Cardiff, Cardiff
£24,691 pro rata per annum
Contract, Part-time, 30 hours per week
Job description

Schools Officer

North West Wales

(ref: SUS3049)

£24,691 pro rata per annum

30 hours per week – contract to 31 March 2023 – based in Bangor Area

 

About the role

This exciting role involves promoting cycling and walking as forms of active and sustainable travel to school age children, parents and staff at selected primary and secondary schools across northwest Wales.  The project aims to reduce the number of pupils being driven to school.  This will also include supporting ‘school champions’ in schools, harnessing local authority resources available for cycling and active travel and to making links between schools and the wider community.

 

About you

With experience of working in a schools setting with children and young people, of delivering training to teachers and of partnership working within a range of capabilities, you will have the ability to build strong working relationships.  Your enthusiasm will be motivational to others and your excellent written and verbal communication will complement your strong organisational skills.  IT literacy is essential as is an understanding of school settings and the health benefits of active travel.  You will also be committed to active travel and the promotion of sustainable transport.  DBS Enhanced Disclosure clearance is mandatory for this role.  Welsh language conversation skills are essential for this role.

 

Closing date for the receipt of completed applications is 9.00am on Thursday 10 December 2020.  Interviews will take place via MS Teams on Friday 18 December 2020. 

Should Sustrans receive an overwhelming number of applications for this vacancy, the decision may be taken to close it earlier than the advertised closing date, so please ensure your application is submitted as soon as possible.

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented. Currently this includes people who identify as having a disability and those from Black, Asian and minority ethnic groups

 

 

Swyddog Ysgolion

Gogledd Orllewin Cymru

(cyf: SUS3049)

£24,691 y flwyddyn pro rata

30 awr yr wythnos – cytundeb hyd 31 Mawrth 2023 – wedi’i leoli yn ardal Bangor

 

Ynglŷn â’r rôl

Mae’r rôl gyffrous hon yn cynnwys hyrwyddo beicio a cherdded fel dulliau llesol a chynaliadwy o deithio ymysg plant oedran ysgol, rhieni a staff mewn ysgolion cynradd ac uwchradd dethol ar draws gogledd orllewin Cymru. Nod y prosiect yw lleihau’r nifer o ddisgyblion sy’n cael eu gyrru i’r ysgol mewn cerbyd. Bydd hyn hefyd yn cynnwys cefnogi ‘hyrwyddwyr ysgol’ yn yr ysgolion, i harneisio’r adnoddau sydd ar gael gan yr awdurdodau lleol ar gyfer beicio a theithio llesol, a gwneud cysylltiadau rhwng ysgolion a’r gymuned ehangach.

 

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd ysgol gyda phlant a phobl ifanc, ac o ddarparu hyfforddiant i athrawon a gweithio mewn partneriaeth mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, a bydd y gallu gennych i feithrin perthynas waith gadarn. Bydd eich brwdfrydedd yn ysgogi eraill a bydd eich sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn cyfannu eich sgiliau trefnu cadarn. Mae hyfedredd gyda TG yn hanfodol, ynghyd â dealltwriaeth o amgylcheddau ysgolion a’r buddion iechyd a gynhigir gan deithio llesol. Byddwch hefyd yn ymroddedig i deithio llesol a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy. Mae datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae sgiliau sgwrsio yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi’u cwblhau yw 9.00yb ddydd Iau 10 Rhagfyr 2020. Cynhelir cyfweliadau dros MS Teams ddydd Gwener 18 Rhagfyr 2020.

Os bydd Sustrans yn derbyn nifer llethol o geisiadau am y swydd wag hon, gellir penderfynu ei chau'n gynt na'r dyddiad cau a hysbysebwyd, felly sicrhewch fod eich cais yn cael ei gyflwyno cyn gynted â phosibl.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a

galluogi cynhwysiant. Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn enwedig rhannau lle mae gennym dangynrychiolaeth. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys pobl sy’n ystyried eu hunain yn anabl a phobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig

More about Sustrans
About
Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a... Read more

Posted on: 18 November 2020
Closed date: 10 December 2020
Job ref: 124640CHJ
Tags: Advocacy, Teaching