Cardiff, Cardiff
£28,512 per year
Permanent, Full-time
Job description

Want to help shape a Wales where LGBT young people are accepted without exception? Here’s your chance. 

For the last thirty years, Stonewall has been working to achieve equality for lesbian, gay, bi and trans people. As a charity we rely on the generosity of private individuals, communities and organisations. Without it, none of what we do would be possible. 

Join us as our Programmes Officer in our Programmes Team in Stonewall Cymru to help shape a Wales where everyone is accepted without exception. Reporting to the Programmes Manager, you’ll focus on helping businesses, charities, public services and educational institutions to develop inclusive cultures through membership of one our innovative Champion programmes .You will be involved in all aspects of LGBT workplace inclusion. As our Programmes Officer you will be responsible for supporting our relationships with key stakeholders and providing expert support and guidance. This role provides an excellent opportunity to develop your skillset and step up as an ally and role model. It’s a varied role in a dynamic environment so you’ll need to be fully up to speed with the principles of LGBT inclusion, intersections of oppression and an understanding of power and privilege in the workplace.

The ability to speak Welsh is desirable for this role, however, the successful candidate should be able to demonstrate a strong understanding of the importance and need to deliver a bilingual service

Programmes Officer 

Cardiff 

£28,512

At Stonewall we want you to feel involved in all aspects of our work and to have amazing opportunities during your time with us . Everyone is accepted for who they are, regardless of age, disability, gender identity, marital status, race, faith or belief, sexual orientation, socioeconomic background, and whether you’re pregnant or on family leave. In line with Stonewall’s commitments to race equity and trans inclusion, we are particularly seeking applications from People of Colour/ BAME people and/or trans people. Stonewall has a number of staff network groups which provide peer support and safe spaces for staff who hold these and other identities.

Deadline for Applications: Wednesday 11 November 2020 at 9:00am

If you have a disability and would prefer to apply in a different format or would like us to make reasonable adjustments to enable you to apply or attend any interview, please let us know.

 

 

Eisiau helpu i lunio Cymru lle derbynnir pobl ifanc LGBT yn ddieithriad? Dyma'ch cyfle. 

Dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf, mae Stonewall wedi bod yn gweithio i sicrhau cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Fel elusen rydym yn dibynnu ar haelioni unigolion, cymunedau a sefydliadau preifat. Hebddo, ni fyddai'n bosibl gwneud dim o'r hyn a wnawn.

Ymunwch â ni fel ein Swyddog Rhaglenni yn ein Tîm Rhaglenni yn Stonewall Cymru i helpu i lunio Cymru lle derbynnir pawb yn ddieithriad. Gan adrodd i'r Rheolwr Rhaglenni, byddwch yn canolbwyntio ar helpu busnesau, elusennau, gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau addysgol i ddatblygu diwylliannau cynhwysol drwy fod yn aelod o un o'n rhaglenni Hyrwyddwyr arloesol. Byddwch yn ymwneud â phob agwedd ar gynnwys gweithle LHDT. Fel ein Swyddog Rhaglenni, byddwch yn gyfrifol am gefnogi ein perthynas â rhanddeiliaid allweddol a darparu cymorth ac arweiniad arbenigol. Mae'r rôl hon yn gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau a chamu i fyny fel cynghreiriad a model rôl. Mae'n rôl amrywiol mewn amgylchedd deinamig felly bydd angen i chi fod yn gwbl gyflym gydag egwyddorion cynhwysiant LHDT, rhyngadrannau gormesol a dealltwriaeth o bŵer a braint yn y gweithle.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon, fodd bynnag, dylai'r ymgeisydd llwyddiannus allu dangos dealltwriaeth gref o bwysigrwydd a'r angen i ddarparu gwasanaeth dwyieithog. 

Swyddog Rhaglenni

Caerdydd

£28,512

Yn Stonewall rydym eisiau chi i deimlo eich bod yn cymryd rhan ym mhob agwedd o ein gwaith a chael cyfleoedd anhygoel yn ystod eich amser gyda ni. Derbynnir pawb am bwy ydyn nhw, beth bynnag eu hoedran, anabledd, hunaniaeth rhyw, statws priodasol, hil, ffydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, cefndir economaidd-gymdeithasol, ac os ydych chi'n feichiog neu ar absenoldeb teuluol. Yn unol ag ymrwymiadau Stonewall i degwch hil a chynhwysiant traws, rydym yn chwilio'n benodol am geisiadau gan bobl croenliw / BAME a / neu bobl draws. Mae gan Stonewall nifer o grwpiau rhwydwaith staff sy'n darparu cefnogaeth cymheiriaid a lleoedd diogel i staff sy'n dal y hunaniaethau hyn a hunaniaethau eraill.

Dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau: Dydd Mercher 11 Tachwedd 2020 am 9:00 yb

Os oes gennych anabledd ac y byddai'n well gennych wneud cais mewn fformat gwahanol neu os hoffech inni wneud addasiadau rhesymol i'ch galluogi i wneud cais neu fynychu unrhyw gyfweliad, rhowch wybod i ni.

More about Stonewall
About
Stonewall

Stonewall is Britain’s leading charity for lesbian, gay, bisexual and trans equality, working to create a world where every single person... Read more

Posted on: 28 October 2020
Closed date: 11 November 2020
Tags: Policy/Research, Business Development