Cardiff, Cardiff
£24,938 per annum (pro rata for part time hours)
Permanent, Full-time
Job description

Healthy Travel Officer (Wales)

£24,938 per annum (pro rata for part time hours)

(Ref: SUS3422)

This job can be considered for full time (37.5) or from 30 hours per week. 

Base: Sustrans hub in Cardiff with WFH and travel across South Wales

 

About the role

An exciting opportunity to influence lasting travel behaviour change across Public Sector organisations in Wales.

Our vision and mission have never been more relevant.  Across the UK, governments are pledging investment and action on walking and cycling. Now is the time to apply to work with us, and make a difference.

You will build and manage relationships with key Public Service Board partners who have signed the Healthy Travel Charter, such as NHS trusts, the Police and Fire Services across the Cardiff area; delivering behaviour change interventions and helping to deliver aspects of their Travel Plans.

In this role, you will deliver on a number of officer led activities ranging from information stalls, training sessions, led walks and rides and workplace challenges; building employees confidence and enthusiasm for Active Travel.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We aim to be a truly inclusive employer and welcome applications from people from all parts of the community, in particular from under-represented groups. 

We are very happy to discuss working hours to suit individual circumstances.  This role is particularly suitable for compressed hours, and will require travel and work at locations as necessary to undertake projects on behalf of Sustrans. Candidates should be based within the Cardiff/South Wales Geographical area.

 

About you

You will build relationships with ease, with the ability to communicate both clearly and persuasively at all levels, including those at executive levels.

Clear evidence of your experience in delivering either physical activity or behaviour change projects, is essential. You must also be able to describe successful events and campaigns, including the variety of media used and any research methods, you have lead on and used.

Engaging and motivating our partners is a key element of the role. To do this effectively, you must be aware of how large organisations hierarchy work. You will pass on relevant information to lead workplace contacts, to influence their internal policies and practices, supporting them to build active travel as a mode of transport into their organisations.

You must be a proficient user of MS Office applications, able to create engaging presentations, and be competent in multimedia and social media for use in a professional setting.

 

What we offer

In return we can offer ongoing working from home (or a nearby Sustrans office when it’s safe to do so) and a truly flexible, supportive and rewarding working environment. 

Wellbeing

 • 26 days’ leave per annum plus bank holidays for full-time working
 • Ability to buy an extra week of annual leave (pro-rata for part-time staff)
 • Staff volunteer days
 • 24/7 free, impartial and confidential support service
 • We are members of the Green Commute Initiative and Cycle Scheme who both offer cycle to work schemes

Financial

 • Group Personal Pension scheme with a 4% or 5% of basic salary contribution being matched by Sustrans
 • Bike, computer and season ticket loans
 • Discount benefits

Family Friendly

 • Enhanced maternity and paternity pay
 • Flexible Working practices (full time hours are 37.5 per week, Monday - Friday)

 

Additional information

 • Closing date for the receipt of completed applications is 09:00, Monday 06 December 2021
 • Interviews will take place via MS Teams on 16 December 2021

To apply, please complete our online application form. 

 

About Sustrans

Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute. Take the next step in your journey by applying to become a member of our team.

We are proud of our employee net promoter score, being in the top 20% of all employers across all sectors in the UK, due to our energised, friendly and motivated workforce.

We are working together to make a real difference - creating places where everyone can live and travel happily and healthily, and where nobody is excluded.

Our work wouldn’t be possible without the commitment and dedication of our colleagues. Join Sustrans today and help us get things done, together!

 

 

Swyddog Teithio Llesol

(Cymru)

£24,938 y flwyddyn(pro rata ar gyfer rhan amser)

 (Cyf: SUS3422)

Gellir ystyried y swydd hon yn llawn amser (37.5) neu o 30 awr yr wythnos. 

Lleoliad: Canolfan Sustrans yng Nghaerdydd ynghyd â gweithio gartref a theithio ar draws De Cymru 

 

Ynglŷn â’r swydd

Cyfle cyffrous i ddylanwadu ar newid ymddygiad dros y tymor hir ledled sefydliadau Sector Cyhoeddus yng Nghymru.

Ni fu ein gweledigaeth a’n cenhadaeth erioed mor berthnasol. Ledled y DU, mae llywodraethau yn addunedu buddsoddi a gweithredu ar gerdded a beicio. Nawr yw’r amser i ymgeisio i weithio gyda ni, a gwneud gwahaniaeth.

Byddwch yn adeiladu a meithrin perthnasau gwaith gyda phartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sydd wedi llofnodi’r Siarter Teithio Llesol, fel ymddiriedolaethau’r GIG, yr heddlu, a Gwasanaethau Tân yn ardal Caerdydd; yn cyflawni ymyriadau newid ymddygiad a helpu i gyflwyno agweddau o’u Cynlluniau Teithio. 

