Cardiff, Cardiff
£28,940 per year
Permanent, Full-time
Job description

Do you want to make a real and lasting difference to the lives of lesbian, gay, bi and trans people? You could be Stonewall Cymru’s Office Coordinator and Projects Officer.

For the last thirty years, Stonewall has been working to achieve equality for lesbian, gay, bi and trans people. As a charity we rely on the generosity of private individuals, communities and organisations. Without it, none of what we do would be possible. Join us as our Office Coordinator and Projects Officer in Stonewall Cymru.

Reporting to the Head of Programmes you’ll focus on the effective running of the Stonewall Cymru office and you will be involved in all aspects of our work ranging from co-ordinate logistics for Stonewall Cymru projects to community events. As the Office Coordinator and Projects Officer you will be responsible for the development and management of Stonewall Cymru’s website, social media, and information channels. This role provides an excellent opportunity to develop your skillset and step up as an ally and role model.

Office Coordinator and Projects Officer

Cardiff

£28,940

Welsh language - the ability to read, write and speak Welsh fluently is essential for this role.

At Stonewall we want you to feel involved in all aspects of our work and to have amazing opportunities during your time with us . Everyone is accepted for who they are, regardless of age, disability, gender identity, marital status, race, faith or belief, sexual orientation, socioeconomic background, and whether you’re pregnant or on family leave. In line with Stonewall’s commitments to race equity and trans inclusion, we are particularly seeking applications from People of Colour/ BAME people and/or trans people. Stonewall has a number of staff network groups which provide peer support and safe spaces for staff who hold these and other identities.

Deadline for Applications: 25th May 2021, 9am

 

Hoffech chi wneud gwahaniaeth go iawn a pharhaol i fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws? Gallech chi fod yn Gydlynydd Swyddfa a Swyddog Prosiectau ar gyfer Stonewall Cymru.

Ers deng mlynedd ar hugain, mae Stonewall wedi bod yn gweithio er mwyn sicrhau cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Fel elusen, rydyn ni’n dibynnu ar haelioni unigolion preifat, cymunedau a sefydliadau. Heb hynny, fyddai dim o'r hyn rydyn ni’n ei wneud yn bosib. Ymunwch â ni yn Stonewall Cymru fel Cydlynydd Swyddfa a Swyddog Prosiectau.

Gan adrodd i'r Pennaeth Rhaglenni, byddwch chi’n canolbwyntio ar redeg swyddfa Stonewall Cymru yn effeithiol a byddwch yn rhan o bob elfen o’n gwaith, yn amrywio o gydlynu gwaith ymarferol ar gyfer prosiectau Stonewall Cymru i ddigwyddiadau cymunedol. Fel y Cydlynydd Swyddfa a'r Swyddog Prosiectau, byddwch yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli gwefan, cyfryngau cymdeithasol a sianeli gwybodaeth Stonewall Cymru. Mae'r swydd hon yn rhoi cyfle gwych i ddatblygu'ch set sgiliau ac i gamu i’r bwlch fel cynghreiriad a model rôl.

Cydlynydd Swyddfa a Swyddog Prosiectau

Caerdydd

£28,940

Cymraeg - mae'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Yn Stonewall, rydyn ni eisiau i chi deimlo eich bod yn rhan o bob elfen o’n gwaith a chael cyfleoedd anhygoel yn ystod eich amser gyda ni. Rydyn ni'n croesawu pawb fel maen nhw, beth bynnag fo'u hoedran, eu hanabledd, eu hunaniaeth rhywedd, eu statws priodasol, eu hil, eu ffydd neu gred, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu cefndir economaidd-gymdeithasol, ac a ydych chi'n feichiog neu ar absenoldeb teuluol. Yn unol ag ymrwymiadau Stonewall i degwch hil a chynhwysiant traws, rydyn ni’n chwilio'n benodol am geisiadau gan bobl BAME/Groenliw a/neu bobl draws. Mae gan Stonewall nifer o grwpiau rhwydwaith staff sy'n darparu cefnogaeth i gyfoedion a gofod diogel i staff sy'n arddel yr hunaniaethau yma a hunaniaethau eraill.

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 25 o Fai 2021, 9am

 

Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about Stonewall
About
Stonewall

Stonewall is Britain’s leading charity for lesbian, gay, bisexual and trans equality, working to create a world where every single person... Read more

Posted on: 14 April 2021
Closing date: 25 May 2021
Tags: Admin, Operations
Apply Saved