Cardiff, Cardiff
£27,804 per year
Contract, Full-time
Job description

Liveable Cities & Towns Project Manager

£27,804 per annum

(Ref:  SUS3176)

37.5 hours per week - based in Swansea/ Barry Area (Home Working)

Fixed Term to 31st March 2023

 

About Sustrans

Our vision and mission have never been more relevant. 

Across the UK, governments are pledging investment and action on walking and cycling.

We are working together to make a real difference - creating places where everyone can live and travel happily and healthily, and where nobody is excluded.

Our work wouldn’t be possible without the commitment and dedication of our colleagues.

We are proud of our employee net promoter score, being in the top 20% of all employers across all sectors in the UK, due to our energised, friendly and motivated workforce.

Join Sustrans today and help us get things done, together

 

About the Role

We now have an exciting opportunity for you to join the movement and make a difference as our Liveable Cities & Towns Project Manager!

Your role will play a key part in developing and supporting the delivery of projects and initiatives that help to realise our ambition of making places more liveable for everyone.

You will co-ordinate and manage existing activities whilst also developing new opportunities and projects.

You will also have the opportunity to oversee and manage the running of a community e-bike loan scheme in four locations across Wales and manage the delivery of an e-cargo bike pilot in Aberystwyth and Swansea.

 

About You

We believe in working collaboratively, so are looking for someone with good interpersonal skills and the ability to lead and motivate others.

You will be somebody with excellent organisational skills and experience of developing and project managing multi-faceted programmes.

So, if this sounds like you and you’re passionate about the promotion of Sustainable Transport, apply today!

 

Interviews

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 17 May 2021. Interviews will take place via MS Teams on Tuesday 25 May 2021.

Should Sustrans receive an overwhelming number of applications for this vacancy, the decision may be taken to close it earlier than the advertised closing date, so please ensure your application is submitted as soon as possible.

To apply, please complete our online application form. 

 

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently, this includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

 

 

Rheolwr Prosiect Dinasoedd a Threfi Byw

£27,804 y flwyddyn

(Cyf:  SUS3176)

37.5 awr yr wythnos – lleolir yn ardal Abertawe / Y Barri (Gweithio Gartref)

 

Ynglŷn â Sustrans

Ni fu ein gweledigaeth a'n cenhadaeth erioed mor berthnasol. 

Mae llywodraethau ledled y DU yn addo buddsoddi a gweithredu ar gerdded a beicio.

Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i greu newid gwirioneddol – yn creu lleoedd lle gall pawb fyw a theithio'n hapus ac iachus, lle cynhwysir pawb.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb ymrwymiad ac ymroddiad ein cydweithwyr.

Rydym yn falch o'n sgôr hyrwyddwr net cyflogeion, o fod ymhlith yr 20% gorau o holl gyflogwyr ledled pob sector yn y DU, oherwydd ein gweithlu egnïoledig, cyfeillgar a llawn cymhelliant.

Ymunwch â Sustrans heddiw a'n helpu i gyflawni pethau gyda'n gilydd.

 

Ynglŷâ'r Swydd

Bellach, mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â'r ymgyrch a chreu gwahaniaeth fel ein Rheolwr Prosiect Dinasoedd a Threfi Byw!

Bydd eich swydd yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu, cefnogi a darparu prosiectau a mentrau sy'n helpu i wireddu ein huchelgais o greu lleoedd haws byw ynddyn nhw i bawb.

Byddwch yn cyd-gysylltu a rheoli gweithgareddau sy'n bodoli eisoes, ynghyd â  datblygu cyfleoedd a phrosiectau newydd.

Hefyd, cewch gyfle i oruchwylio a rheoli cynnal cynllun llogi e-feiciau cymunedol mewn pedwar lleoliad ym mhob cwr o Gymru, a rheoli darparu peilot e-feiciau cargo yn Aberystwyth ac Abertawe.

 

Eich hanes

Rydym yn credu mewn gweithio'n gydweithredol, felly rydyn ni'n chwilio am rywun sy’n meddu ar sgiliau rhyngbersonol da a'r gallu i arwain a hybu eraill.

Bydd gennych sgiliau trefniadol rhagorol a phrofiad o ddatblygu a rheoli prosiectau amlweddog.

Os yw'r swydd hon yn apelio atoch chi a rydych chi'n angerddol dros hyrwyddo Trafnidiaeth Gynaliadwy, ymgeisiwch heddiw!

 

Cyfweliadau

Dyddiad cau derbyn ceisiadau wedi'u cwblhau yw 9yb, dydd Llun 17 Mai 2021. Cynhelir cyfweliadau dros MS Teams ddydd Mawrth, 25 Mai 2021.

Pe bai Sustrans yn derbyn nifer fawr iawn o geisiadau ar gyfer y swydd hon, efallai y penderfynir ei chau cyn y dyddiad a hysbysebwyd, felly sicrhewch eich bod yn cyflwyno'ch cais cyn gynted â phosibl.

Er mwyn ymgeisio, llenwch ein ffurflen gais ar-lein os gwelwch yn dda. 

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gweld gwerth mewn amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o'r gymuned, yn arbennig lle cawn ein tangynrychioli. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl a chanddynt anabledd, a phobl Dduon ac Asiaidd a grwpiau ethnig lleiafrifol.

Additional documents
JD - Liveable Cities & Towns Project Manager (.doc)
JD - Liveable Cities & Towns Project Manager WELSH (.docx)
Check commute
Starting Address
Destination
Mode of transport
More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 30 April 2021
Closing date: 17 May 2021
Job ref: 134673CHJ
Tags: Project Management, Operations
Expires today
Apply Saved