Yn y swydd hon, byddwch yn arwain ar nifer o weithgareddau dan arweiniad swyddog, yn amrywio o stondinau gwybodaeth, sesiynau hyfforddi, teithiau tywys, reidiau a heriau yn y gweithle; yn meithrin hyder cyflogeion a chreu brwdfrydedd dros Deithio Llesol.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, yn gweld gwerth mewn amrywiaeth a galluogi cynhwysiant. Ein nod yw bod yn gyflogwr gwirioneddol gynhwysol ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn arbennig o blith grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Rydym yn fodlon trafod oriau gwaith fydd yn addas i amgylchiadau’r unigolyn. Mae’r swydd yn arbennig o addas ar gyfer gweithio oriau cywasgedig, a bydd angen gweithio a theithio i leoliadau fel bo’r angen er mwyn cyflawni prosiectau ar ran Sustrans. Dylai ymgeiswyr fod wedi’u lleoli yn ardal Caerdydd/De Cymru.

 

Amdanoch chi

Byddwch yn meithrin perthnasau gwaith yn hawdd, a byddwch yn gallu cyfathrebu’n eglur a darbwyllol ar bob lefel, yn cynnwys ar lefelau gweithredol.

Mae’n hanfodol cael tystiolaeth o’ch profiad yn cyflawni prosiectau sy’n destun gweithgaredd corfforol neu newid ymddygiadol. Rhaid i chi allu disgrifio digwyddiadau ac ymgyrchoedd llwyddiannus, yn cynnwys y dulliau amrywiol o gyfathrebu ac unrhyw ddulliau ymchwil rydych eisoes wedi arwain arnynt ac wedi’u defnyddio o’r blaen.

Mae ennyn diddordeb a hybu ein partneriaid yn elfen hanfodol o’r swydd. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, rhaid i chi fod yn ymwybodol sut mae hierarchaeth mewn sefydliadau mawr yn gweithio. Byddwch yn trosglwyddo gwybodaeth berthnasol i gysylltiadau arweiniol mewn gweithleoedd, yn dylanwadu ar eu polisïau a’u harferion mewnol, a’u cefnogi nhw i ymgorffori teithio llesol fel modd o deithio yn eu sefydliadau.

Rhaid i chi fod yn fedrus yn defnyddio rhaglenni MS Office, yn gallu creu cyflwyniadau difyr, a bod yn hyddysg mewn gwaith amlgyfrwng a’r cyfryngau cymdeithasol mewn swydd broffesiynol.

 

Beth rydym yn ei gynnig

Yn gyfnewid, gallwn gynnig gweithio o gartref parhaus (neu o swyddfa Sustrans gerllaw pan fo’n ddiogel gwneud hynny) ac amgylchedd gweithio cwbl hyblyg, cefnogol a buddiol. 

Lles

 • 26 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau banc ar gyfer gweithwyr llawn-amser
 • Gallu prynu wythnos ychwanegol o wyliau blynyddol (pro-rata i staff rhan-amser)
 • Diwrnodau gwirfoddol staff
 • Gwasanaeth cefnogaeth ddiduedd a chyfrinachol am ddim 24/7
 • Rydym yn aelodau o’r fenter Cymudo Gwyrdd a'r Cynllun Beicio, ill dau yn cynnig cynlluniau beicio i’r gwaith

Ariannol

 • Cynllun Pensiwn Personol Grŵp gyda chyfraniad cyfatebol o 4% neu 5% o’r gyflog sylfaenol yn cael ei wneud gan Sustrans
 • Benthyciadau beic, cyfrifiadur a thocynnau tymor
 • Buddion ar ffurf gostyngiadau

Cyfeillgar i deuluoedd

 • Tâl mamolaeth a thadolaeth uwch na’r isafswm
 • Arferion gweithio hyblyg (oriau llawn amser yw 37.5 yr wythnos, Llun i Gwener)

 

Gwybodaeth ychwanegol

 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi eu cwblhau yw 09:00, Dydd Llun 6 Rhagfyr
 • Cynhelir cyfweliadau ar MS Teams ddydd Mercher, 16Rhagfyr

Er mwyn ymgeisio, cwblhewch ein ffurflen gais ar-lein. 

 

Ynglŷn â Sustrans

Sustrans yw'r elusen sy'n ein gwneud hi'n haws i bobl gerdded a beicio. Rydym yn cysylltu pobl a lleoedd, yn creu cymdogaethau hawdd byw ynddynt, yn trawsnewid y daith i'r ysgol ac yn sicrhau teithiau hapusach, iachus i'r gwaith. Cymerwch y cam nesaf ar eich siwrne drwy wneud cais i ddod yn aelod o'n tîm.

Rydym yn falch o’n sgôr hyrwyddwr net cyflogwr a ninnau ymhlith 20% o’r holl gyflogwyr ledled pob sector yn y DU, yn sgil ein gweithlu egnïol, cyfeillgar a llawn cymhelliant.

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau gwir wahaniaeth - yn creu lleoedd lle gall pawb fyw a theithio yn hapus ac iachus, lle cynhwysir pawb.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymrwymiad ac ymroddiad ein cydweithwyr. Ymunwch â Sustrans heddiw a’n helpu i gyflawni pethau gyda’n gilydd.

More about Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 18 November 2021
Closed date: 06 December 2021
Job ref: 155075CHJ
Tags: Advocacy, Business Development