risk of long-term unemployment.

About this exciting opportunity

This key role will see our successful candidate support the design of St Giles Cymru publicity and project materials following company corporate branding models in the medium of Welsh and English, as well as supporting the co-ordination and delivery of St Giles Cymru bilingual social media presence on both existing and future platforms. 

We will also count on you to assist with the collation of content for our website representing Wales Services, to develop a range of digital and multimedia content and to optimise digital performance through measurement, audience analysis and segmentation.  Creating engaging and shareable graphics that build the St Giles Cymru brand and output via social media channels and print based and supporting the co-ordination of marketing campaigns are also essential aspects of the role, as is actively contributing to the wider communication and marketing strategy.

What we are looking for

  • Experience of creating and delivering tailored digital and print content within a professional environment
  • Experience of developing engaging and effective multimedia content and creating eye catching artwork
  • A relevant design, communications or marketing qualification or qualification in a related area of work
  • Knowledge of design programmes and Digital Marketing/Social Media methods
  • The ability to work confidently to produce design print-based material and use social media platforms to promote projects, campaigns and services
  • Excellent IT, interpersonal and communication skills, both verbal and written
  • The ability to work through the medium of Welsh Language  – verbal and written – is desirable

As an organisation that works with children and adults at risk we are committed to safeguarding, protecting and promoting the safety of our clients. A basic DBS check is required for all successful applicants.

In return, you can expect a competitive salary, generous leave allowance, staff pension, flexible working, a mentoring programme, an advice and counselling service, childcare vouchers, season ticket loan and much more.

Please note St Giles will guarantee to interview all disabled applicants who meet the minimum criteria set out in the Job Description for the vacancy.

For further information, or to apply, please visit our website via the ‘Apply’ button.

Closing date: 11pm Sunday 3 July 2022. Interview date: w/c 11 July 2022.

Wedi'i leoli yn un o'n Hybiau Swyddfa Cymru yn Abertawe, Caerdydd, Wrecsam neu Gasnewydd gyda gweithio hybrid

Cyf: CDW-221

A ydych chi'n unigolyn gyda sgiliau digidol a dylunio deinamig, rhagweithiol a chynhwysol a'r gallu i ddatblygu cynnwys amlgyfrwng deniadol ac effeithiol a chreu gwaith celf trawiadol?  A ydych chi'n angerddol am ddarparu cyfathrebiadau effeithiol sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau?

Os felly, mae Ymddiriedolaeth St Giles yn chwilio am Weithiwr Cymorth Cyfathrebu a Dylunio creadigol i ymuno â ni a gweithio gyda'r Rheolwr Datblygu Busnes Cymru, Swyddog Datblygu Cymru a'r Arweinydd Cyfathrebu Rhanbarthol i godi ymwybyddiaeth o St Giles Cymru gyda rhanddeiliaid allweddol ledled Cymru.  Bydd hyn yn bennaf yn cynnwys datblygu deunyddiau marchnata ar gyfer ein prosiectau a'n hymgyrchoedd yng Nghymru a chynhyrchu cyfathrebiadau deniadol ac effeithiol ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Ynghylch Ymddiriedolaeth St Giles 

Elusen uchelgeisiol, wedi’i hen sefydlu sy’n helpu pobl sy’n wynebu helbulon i ddod o hyd i swyddi, cartrefi a’r gefnogaeth gywir y mae ei hangen arnynt yw Ymddiriedolaeth St Giles. Yn ganolog i'n hethos mae ein cred bod pobl sydd â phrofiad uniongyrchol o oresgyn problemau fel cefndir troseddol, digartrefedd, caethiwed ac aelodaeth mewn gangiau yn llwyddiannus, yn allweddol i newid cadarnhaol mewn eraill. 

Mae St Giles bellach yn gyflogwr Kickstart, felly rydym yn rhan o'r cynllun hwn sy'n darparu cyfleoedd gwaith i bobl ifanc 16-24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor.

Ynghylch y cyfle cyffrous hwn

Yn y rôl allweddol hon, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo gyda dylunio cyhoeddusrwydd a deunyddiau prosiect St Giles Cymru yn ôl modelau brandio corfforaethol cwmnïau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, yn ogystal â chefnogi'r gwaith o gydlynu a chyflwyno presenoldeb cyfryngau cymdeithasol dwyieithog St Giles Cymru ar lwyfannau presennol a dyfodol. 

Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda chasglu cynnwys ar gyfer ein gwefan sy'n cynrychioli Gwasanaethau Cymru, datblygu ystod o gynnwys digidol ac amlgyfrwng, a gwella perfformiad digidol drwy fesuriad, dadansoddiad cynulleidfaoedd a segmentiad.  Mae creu gwaith graffeg atyniadol a rhannadwy sy'n adeiladu brand ac allbwn St Giles Cymru drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol a chyfrwng printiedig a chefnogi'r gwaith o gydlynu ymgyrchoedd marchnata hefyd yn agweddau hanfodol ar y rôl, yn ogystal â chyfrannu'n weithredol at y strategaeth gyfathrebu a marchnata ehangach.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

• Profiad o greu a darparu cynnwys digidol ac phrintiedig wedi'i deilwra mewn amgylchedd proffesiynol

• Profiad o ddatblygu cynnwys amlgyfrwng diddorol ac effeithiol a chreu gwaith celf trawiadol

• Cymhwyster dylunio, cyfathrebu neu farchnata perthnasol neu gymhwyster mewn maes gwaith cysylltiedig

• Gwybodaeth am raglenni dylunio a dulliau Marchnata Digidol/Cyfryngau Cymdeithasol

• Y gallu i weithio'n hyderus i gynhyrchu deunydd print dylunio a defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo prosiectau, ymgyrchoedd a gwasanaethau

• Sgiliau TG, rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig

• Mae'r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig – yn ddymunol

Fel sefydliad sy'n gweithio gyda phlant ac oedolion sydd mewn perygl, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu, amddiffyn a hyrwyddo diogelwch ein cleientiaid. Mae angen gwiriad DBS sylfaenol ar gyfer pob ymgeisydd llwyddiannus.

Yn gyfnewid am hyn, gallwch ddisgwyl cyflog cystadleuol, lwfans gwyliau hael, pensiwn staff, gweithio hyblyg, rhaglen fentora, gwasanaeth cynghori a chynghori, talebau gofal plant, benthyciad tocyn tymor a llawer mwy.

Sylwch y bydd St Giles yn gwarantu cyfweliad i bob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol a nodir yn y Disgrifiad Swydd ar gyfer y swydd wag hon.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i wneud cais, ewch i'n gwefan drwy glicio ar y botwm 'Ymgeisio'.

Dyddiad cau: 11pm Dydd Sul 3 Gorffennaf 2022. Dyddiad cyfweld: w/c 11 Gorffennaf 2022.

 

Posted on: 22 June 2022
Closed date: 03 July 2022 at 23:00
Tags: Marketing, Digital