Cardiff, Cardiff
£27,255 per year
Contract, Full-time
Job description

Curriculum Support & Communications Officer

(ref: SUS2928)

£27,255 per annum

37.5 hours per week – contract to 31 March 2023 - based in Cardiff

 

This new role will celebrate active travel schools and best practice by developing education resources, linked to the new Curriculum in Wales, to support the integration of active travel activities in schools, providing communications and marketing support to the Active Journeys team cross the country. 

With experience of working in education provision and of producing engaging content for a range of audiences, you will have a proven ability to write with inspiration and flair, applying brand and style guidelines, supporting stakeholder networks and of organising and running events and receptions. Your excellent communications skills will enhance your ability to develop local promotional materials and content for Sustrans Cymru’s schools related web pages and social media channels. IT literacy is essential as is an understanding of school settings and the health benefits of active travel and your commitment to active travel and the promotion of sustainable transport. Oral and written fluency in the Welsh language is desirable. DBS Enhanced Disclosure clearance is mandatory for this role.

Closing date for the receipt of completed applications is 9.00am on Monday 20 July 2020. Interviews will take place via Skype or Zoom or at Sustrans offices in Cardiff during week beginning Monday 27 July 2020. 

 

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.  We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

 

Swyddog Cefnogi Cwricwlwm a Chyfathrebu

(cyf: SUS2928)

£27,255 y flwyddyn

37.5 awr yr wythnos – Cytundeb hyd 31 Mawrth 2023

lleoliad: Caerdydd

 

Bydd y rôl newydd hon yn dathlu ysgolion teithio llesol ac arfer gorau trwy ddatblygu adnoddau addysgol sy’n cysylltu i’r Cwricwlwm newydd i Gymru, i gefnogi integreiddio gweithgareddau teithio llesol mewn ysgolion, darparu cefnogaeth cyfathrebu a marchnata i’r tîm Teithiau Iach ledled y wlad. 

 

Bydd gennych brofiad o weithio mewn darpariaeth addysg ac o gynhyrchu cynnwys diddorol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd, a bydd gennych allu profedig i ysgrifennu gydag ysbrydoliaeth a graen, gan gadw at ganllawiau brand a steil, cefnogi rhwydweithiau rhanddeiliaid a threfnu a chynnal digwyddiadau ac achlysuron. Bydd eich sgiliau cyfathrebu rhagorol yn cyfannu eich gallu i ddatblygu deunyddiau hyrwyddo a chynnwys ar gyfer gwefannau a chyfryngau cymdeithasol Sustrans Cymru ar gyfer gwaith mewn ysgolion. Mae’n hanfodol eich bod yn hyfedr wrth drin TG, felly hefyd dealltwriaeth o sefyllfaoedd ysgolion a buddion iechyd teithio llesol a’ch ymroddiad i deithio llesol a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy. Mae rhuglder ar lafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg yn ddymunol. Mae datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb ddydd Llun 20 Gorffennaf 2020. Cynhelir cyfweliadau dros Skype neu Zoom neu yn swyddfeydd Sustrans yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 27 Gorffennaf 2020.

 

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl sydd â’r sgiliau perthnasol o bob rhan o’r gymuned.

More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 26 June 2020
Closed date: 20 July 2020
Job ref: 116000CHJ
Tags: Communications, PR, Teaching