Cardiff, Cardiff
£22,167 per year
Contract, Full-time
Job description

Route Auditor

(Ref: SUS3080)

 

£22,167 per annum

 

37.5 hours per week – 4 month contract – Happy to talk flexible working

 

Base: Cardiff

 

This role will be undertaken in outside winter conditions.

 

 

About the Role

 

At Sustrans, we are proud of our commitment to creating healthier places and happier lives for everyone. We now have a fantastic opportunity to join our team as a Route Auditor, giving you the opportunity to use your passion for cycling at work!

 

Working on National Cycle Network routes across South East Wales, your role will see you undertaking important audits including collecting data and photographing signs and access barriers, scoring routes and sharing via a mobile app.

 

About You

 

An excellent communicator, you will be self –motivated and happy to work unsupervised, using your organisation skills and attention to detail to accurately record information.

 

You must be a cyclist, with a bicycle that you can use for this role and be willing to work outside in all weather conditions.

 

So, if this sounds like you, apply to join our team in Wales today and help us get things done, together. 

 

 

Interviews

 

Closing date for the receipt of completed applications is 9am on Monday 25 January 2021.  Interviews will take place via MS Teams on Monday 1 February 2021.

 

Should Sustrans receive an overwhelming number of applications for this vacancy, the decision may be taken to close it earlier than the advertised closing date, so please ensure your application is submitted as soon as possible.

 

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We actively encourage applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently, this includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

 

Archwilydd Llwybrau

(Cyf: SUS3080)

 

£22,167 y flwyddyn

                

37.5 awr yr wythnos – cytundeb 4 mis – yn fodlon trafod gweithio’n hyblyg

 

Lleoliad: Caerdydd

 

Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud yn yr awyr agored yn ystod tywydd gaeafol.

 

 

Ynglŷn â’r Swydd

 

Yn Sustrans, rydyn ni’n falch o’n hymrwymiad i greu lleoedd iachach a bywydau hapusach i bawb. Mae gennym nawr gyfle ardderchog i chi ymuno â’n tîm fel Archwilydd Llwybrau, cyfle ichi ddefnyddio eich angerdd dros feicio yn eich gwaith!

 

Bydd y swydd hon yn golygu gweithio ar lwybrau’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ar draws De Ddwyrain Cymru, a bydd yn ymwneud â chynnal archwiliadau pwysig yn cynnwys casglu data a ffotograffau o arwyddion a rhwystrau mynediad, rhoi sgôr i lwybrau a rhannu’r wybodaeth drwy ap ar ddyfais symudol.

 

Amdanoch chi

 

Rydych yn arbennig o dda am gyfathrebu, yn llawn hunan-gymhelliant ac yn fodlon gweithio heb oruchwyliaeth, gan ddefnyddio eich sgiliau trefniadol a sylw i fanylder i gofnodi gwybodaeth yn gywir.

 

Mae’n rhaid ichi fod yn feiciwr, gyda beic y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith hwn a bod yn fodlon gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd.

 

Felly, os yw’r cyfle hwn yn apelio i chi, gwnewch gais i ymuno â’n tîm yng Nghymru heddiw a’n helpu ni i gyflawni pethau, gyda’n gilydd. 

 

 

Cyfweliadau

 

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9yb ddydd Llun 25 Ionawr 2021. Cynhelir cyfweliadau ar MS Teams ddydd Llun 1 Chwefror 2021.

 

Pe bai Sustrans yn derbyn nifer llethol o geisiadau am y swydd hon, gellid penderfynu cau’r hysbyseb ynghynt na’r dyddiad cau a hysbysebwyd, felly da chi sicrhewch eich bod yn cyflwyno eich cais cyn gynted â phosibl.

 

 

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a galluogi cynhwysiant.

Rydym yn weithredol wrth groesawu ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned yn wresog, yn enwedig rhannau lle mae gennym dangynrychiolaeth. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl sy’n ystyried eu hunain yn anabl a phobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

 

 

 

 

More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 12 January 2021
Closed date: 22 January 2021
Job ref: 127106CHJ
Tags: Communications, PR, Operations