Over 2113 jobs live right now. Start searching to find your next job today.

Schools Officer

Aberystwyth, Ceredigion (Hybrid)
£ 28,211 per annum (pro rata for part time hours)
Full-time
Contract
Job description

Schools Officer 

(Wales) 

£ 28,211 per annum (pro rata for part time hours) 

(Ref: SUS4153) 

Full Time 37.5 hours per week – happy to talk flexible working 

Maternity until 31 March 2024, with possible extension depending on funding. 

Base: Aberystwyth area, within a hybrid working policy. 

 

About the role 

This is an exciting role to work with Sustrans as part of the Happier Lives Team to increase the impact of our behaviour change work within schools across west Wales. 

The role involves promoting active travel (cycling, scooting and walking) to school age children, parents and staff at selected primary and secondary schools to reduce the number of pupils who are driven to school. 

This exciting challenge will include working directly with local primary and secondary schools, working with relevant stakeholders, the provision of guidance and training to school staff and the delivery of practical activities to parents and pupils.  

We offer true hybrid working, a flexible mix of working from home and occasional travel to a Sustrans office hub. 

 

About you 

With experience of working in a schools’ setting with children and young people, of delivering training to teachers and of partnership working within a range of capabilities, you will have the ability to build strong working relationships.  Your enthusiasm will be motivational to others and your excellent written and verbal communication will complement your strong organisational skills.  IT literacy is essential as is an understanding of school settings and the health benefits of active travel.  You will also be committed to active travel and the promotion of sustainable transport.   

You will be skilled in demonstrating openness, inclusiveness, sensitivity and the ability to interact respectfully with people from all backgrounds and understand individuals’ differences.  This includes your proficiency in the use of conversational Welsh language. 

Sustrans has a long-term commitment to being a charity for everyone - reducing inequality, valuing diversity, enabling inclusion and ensuring all people are treated with dignity and respect. We aim to be a truly inclusive employer and welcome applications from people from all parts of the community, in particular from under-represented groups.  

DBS Enhanced Disclosure clearance is mandatory for this role. 

 

What we offer 

In return we can offer true hybrid working to suit individual circumstances and a flexible, supportive and rewarding working environment.  

 

Wellbeing 

28 days’ leave per annum plus bank holidays for full-time working 

Ability to buy an extra week of annual leave (pro-rata for part-time staff) 

Staff volunteer days 

24/7 free, impartial and confidential support service 

We are members of the Green Commute Initiative and Cycle Scheme who both offer cycle to work schemes 

 

Financial 

Group Personal Pension scheme with a 5% or 6% of basic salary contribution being matched by Sustrans 

Bike, computer and season ticket loans 

Discount benefits 

Death in Service benefit – 3 x annual Salary 

 

Family Friendly 

Enhanced maternity and paternity pay 

Flexible Working practices (full time hours are 37.5 per week, Monday - Friday) 

 

Additional information 

Closing date for the receipt of completed applications is 23:59, 26 November 2023..   

Interviews will take place via MS Teams during the week commencing 04 December 2023 

 

About Sustrans 

At Sustrans you'll be part of a movement to make it easier for people to walk and cycle.  

We're all here to change things! You’ll be part of an incredible community of talented, passionate, creative, problem solvers all working together to change things for the better. We act locally and think big - we have a vision of a society where the way we travel creates healthier places and happier lives for everyone. 

You'll be questioning the status quo and daring to imagine a different world. You'll work on exciting, impactful projects that will stretch and empower you and you'll be rewarded by seeing the difference you make to people, communities and the planet.  

 We believe including everyone is central to who we are and what we want to achieve, we welcome difference and pride ourselves on creating a culture where you can be yourself and where your wellness is supported.  

You'll be guaranteed to make friends for life and work with a team that is incredibly flexible, supportive, ethical and fun.   

 

Swyddog Ysgolion 

(Cymru) 

£28,211 y flwyddyn (pro rata ar gyfer oriau rhan amser) 

(Cyf: SUS4153) 

Llawn-amser 37.5 awr yr wythnos – bodlon trafod gweithio’n hyblyg 

Cyfnod mamolaeth hyd 31 Mawrth 2024, gydag estyniad posibl yn dibynnu ar ariannu. 

Lleoliad: Ardal Aberystwyth, o fewn polisi gweithio hybrid. 

 

Ynglŷn â’r swydd 

Dyma gyfle am rôl gyffrous gyda Sustrans fel rhan o’r Tîm Bywydau Hapusach i gynyddu effaith ein gwaith newid ymddygiad mewn ysgolion ar draws gorllewin Cymru. 

Mae’r rôl yn golygu hyrwyddo teithio llesol (beicio, sgwtera a cherdded) ymysg plant oedran ysgol, rhieni a staff mewn ysgolion cynradd ac uwchradd dethol er mwyn lleihau’r nifer o ddisgyblion sy’n cael eu gyrru i’r ysgol. 

Bydd yr her gyffrous hon yn cynnwys gweithio’n uniongyrchol gydag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, gan weithio gyda rhanddeiliaid perthnasol, darparu arweiniad a hyfforddiant i staff ysgolion a chynnal gweithgareddau ymarferol gyda rhieni a disgyblion. 

