Find your dream job today

Closed: 26 January 2017

Pennaeth Dylanwadu a Chyfathrebu

Posted by Stroke Association

Location Cardiff, Wales
Permanent
Category Communications, PR
Sectors Health, Medical
Job Reference : 00311652

Job Description

Pennaeth Dylanwadu a Chyfathrebu

Y Gymdeithas Strôc yw prif elusen strôc y DU. Rydym wedi bod yn arwain y frwydr yn erbyn strôc ers dros 20 mlynedd. Rydym yn dylanwadu ac yn ymgyrchu i wella gofal strôc a chynorthwyo pobl i wella cymaint â phosibl.

Dyma adeg gyffrous iawn i’n helusen, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â ni ar ein taith. Rydym yn credu mewn byd sydd â llai o strociau ac sy’n rhoi’r cymorth angenrheidiol i bawb sy’n cael eu heffeithio gan strociau.

Rydym yn ariannu ymchwil o safon fyd-eang i ddatblygu triniaethau a ffyrdd o atal effeithiau strôc. Mae datblygiadau arloesol mewn triniaethau wedi haneru nifer y bobl sy’n marw o strôc yn y DU ond dyma’r salwch sy’n lladd yr ail nifer mwyaf o bobl yn y byd. Dyna pam rydym ynghlwm â phrosiectau ledled y byd.

Sefyllfa: Pennaeth Dylanwadu a Chyfathrebu
Lleoliad: Caerdydd, Cymru
Math o Gontract: Parhaol
Oriau: 35 awr yr wythnos 
Cyflog: Tua £40,000.00 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27ain Ionawr 2017 

Dyma gyfle gwych i arweinydd deinamig ymuno â’r Tîm Uwch-reolwyr yng Nghymru, ac i yrru ein gweledigaeth yn ei blaen trwy ein gwaith dylanwadu. Mae’r rôl allweddol hon yn cynnwys arwain polisïau allanol a dylanwadu, yn ogystal â’n strategaethau cyfathrebu ar gyfer yr elusen yng Nghymru.

Bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr dwyieithog gwych, a meddu ar ddealltwriaeth ddofn o feysydd cyfryngau a gwleidyddiaeth Cymru, a’r polisïau a’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i bobl a effeithir gan strôc yng Nghymru.

Gan weithio ar y cyd â phobl sydd wedi goroesi strôc a’u gofalwyr, byddwch yn llysgennad sy’n gallu dangos empathi, dyfalbarhad a phrofiad, yn ogystal â gallu trafod telerau er mwyn hyrwyddo ein hachos; gan ymgysylltu â gwneuthurwyr polisi, sylwebwyr a dylanwadwyr. 

Mae’n swydd sy’n symud yn gyflym, yn heriol ac yn gymhleth, sy’n gofyn am sgiliau eang, gan gynnwys: arweinyddiaeth gadarn, datblygu strategaethau, cyfathrebu yn ddwyieithog a defnyddio sgiliau dylanwadu er mwyn cyflawni newid cadarnhaol.

Byddwch yn dangos sgiliau rhyngbersonol gwych er mwyn arwain tîm ymrwymedig yng Nghymru, a rheoli ystod eang o berthnasoedd cydweithio mewnol ac allanol yn llwyddiannus.

Bydd angen i chi deithio i gyfarfodydd o gwmpas y DU ac aros dros nos o bryd i’w gilydd, fel rhan o’r swydd hon.

Efallai bod gennych brofiad o'r canlynol: Pennaeth Cyfathrebu, Pennaeth Dylanwadu a Chyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus, Rheolwr Cyfathrebu, Elusen, NFP, Pennaeth Dylanwadu, y Trydydd Sector, Cyfathrebu, ac ati

Mae'r swydd yn cael ei hysbysebu gan gwmni recriwtio EasyWeb, cwmni Asiantaeth Recriwtio Ar-lein arweiniol yn y DU. Gwasanaethau asiantaeth cyflogi yw’r rhai a hysbysebir gan gwmni recriwtio EasyWeb. Ni fwriedir i ddim o’r derminoleg yn yr hysbyseb hon i wahaniaethu ar sail rhyw, hil, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, neu gredo, ac rydym yn cadarnhau y byddwn yn falch o dderbyn pob cais.

You should never provide bank or financial information, or make any form of payment, when applying for a job. If you are ever asked to do this by a recruiter on our site, please email: [email protected]

Follow us: