Home-based
Wrexham, Wrexham Principal Area
Bangor, Gwynedd
Llandudno, Conwy Principal Area
£27,528 per annum
Permanent, Full-time
Job description

Network Development & Partnerships Manager

£27,528 per annum

(Ref SUS3023)

37.5 hours per week – home base in North Wales

 

Our Network Development & Partnerships Manager role is truly unique in developing local relationships and partnerships with the Welsh Government, Transport for Wales, local authorities and other partners to influence network development through consultation and funded projects, as well as developing and supporting a wide range of initiatives under Sustrans Cymru’s national strategy, including the National Cycle Network, local Active Travel networks and projects linked to the Liveable Cities & Towns programme.

We currently have a vacancy in the beautiful North Wales region. As part of this role you will be out and about on the National Cycle Network, meeting partners and communities to influence and inspire the upgrade and improvement of routes in the urban and rural environment.

We are looking for someone who excels in building and maintaining successful relationships and who can write excellent reports. The role will involve working with design and engineering colleagues to develop and progress feasibility studies and designs, seek consents, secure funding and ultimately take projects into delivery - this is a role where you will see your projects through from start to finish.

We are looking for someone with direct or transferable experience in transport planning, project management, business development and stakeholder engagement. If you are passionate about sustainability, like the idea of working in a small team where you can make a big impact, this is the role for you.

Please quote reference number. Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 2 November 2020.  Interviews will take place via MS Teams on Monday 9 November 2020.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently this includes people who identify as having a disability and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

 

Rheolwr Datblygu Rhwydwaith a Phartneriaethau

£27,528 y flwyddyn

(Cyf SUS3023)

37.5 awr yr wythnos – gweithio o gartref yng Ngogledd Cymru

 

Mae ein swydd Rheolwr Datblygu Rhwydwaith a Phartneriaethau yn rôl wirioneddol unigryw, yn datblygu cysylltiadau a phartneriaethau lleol gyda Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, awdurdodau lleol a phartneriaid eraill i ddylanwadu ar ddatblygu’r rhwydwaith trwy ymgynghori a phrosiectau a ariennir, yn ogystal â datblygu a chefnogi ystod eang o fentrau dan strategaeth genedlaethol Sustrans Cymru, yn gynnwys y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, rhwydweithiau Teithio Llesol lleol a phrosiectau sy’n gysylltiedig â’n rhaglen Dinasoedd a Threfi Byw.

Mae gennym swydd wag yn rhanbarth prydferth Gogledd Cymru. Fel rhan o’r rôl hon, byddwch yn gweithio allan yn y maes ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, yn cyfarfod partneriaid a chymunedau er mwyn dylanwadu ac ysbrydoli uwchraddio a gwella’r llwybrau mewn amgylcheddau trefol a gwledig.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â gallu rhagorol i feithrin a chynnal perthynas waith lwyddiannus, ac sy’n gallu llunio adroddiadau rhagorol. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio gyda chydweithwyr dylunio a pheirianyddol i ddatblygu a symud ymlaen gydag astudiaethau dichonoldeb a dyluniadau, ceisio caniatâd, sicrhau cyllid ac yn y pen draw rhoi prosiectau ar waith – dyma rôl fydd yn caniatáu ichi ddatblygu eich prosiectau yr holl ffordd o’u dechrau i’w cyflawni.

Rydym yn chwilio am rywun gyda phrofiad uniongyrchol neu drosglwyddadwy mewn cynllunio cludiant, rheoli prosiectau, datblygiad busnes ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Os ydych chi’n angerddol dros gynaliadwyedd, yn hoff o’r syniad o weithio mewn tîm bach lle gallwch gael effaith fawr, yna dyma’r rôl i chi.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb ddydd Llun 2 Tachwedd 2020.  Cynhelir cyfweliadau ar MS Teams ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig rhannau lle mae gennym dangynrychiolaeth. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl sy’n ystyried eu hunain yn anabl a phobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig

More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 20 October 2020
Closed date: 02 November 2020
Job ref: 122667CHJ
Tags: Project Management, Operations