Rydym yn cynnig gweithio hybrid go iawn, cyfuniad hyblyg o weithio o gartref a theithio’n achlysurol i ganolbwynt swyddfa Sustrans cyfagos. 

 

Amdanoch chi 

Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd ysgolion gyda phlant a phobl ifanc, o gynnal hyfforddiant i athrawon ac o weithio mewn partneriaeth o fewn amrywiaeth o feysydd galluedd, a byddwch yn meddu ar y gallu i feithrin perthynas waith gadarn.  Bydd eich brwdfrydedd yn ysgogi eraill a bydd eich cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn cyfannu eich sgiliau trefniadol cadarn. Mae llythrennedd TG yn hanfodol, ac felly hefyd ddealltwriaeth o leoliadau ysgolion a manteision iechyd teithio llesol.  Byddwch hefyd yn ymrwymedig i deithio llesol a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy.   

Byddwch yn unigolyn sy’n fedrus wrth ddangos natur agored, gynhwysol, ynghyd â sensitifrwydd a’r gallu i ryngweithio gyda pharch gyda holl bobl a deall gwahaniaethau unigolion. Mae hyn yn cynnwys eich hyfedredd wrth ddefnyddio’r iaith Gymraeg ar lefel sgwrsio. 

Mae gan Sustrans ymrwymiad hirdymor i fod yn elusen i bawb – gan leihau anghydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth, galluogi cynhwysiant a sicrhau bod pawb yn cael eu trin gydag urddas a pharch. Ein nod yw bod yn gyflogwr gwirioneddol gynhwysol a chroesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned, yn arbennig o blith grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.  

Mae Datgeliad Manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. 

Yr hyn rydym yn ei gynnig 

Yn gyfnewid, gallwn gynnig gweithio hybrid gwirioneddol i weddu i amodau unigolion, ac amgylchedd gwaith gwirioneddol hyblyg, cefnogol a gwobrwyol.  

 

Llesiant 

28 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau banc ar gyfer gweithwyr llawn-amser 

Gallu prynu wythnos ychwanegol o wyliau blynyddol (pro-rata i staff rhan-amser) 

Diwrnodau gwirfoddoli staff 

Gwasanaeth cefnogaeth ddiduedd a chyfrinachol am ddim 24/7 

Rydym yn aelodau o’r fenter Cymudo Gwyrdd a'r Cynllun Beicio, sydd ill dau yn cynnig cynlluniau beicio i’r gwaith 

 

Ariannol 

Cynllun Pensiwn Personol Grŵp gyda chyfraniad cyfatebol o 5% neu 6% o’r gyflog sylfaenol yn cael ei wneud gan Sustrans 

Benthyciadau beic, cyfrifiadur a thocynnau tymor 

Buddion ar ffurf disgowntiau 

Budd-dal Marwolaeth yn ystod Gwasanaeth – 3 x y cyflog blynyddol 

 

Cyfeillgar i deuluoedd 

Tâl mamolaeth a thadolaeth uwch na’r isafswm 

Arferion gweithio hyblyg (oriau llawn-amser yw 37.5 yr wythnos, Llun i Gwener) 

 

Gwybodaeth ychwanegol 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi eu cwblhau yw 23:59, 26 Tachwedd 2023.   

Cynhelir cyfweliadau drwy MS Teams yn ystod wythnos y 04 o Rhagfyr 2023. 

 

Ynglŷn â Sustrans 

Yn Sustrans, byddwch yn rhan o fudiad sy’n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio.  

Rydym ni oll yma i newid pethau! Cewch fod yn rhan o gymuned anhygoel o bobl dalentog, angerddol, creadigol sy’n datrys problemau ac sydd oll yn gweithio gyda’i gilydd i newid pethau er gwell. Rydyn ni’n gweithredu’n lleol ac yn meddwl ar raddfa fawr – ein gweledigaeth yw cymdeithas lle mae’r ffordd rydym yn teithio’n creu lleoedd iachach a bywydau hapusach i bawb 

Byddwch yn cwestiynu’r status quo ac yn meiddio dychmygu byd gwahanol. Byddwch yn gweithio ar brosiectau cyffrous ac effeithiol a fydd yn eich ymestyn ac yn eich grymuso a byddwch yn cael eich gwobrwyo drwy weld y gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud i bobl, cymunedau a’r blaned.  

Credwn fod cynnwys pawb yn ganolog i bwy’r ydym ni a’r hyn yr ydym ni am ei gyflawni, croesawn wahaniaeth ac rydym yn falch o’r ffaith ein bod yn creu diwylliant ble gallwch fod yn chi’ch hunan, lle caiff eich llesiant ei gefnogi.  

Gallwch fod yn sicr o wneud ffrindiau oes a gweithio gyda thîm sy’n andros o hyblyg, cefnogol, moesegol a llawn hwyl.   

 

More about Sustrans

We are engineers and educators, experts and advocates. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run a...

Read more

Posted on: 06 November 2023
Closed date: 26 November 2023 at 23:59
Job ref: 226616CHJEN
Tags: Teaching